Τέταρτη αξιολόγηση: Στο «μικροσκόπιο» των Θεσμών οι δημόσιες συμβάσεις

Δημόσιες συμβάσεις | Τέταρτη αξιολόγηση:Τον άμεσο έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων και την πλήρη λειτουργία του κεντρικού συστήματος προμηθειών στο Δημόσιο από το 2019 θέτουν ως βασική προϋπόθεση οι Θεσμοί, για την υλοποίηση ενός από τα προαπαιτούμενα που παραμένουν σε εκκρεμότητα, για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. 

Μπορεί ήδη τα τελευταία δύο χρόνια να έχουν θεσπιστεί κανόνες για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και πλήθος διατάξεων για τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του τομέα των δημοσίων συμβάσεων και για τη διοικητική διαδικασία επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, έπειτα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, ωστόσο στην πράξη το πλαίσιο υπολειτουργεί.
Στη βάση αυτή το 25ο από τα 88 προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης προβλέπει πως εντός του μήνα θα πρέπει να παρουσιαστεί ένα σχέδιο για την αύξηση του ποσοστού των συγκεντρωτικών δημοσίων συμβάσεων το 2019, αλλά και να έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση 72 ειδικών επιστημόνων με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. 

Οι ειδικοί επιστήμονες που θα προσληφθούν στην ΑΕΠΠ πρόκειται να ασχοληθούν κυρίως με την υποβοήθηση των κλιμακίων κατά την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και των λοιπών ένδικων βοηθημάτων που ασκούνται ενώπιον της Αρχής, τη δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία των βάσεων δεδομένων που αναπτύσσονται στην ΑΕΠΠ, καθώς επίσης και την προετοιμασία εισηγήσεων της Αρχής επί ρυθμίσεων που θέτουν ζητήματα έννομης προστασίας. 

Στόχος των δανειστών είναι να ενισχυθούν περαιτέρω οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, καθώς και το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές να έχουν στη διάθεσή τους ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα προσφορών και συνεπώς, να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό, αλλά και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων.

Πηγή : http://www.newsbomb.gr