Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή; 

Η Ψηφιακή Υπογραφή ισοδυναμεί με τη φυσική υπογραφή στον ψηφιακό κόσμο. Όπως δηλαδή υπογράφεται π.χ μια υπεύθυνη δήλωση σε κάποια υπηρεσία του δημοσίου από ένα φυσικό πρόσωπο, με τον ίδιο τρόπο υπογράφονται ψηφιακά τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίου. Περισσότερες πληροφορίες Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου.

Για ποιό λόγο θα χρειαστώ την Ψηφιακή Υπογραφή? 

Η ψηφιακή υπογραφή είναι υποχρεωτική για συμμετοχή επιχειρήσεων σε έργα δημοσίου (Δήμοι, Φορείς Δημοσίου, Δημοτικοί Οργανισμοί κτλ) που υπερβαίνουν τις 60.000 ΕΥΡΩ.

Ποιός υπογράφει ψηφιακά ένα έντυπο?

Η διαδικασία αφορά στο άτομο που υπογράφει για λογαριασμό της εκάστοτε εταιρείας. Για παράδειγμα σε μια ατομική επιχείρηση, ψηφιακή υπογραφή θα χρειαζόταν να έχει ο ιδιοκτήτης, διότι εκείνος σε ένα διαγωνισμό δημοσίου θα υπέγραφε και θα επικύρωνε με το γνήσιο της υπογραφής του τις διάφορες Υπεύθυνες Δηλώσεις ή την Τεχνική Προσφορά για ένα έργο.

Μπορεί να εκδοθεί ψηφιακή υπογραφή για μια εταιρεία?

Δεν γίνεται έκδοση ψηφιακής υπογραφής σε εταιρείες, καθώς αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

Που μπορώ να ενημερωθώ για διαγωνισμούς δημοσίου που τρέχουν? 

Οι διαγωνισμοί δημοσίου βρίσκονται στον ιστότοπο του υπουργείου promitheus.gov.gr.

https://ipografi.gr

Τι γίνεται όταν συνυπογράφουν 2 άτομα για λογαριασμό 1 εταιρείας? 

Για παράδειγμα, αν σε μια Ομμόρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) υπάρχουν δύο (2) εταίροι και βάσει καταστατικού συνυπογράφουν και οι δύο τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, την Οικονομική Προσφορά κτλ, τότε θα χρειαστούν δύο ψηφιακές υπογραφές. Επομένως, το κόστος θα είναι διπλάσιο καθώς θα απαιτηθούν δύο (2) USB TOKEN και ως εκ τούτου δύο φορές η ίδια διαδικασία εγκατάστασης. Αν σε μια εταιρεία όμως υπογράφει ο ένας μόνο εκπρόσωπος τα έντυπα που εκπροσωπούν την εταιρεία (βάσει καταστατικού), τότε εκδίδεται ψηφιακή υπογραφή μόνο για αυτόν, καθώς δεν απαιτείται για τους υπόλοιπους. Να σημειωθεί ότι πλέον για τις Α.Ε απαιτείται από όλα τα μέλη του Δ.Σ να διαθέτουν Ψηφιακή Υπογραφή.

Ποιός είναι ακριβώς ο ρόλος της Ψηφιακής Υπογραφής? 

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την επικύρωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων ή λοιπών Εγγράφων και Εντύπων Αιτήσεων από το νόμιμο εκπρόσωπο (μέσω ΚΕΠ ή μιας άλλης δημόσιας αρχής. Αυτό γίνεται με την ψηφιακή υπογραφή: μέσα από τον υπολογιστή του χρήστη, όπου έχει εγκατασταθεί το (usb token) και τα αντίστοιχα λογισμικά προγραμμάτα.

Μπορω να πάρω παραπάνω από μια Ψηφιακές Υπογραφές? 

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μόνο μια φορά ψηφιακή υπογραφή. Στη συνέχεια μπορεί να παράγει όσα έγγραφα χρειάζεται μέσα από τον Υπολογιστή του και να τα "υπογράφει" ψηφιακά.

Τι είναι ακριβώς το USB TOKEN? 

Το USB TOKEN αφορά σε ένα stickaki στο οποίο εγκαθίσταται το πιστοποιητικό υψηλής διασφάλισης, απαραίτητο για να μπορεί να υποστηρίζει την έκδοση ψηφιακής (ηλεκτρονικής) υπογραφής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, ενώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να είναι συμβατό με τον εκάστοτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, καθώς υπάρχουν πολλές εκδόσεις του (versions).
 

Μπορώ να αγοράσω και δεύτερο USB TOKEN? 

Ακόμα και εάν αγοραστεί δεύτερο USB TOKEN, δεν θα μπορεί να λειτουργεί παράλληλα ή συμπληρωματικά.

Πόσο καιρό θα μου πάρει να μπορώ να υπογράφω ψηφιακά? 

Υπό κανονικές συνθήκες το γραφείο μας ολοκληρώνει τη διαδικασία σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Είναι δυνατόν να εκδοθεί και αυθημερόν, εφόσον υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης επίσκεψης σε ΚΕΠ. 

Δεν έχω γνώσεις από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως πχ να μετατρέπω έγγραφα σε pdf ή να παράγω αρχεία, όπως ζητούνται σε ένα διαγωνισμό. Τι μπορώ να κάνω? 

Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης, αναλαμβάνει (χωρίς επιπλέον κόστος) την παροχή ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης προκειμένου να μπορεί ο καθένας να υπογράφει ψηφιακά. Οι υπηρεσίες μας ολοκληρώνονται μόνο όταν ο πελάτης είναι σε θέση να μπορεί να κάνει πλέον μόνος του όλη τη διαδικασία έκδοσης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή.

Μπορω να αποφύγω την αγορά του USB TOKEN και να υπογράφω ψηφιακά χωρίς αυτό? 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ορθή συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου να υπάρχει ολοκληρωμένη εγκάτασταση του USB TOKEN και των αντίστοιχων απαραίτητων λογισμικών προγραμμάτων. Δεν είναι αποδεκτή μια συνήθης ηλεκτρονική "υπογραφή" ή "signature" που προέρχεται απλώς από τον υπολογιστή του χρήστη ή μέσω άλλων μορφών αποθήκευσης (χαλαρής - απλής - μαλακής αποθήκευσης).

Τι απαιτείται για να τοποθετηθεί η ψηφιακή υπογραφή; 

Για μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή απαιτείται η χρήση ενός έγκυρου Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, αλλά και η προμήθεια κατάλληλου-αξιόπιστου usb token. Σε αυτό δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (qualified certificate). Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, στο σύνολό τους προκειμένου να γίνει επιτυχώς η εγκατασταση και ορθή λειτουργεία της Ψηφιακής Υπογραφής (το Ψηφιακό Πιστοποιητικό παρέχεται χωρίς ετήσια συνδρομή - ερμής).

Μπορώ να εγκαταστήσω την ψηφιακή υπογραφή σε παραπάνω από εναν υπολογιστή? 

Ναι, μπορεί να γίνει εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής σε παραπάνω από έναν υπολογιστή. Κατά συνέπεια ο χρήστης θα μπορεί να υπογράφει ψηφιακά από τον καθένα. Φυσικά χρειάζεται πάντα και το USB TOKEN.

Πώς μπορεί να γίνει παρακολούθηση του Διαγωνισμού μετά την υποβολή της Προσφοράς? 

Αφού υποβληθεί η Προσφορά και σε διάστημα 4 ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού, γίνεται ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών. Στο στάδιο αυτό, και με την κατάλληλη καθοδήγηση δίδεται η δυνατότητα να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των υποψήφιων προμηθευτών. Σημαντικό είναι κατά τον έλεγχο να επισημανθούν τυχόν ελλείψεις ή λάθη στα δικαιολογητικά συμμετοχής έτσι ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει ένσταση. 

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που υπάρχουν "ασάφειες σε έναν διαγωνισμό? 

Για τυχόν σημεία που δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή, προτείνεται άμεση γραπτή επικοινωνία της επιχείρησης με τον Φορέα Ανάθεσης, για την παροχή διευκρινίσεων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

 

Υπάρχει ετήσιο κόστος ανανέωσης για την Ψηφιακή Υπογραφή/ Ψηφιακά Πιστοποιητικά?

Εφόσον η διαδικασία γίνει μέσω φορέα του Υπουργείου, η ανανέωση είναι τουλάχιστον πενταετής.https://ipografi.grΚαλέστε στο 2118505001 για Ψηφιακή Υπογραφή.
√ πάνω από 4.000 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.
√ 4 έτη εμπειρίας και εξειδίκευσης.
√ Αυθημερόν Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής.
√ 100% Επιτυχημένες Εγκαταστάσεις.
√ Δωρεάν 3ετής Τεχνική Υποστήριξη.