"ΦΩΣ" ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μία άκρως χρηστική και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο σύστημα των διαγωνισμών που διεξάγουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες για την προμήθεια υλικών είχαν όσοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες παρακολούθησαν την εκδήλωση την οποία διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης (ΣΕΘ) –Νέοι Ορίζοντες, υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ).

Στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της ΓΓΕκΠΚ παρουσίασαν διεξοδικά τις συμφωνίες-πλαίσιο που έχουν ήδη δημοσιευτεί, ενημέρωσαν σχετικά με το έργο GRASPINNO και εξήγησαν στους παρευρισκόμενους πώς μπορούν και οι ίδιοι να γίνουν προμηθευτές του Δημοσίου.

Όπως, μεταξύ άλλων, εξήγησε στη διάρκεια της εκδήλωσης, η προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης &Τεχνικής Εκπαίδευσης Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ & ΚΗΜΔΗΣ, Μαρία Σταθογιάννη, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται πλέον να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ (Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων του νόμου 4412/2016, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Υπογράμμισε ακόμη ότι το ΕΣΗΔΗΣ διαθέτει πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, σταδιακά, θα πραγματοποιούν με ηλεκτρονικό τρόπο όλη τη διαγωνιστική διαδικασία μιας δημόσιας σύμβασης. Συγκεκριμένα, μέσω του συστήματος υποστηρίζονται διαδικασίες όπως είναι η κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, η υποβολή των προσφορών από τους υποψηφίους, η αξιολόγησή τους, η κατάρτιση και σύναψη της σύμβασης του διαγωνισμού. Επίσης, μέσω του συστήματος θα παρακολουθείται η εκτέλεση των συμβάσεων, περιλαμβάνοντας διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή. Μέσω του συστήματος, δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα σε όλους τους φορείς του Δημοσίου να εφαρμόσουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, τα δυναμικά συστήματα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συμφωνία πλαίσιο.

Σύμφωνα με την Μ. Σταθογιάννη, όσοι ενδιαφέρονται για τους διαγωνισμούς που αφορούν στην προμήθεια -από το Δημόσιο και τις υπηρεσίες του- αγαθών και υπηρεσιών, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.promitheus.gov.gr όπου αναρτώνται όλοι οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και όλα τα στοιχεία που τους αφορούν. Αν μάλιστα θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτούς θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1. Να εγγραφούν και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία η οποία για τους οικονομικούς φορείς γίνεται μέσω taxis και για τις αναθέτουσες αρχές με στοιχεία της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

2. Να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή. Το πώς θα γίνει αυτό μπορούν να το μάθουν από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ, www.aped.gov.gr). Επίσης πρέπει να συμβουλευτούν τον κατάλογο Εμπίστευσης συγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης (trusted list) από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων –ΕΕΤΤ ( www.eett.gr) για την προμήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών και να προμηθευτούν την Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (κάρτα ή usb token).

Να σημειωθεί ότι οι επιχειρηματίες μπορούν να προσαρμόζουν το «προφίλ» τους ώστε να αποστέλλονται στο e-mail τους οι ειδοποιήσεις κατά την εκτέλεση του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, ενώ μπορούν να ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα κάθε φορά που δημοσιεύεται ένας ηλεκτρονικός διαγωνισμός που αφορά στις κατηγορίες προμηθειών που τους ενδιαφέρουν.

Στη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης το στέλεχος του Τμήματος Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της ΓΓΕκΠΚ, Ηρώ Βεργαδή ενημέρωσε για το έργο GRASPINNO το οποίο επικεντρώνεται στις «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα –βάση δεδομένων στην οποία θα μπορούν να καταχωρήσουν τα προϊόντα τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επεκτείνοντας έτσι την πελατειακή τους βάση.

Πηγή : https://www.voria.gr