Στον "αέρα" ο διαγωνισμός για τη δακοκτονία στην Κρήτη - 13,6 εκατ. ο προϋπολογισμός για το νησί !

Στον "αέρα" βρίσκεται πλέον ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Κρήτης για την δακοκτονία καθώς δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Διαύγειας. Όπως αναφέρεται ο προϋπολογισμός της δαπάνης για όλο το νησί υπολογίζεται στα 13.681.277,49 € χωρίς το Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό κάθε Περιφερειακής Ενότητας χωριστά.

Πιο συγκεκριμένα για το Ηράκλειο υπολογίζεται δαπάνη 5.292.109,91 €, για τα Χανια 3.290.322,58 €, για το Ρέθυμνο 1.886.543,42 € και για το Λασίθι 3.212.304 €.

Συγκεκριμένα σύμφωνα στην προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Διαύγειας αναφέρεται : 

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2017 - 2019». Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης όπως φαίνεται παρακάτω και περιγράφονται αναλυτικότερα στην διακήρυξη.

Α. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 3.290.322,58 € (χωρίς ΦΠΑ), για δολωματικούς ψεκασμούς 7.861.900 προστατευόμενων ελαιόδεντρων. Στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Χανίων συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης ύψους 15,03% ποσού 503.603,97 € (χωρίς ΦΠΑ).

Β. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 1.886.543,42 € (χωρίς ΦΠΑ), για δολωματικούς ψεκασμούς 4.060.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων.

Γ. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 5.292.109,91 € (χωρίς ΦΠΑ), για δολωματικούς ψεκασμούς 14.462.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων. Στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ηρακλείου συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης ύψους 19,05 % ποσού 1.008.163,92 € (χωρίς ΦΠΑ).

Δ. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 3.212.304 € (χωρίς ΦΠΑ), για δολωματικούς ψεκασμούς 5.662.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων.

Προϋπολογισμός: συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 13.681.277,49 € χωρίς το Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό κάθε Περιφερειακής Ενότητας χωριστά.

Διάρκεια Έργου: Από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 15/11/2019

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ της ομάδας ή των τμημάτων για την οποία κατατίθεται προσφορά καθώς και με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4 της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύος των προσφορών 180 ημερολογιακές ημέρες.

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου αναλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων σε παγκρήτιο επίπεδο. Πληροφορίες στα τηλ 2811754652, 2810285929 (www.ipografi.gr).