Νομοθετικές παρεμβάσεις για διαφάνεια στο «επιχειρείν»

Με βασικό στόχο τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών εντός του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με βασικό γνώμονα τη διαφάνεια, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναμένεται να φέρει στη Βουλή μια σειρά από σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, στα “σκαριά” βρίσκεται το σχέδιο νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, με κεντρικό στόχο τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, όπως νέα κίνητρα, μεγαλύτερο εύρος ωφελημάτων, ασφαλής, διαφανής και ταχεία διαδικασία, ώστε να υπάρξουν επενδύσεις και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία.

Επίσης καταρτίζεται σχέδιο για την πιστοληπτική ικανότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Συγκεκριμένα το υπουργείο προχωρά στη σύσταση Αρχής (Credit Bureau) για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών ή και επιχειρήσεων για την αποκατάσταση της ασύμμετρης πληροφόρησης και τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Επίσης θα υπάρξει νέο πλαίσιο για την εποπτεία εταιρειών, με κριτήριο μεγέθους και όχι εταιρικής μορφής, ώστε να καλύπτονται όλες οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ενώ προβλέπει και τη μετάβαση από ένα κατασταλτικό σε ένα προληπτικό και αποτελεσματικότερο μοντέλο εποπτείας.

Δεύτερη ευκαιρία

Μετασχηματισμοί εταιρειών. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών να συγχωνεύονται, να διασπώνται και να μετατρέπονται σε άλλη νομική μορφή, κάτι το οποίο με το σημερινό εταιρικό δίκαιο δεν είναι εφικτό, ενώ θα υπάρξει και αντίστοιχο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με στόχο την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.

Αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, προβλέπεται σύσταση και λειτουργία μητρώου προμηθευτών και την αναδιοργάνωση των αναθετουσών αρχών στην κατεύθυνση ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου λειτουργίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και την υιοθέτηση πράσινων και κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις.

Στο συνολικό πλαίσιο εντάσσεται και το νομοσχέδιο για τη δεύτερη ευκαιρία εταιρειών, με στόχο την επανένταξη μέσω μιας σειράς διαδικασιών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, των επιχειρηματιών που πτώχευσαν χωρίς δόλο.

Τέλος, το νομοσχέδιο για την προστασία του εμπορικού απορρήτου σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους.
 
Πηγή :  avgi.gr