Κεντρικοποίηση προμηθειών προωθεί το υπουργείο Οικονομίας

Την «κεντρικοποίηση» μιας κατηγορίας δημόσιων συμβάσεων προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και την προμήθεια αγαθών με καλύτερες προδιαγραφές.

Σε πρώτη φάση, όπως προκύπτει από σχετική κανονιστική εγκύκλιο του υπογράφεται από τον υπουργό Δημήτρη Παπαδημητρίου, η «κεντρικοποίηση» αφορά 78 αγαθά και υπηρεσίες, όπου οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθειά τους θα διενεργούνται από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, που αποτελεί τη μία εκ των τριών Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών (ΕΚΑΑ). Οι άλλες δύο ΕΚΑΑ είναι η επιτροπή Υγείας του αρμόδιου υπουργείου και η αντίστοιχη αρχή του υπουργείου Υποδομών. Στην πράξη, η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή θα είναι αυτή που θα διενεργεί τους διαγωνισμούς για λογαριασμό άλλων αναθετουσών αρχών. Βασική προϋπόθεση είναι τα αγαθά αυτά να ζητούνται από περισσότερες από μία αναθέτουσες αρχές, ώστε να υπάρχει εύλογο οικονομικό όφελος. Για την εξειδίκευση των όρων και των προϋποθέσεων αναμένεται και η έκδοση «εκτελεστικής» εγκυκλίου.

Διεύρυνση του καταλόγου


Παράρτημα αγαθών και γενικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατάλογος των 78 αγαθών και υπηρεσιών θα διευρυνθεί στο επόμενο διάστημα, καθώς βασική αρχή του νέου συστήματος είναι η διενέργεια προμηθειών μέσω κεντρικών διαδικασιών (συμφωνίες πλαίσιο). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προωθούμενη ρύθμιση επαναφέρει σε έναν βαθμό το πρότερο σύστημα διενέργειας δημόσιων συμβάσεων, όπου τον πρώτο λόγο είχε η γενική γραμματεία Εμπορίου.

Μεταξύ των προμηθειών που θα «κεντρικοποιηθούν» περιλαμβάνονται πετρέλαιο θέρμανσης, κλιματιστικά, σχολικός εξοπλισμός, λογισμικό υπολογιστών, τρόφιμα, ρουχισμός, υπηρεσίες διαφήμισης, καθαριότητας, φύλαξης κ.ο.κ.

Υπαγωγή συμβάσεων στη ΓΔΔΣΠ

Αντικείμενο της ομαδοποίησης και υπαγωγής στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορούν να αποτελούν συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική κατανομή των Αναθετουσών Αρχών για τις οποίες προορίζονται ή και τη διοικητική υπαγωγή αυτών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014:
* αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία Αναθέτουσες Αρχές
* υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές
* παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδέχονται ομαδοποίησης
* παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό τυποποίησης
* παρουσιάζουν αθροιστικά αυξημένο ετήσιο όγκο αγορών και προϋπολογισμό
* χαρακτηρίζονται ως αναλώσιμα ή μίας χρήσης.
* χαρακτηρίζονται ως ομοειδή ή συμπληρωματικά
* μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις κοινωνικές συμβάσεις.

Κατά την ομαδοποίηση λαμβάνεται υπ’ όψιν κατ’ αναλογία και κατά περίπτωση το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις ή και η κατάταξη των συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Εξαιρέσεις συμβάσεων

Από την αρμοδιότητα της ΓΔΔΣΠ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που:
1. Προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του εξωτερικού.
2. Προορίζονται για την περίθαλψη και αποκατάσταση σεισμόπληκτων ή πληγέντων από άλλες θεομηνίες, τρομοκρατικά χτυπήματα ή γεγονότα ανωτέρας βίας γενικότερα.
3. Αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών.
4. Αφορούν προμήθειες και επισκευές για την τεχνική υποστήριξη των εναέριων μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.
5. Αφορούν προμήθειες και επισκευές για την τεχνική υποστήριξη των πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις.
8. Αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΔΔΣΠ. Η αξία των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που εξαιρείται από κάθε κατηγορία σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος, καθορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του αρ. 41 του ν. 4412/2016 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Πηγή : http://www.naftemporiki.gr