Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων»

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» μαζί την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης.


Με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπεται η δημιουργία μιας ανεξάρτητης ενιαίας αρχής για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων, η οποία θα προκύψει από την ενοποίηση των δύο υφιστάμενων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών για τις δημόσιες συμβάσεις δηλαδή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (άρθρα 1-10 ν.4013/2011) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (άρθρα 347-367 ν.4412/2016).

Ειδικότερα:

→ Η Α.Ε.Π.Π. που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν.4412/2016 μετονομάζεται σε «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». (άρθρα 1-3)

→ α. Προσδιορίζεται το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες της συνιστώμενης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. [επαναλαμβάνονται κατά κύριο λόγο ο σκοπός και οι αρμοδιότητες της καταργούμενης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρα 1 και 2 του ν.4013/2011) με ελάχιστες προσθήκες (δυνατότητα παραγγελίας στα αρμόδια ελεγκτικά διοικητικά όργανα συλλογής στοιχείων και υποβολή πορισμάτων σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, επικουρία του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του επί διαφορών προσυμβατικού ελέγχου (άρθρο 333 παρ.2 του ν.4700/2020), εξέταση των προδικαστικών προσφυγών που ασκούνται κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών].

β. Η Αρχή είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με νομική προσωπικότητα, που υποστηρίζεται διοικητικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (άρθρο 4)

→ Επανακαθορίζεται η σύνθεση ως προς τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της νέας Αρχής με την προσθήκη, πέραν του υφιστάμενου Προέδρου και των τριάντα (30) μελών, και δέκα (10) Συμβούλων, διαμορφούμενη συνολικά στον αριθμό των σαράντα ενός (41) μελών [αυξημένη συνολικά κατά τρία (3) μέλη σε σχέση με την προ της ενοποίησης σύνθεση των δύο Αρχών [τριάντα ένα (31) μέλη στην Α.Ε.Π.Π. και επτά (7) μέλη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)]

Στον Πρόεδρο της Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κωλυμάτων, ασυμβίβαστων και κανόνων αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων των μελών της κυβέρνησης κ.α. [( Κεφάλαιο Α του Μέρους Δ του ν.4622/2019) όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η επιβολή προστίμου μέχρι το διπλάσιο των συνολικών αποδοχών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων που έλαβε ο Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της θητείας του σε περίπτωση παράβασης των οριζομένων υποχρεώσεων]. (άρθρο 5)

→ α. Επαναπροσδιορίζεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου (τετραπλάσιο έως και δωδεκαπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών αντί διπλάσιο έως και δωδεκαπλάσιο που ισχύει) στον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της Αρχής σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών τους (απαγόρευση παροχής υπηρεσιών με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση για δύο (2) έτη μετά από τη λήξη της θητείας τους ή την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους από την Αρχή κ.α.) β. Για τον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της Αρχής εφαρμόζεται, ως προς τις αποδοχές, η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015.

Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 και στους Συμβούλους της Αρχής. Κατόπιν αυτού, στους συνταξιούχους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρετούν στις ανωτέρω θέσεις, δύναται να καταβάλλεται, πέραν των αποδοχών της θέσης τους και του τμήματος της σύνταξης που δικαιούνται, ειδική κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωση, για την κάλυψη πραγματικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους. (άρθρο 6)

→ Προβλέπεται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής, η επιβολή κράτησης ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου και στον ν. 4413/2016, αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οριζόμενη κ.υ.α. [σήμερα η κράτηση αυτή ανέρχεται σε 0,06% επί όλων των συμβάσεων του ν.4412/2016 (άρθρο 350 ν.4412/2016) και σε 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις συμβάσεις άνω των χιλίων (1.000) ευρώ (άρθρο 4 ν.4013/2011)]. (άρθρο 7)

→ α. Ρυθμίζονται θέματα πειθαρχικού ελέγχου καθώς και πειθαρχικής διαδικασίας όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος.

β. Ορίζονται ως όργανα διοίκησης της Αρχής ο Πρόεδρος και το Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους.

γ. Προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης της Αρχής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Διοικητικής Δικαιοσύνης καθώς και σε αυτό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την επιστημονική υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων της. (άρθρο 8-11)

→ α. Καθορίζονται i) οι αρμοδιότητες του Προέδρου και των Συμβούλων της Αρχής και ii) το πλαίσιο που διέπει τον τρόπο στελέχωσης της Αρχής σε ειδικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.

β. Συστήνεται:

i) μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή.

ii) Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Ν.Σ.Κ. και στελεχώνεται από μέλη του κύριου προσωπικού του. Η Αρχή παρέχει στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ την απαραίτητη για τη στέγαση και λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή και διαθέτει για τη γραμματειακή του υποστήριξη, τουλάχιστον έναν (1) διοικητικό υπάλληλό της.

iii) Νομική Υπηρεσία (υφίσταται και σήμερα) αποτελούμενη από επτά (7) θέσεις έμμισθων δικηγόρων παρ' Αρείω Πάγω [σήμερα αποτελείται από πέντε (5) θέσεις.] Η κατοχή θέσης έμμισθου δικηγόρου της Αρχής είναι ασυμβίβαστη προς την κατοχή κάθε άλλης θέσης σε φορέα του δημοσίου τομέα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Επαναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής. (άρθρα 12-16)

→ Τίθενται μεταβατικές ρυθμίσεις, σχετικά με i) τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την καταργούμενη Αρχή (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ν.4013/2011) στην Αρχή του ν.4412/2016 (πρώην Α.Ε.Π.Π., νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και ii) τη στελέχωση με προσωπικό της νέας Αρχής (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), μετά την προτεινόμενη ενοποίηση των δύο (2) υφισταμένων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Α.Ε.Π.Π.). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

- περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στη νέα Αρχή το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και έννομων σχέσεων της καταργηθείσας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

- Με π.δ. μπορεί, να καταργούνται μεταφερόμενες οργανικές μονάδες, όταν υφίστανται αντίστοιχες μονάδες στην πρώην Α.Ε.Π.Π. και νυν Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., να συγχωνεύονται, να καταργούνται ή να μεταφέρονται σε άλλη μονάδα θέσεις ευθύνης και θέσεις προσωπικού.

- οι οργανικές μονάδες και θέσεις προσωπικού με σχέση μόνιμου υπαλλήλου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της καταργούμενης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., μεταφέρονται αυτοδικαίως στη νέα Αρχή, πλην εκείνων που καταργούνται με τις υπό ψήφιση διατάξεις. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις ανωτέρω θέσεις κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, εντάσσεται στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, με το ίδιο καθεστώς και την ίδια σχέση εργασίας και αποτελεί στο εξής προσωπικό της Αρχής αυτής, διατηρώντας τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

- καταργούνται, από την εκπλήρωση της οριζόμενης προϋπόθεσης: (i) όλες οι κενές θέσεις τακτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού της καταργούμενης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, καθώς και οι θέσεις των παρ. 4 [δύο (2) θέσεις γραμματέων], 6 [μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή] και 8 [τρείς (3) θέσεις ι.δ.ο.χ.] του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 και (ii) το Γραφείο και η θέση Νομικού Συμβούλου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και (iii) οι πέντε (5) θέσεις Νομικών Συμβούλων που υφίστανται στην Α.Ε.Π.Π. (άρθρα 17 και 18)

Πηγή : https://www.taxheaven.gr/