Κόστος

Το συνολικό κόστος για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία Ψηφιακής Υπογραφής (ετήσιας διάρκειας) αναλύεται ως ακολούθως:

1. Απόκτηση βασικού εξοπλισμού USB TOKEN.

2. Εγκατάσταση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού στο USB TOKEN.

3. Εγκατάσταση σε Υπολογιστή/ες και εκπαίδευση χρήστη.


4. Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη για 1 έτος. 


Κόστος Απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής.
Καλέστε στο τηλέφωνο 2108028330 για να λάβετε άμεσα μια προσφορά κόστους. Εναλλακτικά επισκεφθείτε το επίσημο site www.ipografi.grΣτα παραπάνω περιλαμβάνεται:
 • Ολοκληρωμένη εγκατάσταση της  Ψηφιακής Υπογραφής προκειμένου να είναι επιτυχής η έκδοση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων εγγράφων για συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς. 
 • Άρτια εκπαίδευση του χρήστη, σχετικά με την εκμάθηση έκδοσης Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Εγγράφων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).  
 • Πλήρης τεχνική υποστήριξη για ένα έτος σε θέματα που αφορούν την Ψηφιακή Υπογραφή.

Αγορά Ψηφιακής Υπογραφής - USB TOKEN [eshop] 
[Ακολουθεί Αναλυτική Περιγραφή η οποία υπάρχει και στο επίσημο site/ eshop:] 


⬢ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ USB TOKEN (Τεχνικά Χαρακτηριστικά):

Το USB TOKEN είναι απαραίτητο για την εγκατάσταση του πιστοποιητικού υψηλής διασφάλισης, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακής υπογραφής, ενώ παράλληλα υπάρχουν διάφοροι τύποι αναλόγως της συμβατότητας. Βασικά χαρακτηριστικά του USB TOKEN:
 • Αποτελεί πιστοποιητικό υψηλής διασφάλισης συμμορφούμενο με διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.
 • Υπογράφει και κρυπτογραφεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Ταυτοποιεί τους χρήστες σε εφαρμογές και επαληθεύει την ηλεκτρονική ταυτότητά τους.
 • Παρέχει ασφαλή και εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές εντός της Ε.Ε.
 • Υποστηρίζει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή όπως αυτή ορίζεται στο Π.Δ. 150/2001.
 • Επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στον ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

⬢ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Έκδοση):

Τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (ή Qualified, ή Ισχυρής Αποθήκευσης) εκδίδονται σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ. 150/2001, ενώ πληρούν τους όρους του Παραρτήματος Ι. Παρέχουν τα εξής:
 • Υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην ταυτότητα των χρηστών καθώς αποτελούν πιστοποιητικά υψηλής διασφάλισης συμμορφούμενα με διεθνή πρότυπα και κανονισμούς
 • Τη δυνατότητα να υπογράφουν και να κρυπτογραφούν οι χρήστες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τη δυνατότητα οι χρήστες να ταυτοποιούνται σε εφαρμογές και να επαληθεύουν την ηλεκτρονική ταυτότητά τους
 • Το πλεονέκτημα δημιουργίας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού σε Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής - ΑΔΔΥ SSL όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ.150/2001, και σύμφωνα με τα κριτήρια συμμόρφωσης που τίθενται
 • Τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και να υποστηρίξουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή όπως αυτή ορίζεται στο Π.Δ. 150, δεδομένου ότι η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό με χρήση ΑΔΔΥ επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στον ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.
Κέντρο Επενδύσεων - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Η διαδικασία γίνεται εξ' ολοκλήρου από μέρους μας, χωρίς να χρειαστεί ο εκάστοτε πελάτης να δαπανήσει χρόνο για αναμονές, επικοινωνία με υπουργεία, επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε υπηρεσίες κτλ.