Ανακοίνωση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)


Με την παρούσα πιστοποιούμε την τεχνική αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,

κατά εκτεταμένα χρονικά διαστήματα της Πέμπτης 27/4/2017 και Παρασκευής

28/4/2017.


Λόγω της τεχνικής αυτής αδυναμίας λειτουργίας, η οποία προκαλούσε σημαντικές

καθυστερήσεις στην απόκριση του συστήματος, δόθηκε, την Πέμπτη 27/4, από

το Διαχειριστή του Συστήματος, τετράωρη παράταση της καταληκτικής ώρας

υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς των οποίων η καταληκτική ώρα ήταν από

τις 14:00 έως τις 18:00 της 27/4/2017.


Για τον ίδιο λόγο, την Παρασκευή 28/4/2017 δόθηκε εκ νέου από το διαχειριστή

του συστήματος τετράωρη παράταση της καταληκτικής ώρας υποβολής

προσφορών σε διαγωνισμούς των οποίων η καταληκτική ώρα υποβολής ήταν

από τις 10:00 έως 19:00 της 28/04/2017


Οι προαναφερόμενες παρατάσεις κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να

διευκολυνθούν οικονομικοί φορείς που προσπαθούσαν να υποβάλλουν τις

προσφορές τους και αντιμετώπιζαν προβλήματα στην κατάρτιση και έγκαιρη

υποβολή τους.


Παρά τις παρατάσεις όμως που δόθηκαν, γίναμε αποδέκτες πολλών διαμαρτυριών

από οικονομικούς φορείς οι οποίοι ενδέχεται τελικά να μην κατόρθωσαν να

υποβάλλουν τις προσφορές τους, λόγω της τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του

συστήματος.


Για το λόγο αυτό, μετά την παρούσα πιστοποίηση της τεχνικής αυτής αδυναμίας

λειτουργίας του συστήματος, θα πρέπει οι αναθέτουσες αρχές, σύμφωνα με την

παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016, με αιτιολογημένη απόφασή τους να

ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών που είχαν καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών την Πέμπτη 27/4 και Παρασκευή 28/4/2017.

2/2


Επισημαίνεται ότι επειδή η τεχνική αδυναμία προκάλεσε προβλήματα σε όλες

σχεδόν τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, της Πέμπτης 27/4 και Παρασκευής

28/4/2017, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει επίσης να ρυθμίσουν τα της

συνέχειας των διαγωνισμών στους οποίους κατά το προαναφερόμενο διάστημα

της δυσλειτουργίας είχε καθορισθεί καταληκτική προθεσμία για την υποβολή

δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών

προσφυγών, υποβολή διευκρινήσεων, διενέργεια αποσφραγίσεων προσφορών

κλπ.


Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνσή μας παραμένει στη διάθεση των

αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων, προκειμένου στο πλαίσιο των

αρμοδιοτήτων της να συνδράμει στην ομαλή και χωρίς προβλήματα συνέχιση

των διαδικασιών.


Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συστήματος και απευθύνεται προς

όλες τις Αναθέτουσες αρχές και οικονομικούς φορείς, χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ