Σύντομη παρουσίαση της απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412

Σύμφωνα με τον νομοθετικό ορισμό του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. Η επιλογή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται μόνον, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από 20.000 €. Για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, οι αναθέτουσες αρχές και οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές υποχρεούνται να καταχωρούν στο ΚΗΜΔΗΣ όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία όλων των άνω των 1.000 € συμβάσεων και ανεξαρτήτως διαδικασίας, επομένως και της απευθείας ανάθεσης, των παρακάτω σταδίων: των πρωτογενών και των εγκεκριμένων αιτημάτων, δηλαδή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης, της προκήρυξης και της διακήρυξης, της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης, του συμφωνητικού και κάθε εντολής πληρωμής. 

Γενικώς, ο νόμος δεν απαιτεί εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από την αρχή ή τον φορέα. Ειδικά, στην απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου του άρθρου 118, τα τεχνικά τεύχη προσδιορίζονται στη σύμβαση.

Η απόφαση ανάθεσης, που δημοσιεύεται ακόμη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ενώ προβλέπεται ότι θα δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ περιέχει, επί ποινή αυτοδίκαιης ακυρότητας, κατ' ελάχιστο: την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής, περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
 
Ειδικώς, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δημοσιεύει, μία φορά κατ' έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον 3 ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. Για την επιλογή του αναδόχου προβλέπεται να διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λ.π,), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την υπογραφή. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους. Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ' έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ' έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Η διαδικασία αυτή σύνταξης καταλόγου και κλήρωσης δεν εφαρμόζεται στους φορείς του Δεύτερου Βιβλίου του Ν. 4412/2016 (του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών). Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία αποστολής, προς τους οικονομικούς φορείς, της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς