Ψηφιακή Υπογραφή

Η Ψηφιακή Υπογραφή στοχεύει στην απόδειξη της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως θα συνέβαινε αντίστοιχα με την επικύρωση ενός εγγράφου σε φυσική μορφή. Με την χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής αποδεικνύεται ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο δημιουργήθηκε πράγματι από τον συντάκτη που το υπογράφει, χωρίς να έχει αλλοιωθεί περαιτέρω.
 
Σύμφωνα με το Νόμο 4155/2013, από την 01/01/2014 έχει γίνει υποχρεωτική η διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών Ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ). Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι απαραίτητη σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με προϋπολογισμό πάνω από €60.000.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δημόσιου τομέα είναι οι χρήστες να κατέχουν Αναγνωρισμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά, από Πάροχο Πιστοποίησης διαπιστευμένο για την έκδοσή τους. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εγγράφων.

Για να αποκτήσει ο εκάστοτε συμμετέχοντας την παραπάνω δυνατότητα είναι απαραίτητη η προμήθεια της κατάλληλης αξιόπιστης συσκευής (usb token). Σε αυτήν δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (qualified certificate) και στη συνέχεια απαιτείται η ορθή εγκατάσταση σε Η/Υ.


Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα, να προετοιμαστούν έγκαιρα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής και του σχετικού αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να εκπαιδευτούν κατάλληλα προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχή συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.


Άμεση Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής: Αναλαμβάνουμε εξ' ολοκλήρου την διαδικασία για την έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής (ΑΔΔΥ). Με πολυετή εμπειρία στην έκδοση ηλεκτρονικής υπογραφής, προσφέρουμε άμεση εξυπηρέτηση, με αξιοπιστία και υπευθυνότητα σε όλη την Ελλάδα. Το πελατολόγιό μας προσμετρά εκατοντάδες επιτυχημένες συνεργασίες με ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Διάκρισή μας είναι η παροχή απλοποιημένων διαδικασιών, με αξιοπιστία, υπευθυνότητα και αμεσότητα σε όλη την Ελλάδα.

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ψηφιακών πιστοποιητικών: Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρη τεχνική υποστήριξη για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής η οποία πλέον είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου. Η εξειδίκευσή μας μετρά πάνω από 5 έτη σε όλη την ελληνική επικράτεια και η υποστήριξη που προσφέρουμε είναι τριετής και δωρεάν.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Αναλαμβάνεται όλη η διαδικασία για την δημιουργία ψηφιακών πιστοποιητικών (ΑΔΔΥ).  Αναλυτικά:

↳ Διαδικασία έκδοσης ψηφιακής USB ώστε ένας ιδιωτικός ή ένας δημόσιος φορέας να μπορεί να υπογράφει ψηφιακά με την ηλεκτρονική του υπογραφή.

↳ Προμήθεια και προετοιμασία του αναγκαίου εξοπλισμού (USB TOKEN)

↳ Παραμετροποίηση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών στο USB STICK και εγκατάσταση των κατάλληλων drivers στον υπολογιστή του χρήστη

↳ Εκπαίδευση του χρήστη ώστε να μπορεί να υπογράφει ψηφιακά τα αρχεία του και τα ηλεκτρονικά έγγραφα.

↳ Πλήρης δωρεάν τεχνική υποστήριξη για 3 έτη.

Το Κέντρο Επενδύσεων, έχει αναλάβει επιτυχημένα από το 2015 τις εγκατασταστάσεις περισσότερων από 4000 Ψηφιακών Υπογραφών ενώ ταυτόχρονα, οι ηλεκτρονικές υποβολές σε Διαγωνισμούς Δημοσίου ξεπερνούν τις 2500 επιτυχείς ολοκληρώσεις. Οι υπηρεσίες μας αφορούν τόσο σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού (επιχειρήσεις, οργανισμοί, κοινοπραξίες κα) όσο και σε δημοσίου δικαίου (Δήμους, ευρύτερους φορείς Δήμων κτλ)