Ερχονται ψηφιακές προσφορές σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις

Πώς θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συμμετοχής για προκηρύξεις του δημοσίου. Στο υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταφέρεται το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων. Συμβάσεις 11 δισ. ευρώ σε 16 μήνες.


Σε άλλο… επίπεδο περνάει η προκήρυξη, η υποβολή προσφορών, η διαγωνιστική διαδικασία και ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, καθώς επεκτείνεται η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων στον τομέα αυτό.

Μάλιστα για τον λόγο αυτό, η λειτουργία και η εποπτεία του ηλεκτρονικού συστήματος και συγκεκριμένα το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μεταφέρεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η σχετική απόφαση για τη μεταφορά, τις τεχνικές λεπτομέρειες των συστημάτων, τις διαδικασίες προκήρυξης και υποβολής αιτήσεων για τις δημόσιες συμβάσεις έλαβε την υπογραφή των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακή Διακυβέρνησης κ.κ. Αδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκου Πιερρακάκη, την περασμένη Τρίτη 8 Ιουνίου.

Σε αυτή την απόφαση, πέραν των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με το πληροφοριακό σύστημα και τις προϋποθέσεις εγγραφής των εξουσιοδοτημένων προσώπων τόσο από πλευράς χειριστών του δημοσίου όσο και των εξουσιοδοτημένων στελεχών των οικονομικών φορέων (επιχειρήσεων), περιγράφεται και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς καθώς και των αναθέσεων δημόσιων συμβάσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την ηλεκτρονικοποίηση των δημόσιων συμβάσεων δεν θα επέλθει μόνο η επιτάχυνση των διαδικασιών αλλά και η εξοικονόμηση πόρων, καθώς υπογράφονται χιλιάδες συμβάσεις κάθε χρόνο, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από την 1/1/2020 έως τις 30/4/2021 υπεγράφησαν 269.900 δημόσιες συμβάσεις αξίας 10,941 δισ. ευρώ.
Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι οικονομικοί φορείς (επιχειρήσεις) που συμμετέχουν σε ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης καταρτίζουν την ηλεκτρονική προσφορά τους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με τον τρόπο και εντός του χρόνου που ορίζει η αναθέτουσα αρχή.

Στη συνέχεια, η προσφορά υποβάλλεται στην προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σε ηλεκτρονικό φάκελο υπογεγραμμένη τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.

Ακολούθως, τα στοιχεία, δηλαδή τα μεταδεδομένα και τα συνημμένα της εκάστοτε ηλεκτρονικής προσφοράς, καταχωρίζονται στις σχετικές φόρμες του συστήματος ως εξής:
Με καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές φόρμες των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ.
Με επισύναψη στον (υπο)φάκελο, ήτοι στην κατηγορία επισυναπτόμενων του συστήματος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του συνόλου των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγγράφων που αφορούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά, σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων.
Με επισύναψη στον (υπο)φάκελο, ήτοι στην κατηγορία επισυναπτόμενων του συστήματος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» του συνόλου των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγγράφων που αφορούν την οικονομική προσφορά, σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων.
Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται, με χρήση σχετικής λειτουργικότητας του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί να παρέχει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά), αναφέροντας αυτές στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και στα τυχόν υποδείγματα τεχνικής προσφοράς ή και οικονομικής προσφοράς.

Πηγή : www.euro2day.gr