Δημόσιες συμβάσεις: Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές στο νόμο Σπίρτζη


Κατατέθηκαν την Πέμπτη το βράδυ στη Βουλή τρεις τροποποιήσεις στο για τις δημόσιες συμβάσεις (ν.4412/2016). Προβλέπονται τρεις αλλαγές, άρθρο 79 παρ. 7,8,9 του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»: 
  • Διεύρυνση των φορέων προγραμματικής σύμβασης, σε περίπτωση έλλειψης έλλειψης τεχνικής επάρκειας των αναθετουσών αρχών. 
  • Εισαγωγή της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σε ορεινούς ή νησιωτικούς δήμους. 
  • Αλλαγές στα μέλη επιτροπής διαγωνισμού. 
Το θέμα της εφαρμογής του εν λόγω νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις απασχολεί τους δήμους από την ψήφισή του τον Αύγουστο του 2016, δεδομένου ότι δημιουργήθηκαν ανυπέρβλητα προβλήματα για την υλοποίηση των έργων τους, καθυστερήσεις στην εκτέλεσή τους μέχρι και απώλεια πόρων για την υλοποίησή τους. Μάλιστα έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις, ημερίδες και ειδικές συζητήσεις σε τακτικά συνέδρια για το θέμα.

Τις εν λόγω αλλαγές τις είχε υποσχεθεί και προαναγγείλει ο υπουργός Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης κατά τη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ μαζί του στις 16 Φεβρουαρίου, όπου του είχαν καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα και προτάσεις για τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου οι δήμοι να μπορούν να υλοποιούν μελέτες και έργα πιο γρήγορα και εύκολα, να αξιοποιούν πλήρως τα διαθέσιμα κονδύλια και να ξεπερνούν προβλήματα υποστελέχωσης.

Ειδικότερα οι αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο είναι οι εξής:
  • Διεύρυνση των φορέων προγραμματικής σύμβασης, σε περίπτωση έλλειψης τεχνικής επάρκειας των αναθετουσών αρχών 
Στο άρθρο 44 του Ν.4412/2016 για την τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών ορίζεται ότι: «2. Σε περίπτωση που, η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, που προβλέπονται από την απόφαση της παρ.1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητας της, διενεργούνται, με προγραμματική σύμβαση, από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων του κεντρικού δημόσιου τομέα».
Τώρα αντικαθίσταται ως εξής:

Σε περίπτωση που, η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, που προβλέπονται από την απόφαση της παρ.1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητας της, διενεργούνται, με προγραμματική σύμβαση, από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτ. Β΄ του άρθρου 14 του ν.4270/2014(α’ 143)».

Διευρύνονται δηλαδή οι Φορείς με τους οποίους δύναται να συναφθεί προγραμματική σύμβαση. 
  • Εισαγωγή της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σε ορεινούς ή νησιωτικούς δήμους. 
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι στο άρθρο 118 “Απευθείας Ανάθεση” του ν.4412/2016, προστίθενται τα εξής:
“Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, και όταν έπειτα από τη σχετική πρόσκληση της παρ.5 της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου με τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση. 
  • Αλλαγές στα μέλη επιτροπής διαγωνισμού. 

Σήμερα το εδάφιο α’ της περ.α’ της παρ.8 του αρ.221 “Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων” ορίζει ότι:

«α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η’ της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση.”
Τώρα αντικαθίσταται ως εξής:

Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση».

Δηλαδή τώρα οι οριζόμενοι θα μπορούν να μην είναι υπάλληλοι του συγκεκριμένου φορέα ανάθεσης, αλλά μπορεί να είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με τους αναπληρωτές τους, θα πρέπει όμως να διαθέτουν «εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών» και ο ορισμός τους θα εξακολουθεί να γίνετια με κλήρωση από τη Μητρώο .
Δεν αλλάζει πάντως ότι ο ορισμός τους θα γίνεται με κλήρωση από το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Σπίρτζης εμφανίστηκε ανοιχτός σε αλλαγές στο νόμο 4412/2016 κατά τη διάρκεια σημερινής ενημέρωσης των δημάρχων που έγινε με πρωτοβουλία της ΠΕΔΑ. Όπως είπε είναι έτοιμος για διορθωτικές παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες, αλλά απέκλεισε με κατηγορηματικό τρόπο εκπτώσεις στα θέματα διαφάνειας και επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος.