Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πώς να καταστεί ευκολότερο για τους παρόχους υπηρεσιών να λειτουργούν σε ολόκληρη την ΕΕ


Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει Υπηρεσίες για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τους παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους και σε άλλα κράτη μέλη. Η Επίτροπος για την Εσωτερική αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ, δήλωσε: «Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα της οικονομίας της ΕΕ, όμως η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ είναι υπανάπτυκτη, ιδίως στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών -. όπως η λογιστική και μηχανολογικές υπηρεσίες -. και ο τομέας των κατασκευών. Οι προτεινόμενες υπηρεσίες θα βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών να ξεπεράσουν τις διοικητικές πολυπλοκότητες.
Ο στόχος των Υπηρεσιών είναι να παράσχουν στους παρόχους υπηρεσιών σαφείς οδηγίες σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να συμμορφώνονται όταν θέλουν να λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος.
Οι Υπηρεσίες αυτές θα απλοποιήσσουν τις διοικητικές διαδικασίες, χωρίς μεταβολή του αριθμού των ισχυόντων κανόνων ή τις απαιτήσεις κοινωνικής προστασίας που πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνονται.