Έκδοση οδηγού για απευθείας αναθέσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Σε συνέχεια της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 36 του ν.4412/22016 όσον αφορά την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και προκειμένου για έναν ενιαίο ηλεκτρονικό τρόπο εκτέλεσης των απευθείας αναθέσεων, και ιδίως των κατ' εξαίρεση απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισθείσα αξία άνω των 30.000€ χωρίς ΦΠΑ, προμήθειας αγαθών ή/και παροχής γενικών υπηρεσιών από τις Αναθέτουσες Αρχές / τους Αναθέτοντες Φορείς, εκδόθηκαν από την υπηρεσία μας σχετικές τεχνικές οδηγίες για την υλοποίηση αυτών των διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (ΠκΥ).

Δείτε το σχετικό οδηγό εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι:

Η υποστήριξη των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών Φορέων για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ παρέχεται πολυκαναλικά και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) και διαδικτυακού κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (VoIP call center).

Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί

α) στην ενότητα «Βοήθεια και Υποστήριξη» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr)

β) στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Επιγραμμικής Υποβολής Προσφοράς» του εθνικού σκέλους της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης «Your Europe - gov.gr»

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ & τις Οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος υποστήριξης (support ticket) εδώ.

Σημειώνεται ότι κανένας άλλος υπηρεσιακός αριθμός τηλεφώνου ή/και λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας μας, πέραν των αναφερομένων στις ανωτέρω ενότητες, δεν αφορούν την πολυκαναλική υποστήριξη χρηστών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Με εκτίμηση,

Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)