Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου μας αφορούν στην πλήρη και επιτυχή εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής, ως εξής:
 1. Παραγγελία και Αποστολή του απαραίτητου εξοπλισμού (USB TOKEN).
 2. Εγκατάσταση του Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού στο USB TOKEN (δημιουργία και ασφαλής αποθήκευση των qualified certificate).
 3. Εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού στον Υπολογιστή της επιχείρησης μέσω του USB TOKEN.
 4. Εκπαίδευση του υπογράφοντα ψηφιακά ώστε να μπορεί χωρίς καμία δυσκολία να κάνει χρήση του λογισμικού.
 5. Καθοδήγηση για οτιδήποτε χρειαστεί προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγκατάσταση της Ψηφιακής Υπογραφής.
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής. Διεκπεραιώνουμε τη συλλογή εγγράφων και την επικοινωνία με την Αρχή Πιστοποίησης, κάνοντας όλη τη διαδικασία έκδοσης και εγκατάστασης ψηφιακής υπογραφής για τον πελάτη απλή και γρήγορη. Δεν απαιτείται από τον πελάτη καμία ενέργεια (επικοινωνία με Υπουργεία, επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε Φορείς κτλ), παρά μόνο τη συμπλήρωση μιας αίτησης και την επίσκεψη σε ένα ΚΕΠ.

Στόχος μας είναι ο μελλοντικός κάτοχος του ψηφιακού πιστοποιητικού να μπορεί εύκολα και απλά να υπογράφει ψηφιακά ένα έγγραφο σε οποιαδήποτε μορφή.

Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου. Η διαδικασία Καταχώρησης των Ηλεκτρονικών Δημόσιων Διαγωνισμών λαμβάνει χώρα μέσω της Πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν στην ολοκληρωμένη καταχώρηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διαδικασία της συμμετοχής μιας επιχείρησης σε ένα διαγωνισμό, ως εξής:
 1. Έλεγχος των δικαιολογητικών ως προς την ορθότητα της Ψηφιακής Υπογραφής και την ηλεκτρονική επισύναψη τους στο πληροφοριακό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 2. Επισύναψη όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
 3. Καταχώρηση των απαντήσεων απαίτησης στα αντίστοιχα πεδία του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και συμπλήρωση των αναγκαίων παραπομπών (φύλλα συμμόρφωσης).
 4. Δημιουργία συστημικών εκτυπώσεων οικονομικής και τεχνικής προσφοράς.
 5. Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (Αναθέτουσα Αρχή, Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών) για τυχόν διευκρινίσεις ή προβλήματα επί της διαδικασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο.
 6. Οριστική υποβολή της προσφοράς ηλεκτρονικά.
 7. Καταχώρηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης κλπ) σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ παραδείγματα επιτυχημένων περιπτώσεων συμμετοχής σε Διαγωνισμούς Δημοσίου: Πελατολόγιο. (Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site μας: www.ipografi.gr)