Απευθείας αναθέσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

1. Σε συνέχεια τροποποίησης του άρθρου 36 του ν.4412/22016 για την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

και

2. προκειμένου για έναν ενιαίο ηλεκτρονικό τρόπο εκτέλεσης των κατ’ εξαίρεση απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισθείσα αξία άνω των 30.000€ προμήθειας αγαθών ή/και παροχής γενικών υπηρεσιών από τις Αναθέτουσες Αρχές / τους Αναθέτοντες Φορείς,

οι απευθείας αναθέσεις με προϋπολογισθείσα αξία άνω των 30.000€ προμήθειας αγαθών ή/και παροχής γενικών υπηρεσιών για την υλοποίηση αυτών θα διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (ΠκΥ).

Δείτε το σχετικό οδηγό εδώ.

Πηγή : www.eprocurement.gov.gr