Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Για την συμμετοχή μιας επιχείρησης στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, είναι πλέον απαραίτητη η ύπαρξη ψηφιακής υπογραφής για τους νόμιμους εκπροσώπους. Για να υποβληθεί αίτηση στον νέο Επενδυτικό Νόμο (4399/2016) συνεπώς θα χρειαστεί να ακολουθηθεί η διαδικασία απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής όπως αυτή περιγράφεται στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης www.ermis.gov.gr .

Συνοπτικά η διαδικασία έκδοσης προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών (υπογραφής - αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης) περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
Βήμα 1: Προμήθεια ΑΔΔΥ (ειδικό USB stick για την δημιουργία υπογραφής)
Bήμα 2: Είσοδος στην Πύλη ΕΡΜΗΣ και ηλεκτρονική αίτηση
Bήμα 3: Μετάβαση σε ΚΕΠ
Βήμα 4: Προετοιμασία του υπολογιστή
Βήμα 5: Εγκατάσταση των κατάλληλων drivers
Βήμα 6: Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού

Αναλυτικά εγχειρίδια για κάθε βήμα της διαδικασίας αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι η ψηφιακή υπογραφή που ορίζεται στον Ν.4399/16 επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής.


Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στην έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής (εγγραφή στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ), στην παροχή εξοπλισμού ΑΔΔΥ (usb token), και στην εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών (σε usb token και σε υπολογιστή), παρέχοντας πλήρη τεχνική κάλυψη. Επίσης, αναλαμβάνεται όλη την διαδικασία Υποβολής Προσφοράς σε Διαγωνισμούς Δημοσίου (ΕΣΗΔΗΣ). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2811756859 και 2810823002.