Ψηφιακή Υπογραφή

Αναλαμβάνεται η άμεση έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής. Χωρίς ετήσια ανανέωση (5ετής διάρκειας). Επιπρόσθετα δύναται να υπάρξει υποστήριξη κατά τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου. Δυνατότητα εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2118505001, 6974828995.

Εξασφαλίστε την επιτυχή ολοκλήρωση της Ψηφιακής Υπογραφής.
Φροντίστε για την ορθή συμμετοχή σε Ηλεκτρονικού Διαγωνισμούς Δημοσίου.
Αποφύγετε λάθη που μπορεί να κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Η Ψηφιακή Υπογραφή στοχεύει στην απόδειξη της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως θα συνέβαινε αντίστοιχα με την επικύρωση ενός εγγράφου σε φυσική μορφή. Με την χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής αποδεικνύεται ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο δημιουργήθηκε πράγματι από τον συντάκτη που το υπογράφει, χωρίς να έχει αλλοιωθεί περαιτέρω.
 
Σύμφωνα με το Νόμο 4155/2013, από την 01/01/2014 έχει γίνει υποχρεωτική η διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών Ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ). Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι απαραίτητη σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με προϋπολογισμό πάνω από €60.000.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δημόσιου τομέα είναι οι χρήστες να κατέχουν Αναγνωρισμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά, από Πάροχο Πιστοποίησης διαπιστευμένο για την έκδοσή τους. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εγγράφων.

Για να αποκτήσει ο εκάστοτε συμμετέχοντας την παραπάνω δυνατότητα είναι απαραίτητη η προμήθεια της κατάλληλης αξιόπιστης συσκευής (usb token). Σε αυτήν δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (qualified certificate) και στη συνέχεια απαιτείται η ορθή εγκατάσταση σε Η/Υ.


Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα, να προετοιμαστούν έγκαιρα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής και του σχετικού αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να εκπαιδευτούν κατάλληλα προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχή συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.