Μείωση 20,77% του κόστους των δημοσίων συμβάσεων λόγω ψηφιακής διαδικασίας

Εξοικειώνονται σταδιακά οι φορείς του Δημοσίου με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η ενίσχυση της διενέργειας ηλεκτρονικών συμβάσεων. Συγκεκριμένα, η αξία των διαγωνισμών από 2,4 εκατ. ευρώ που ήταν το 2013, ανήλθε στα 373 εκατ. ευρώ το 2014, έφθασε στα 1,391 δισ. ευρώ το 2015 και ξεπέρασε το 2,1 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016. Την ίδια περίοδο, ο μέσος χρόνος μεταξύ της διενέργειας του διαγωνισμού έως την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μειώθηκε από τις 57 ημέρες που ήταν το 2014 και 52 που ήταν το 2015 στις 33 ημέρες το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς. Εκτός από τη μείωση του χρόνου σημαντική είναι και η εξοικονόμηση όσον αφορά το κόστος. Συγκεκριμένα, το σύνολο της εξοικονόμησης αυτής από 0,25% που ήταν το 2014 και 10,96% το 2015, έφθασε το 20,77% το πρώτο εξάμηνο του 2016. Αυτό οφείλεται αφενός στον μεγαλύτερο αριθμό των προμηθευτών που συμμετέχουν στη διαδικασία και αφετέρου στις καλύτερες τιμές που προσφέρονται.
Από τα στοιχεία προκύπτει πως οι αναθέτουσες αρχές πλέον βασίζουν την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων στο κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, η οποία κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους και μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. Σημειώνεται πως ήδη οι εγγεγραμμένοι οικονομικοί φορείς χρήστες στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 11.348, οι υποβληθείσες προσφορές 23.828 ενώ οι διενεργεθέντες ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί 6.731 (στοιχεία πρώτο εξαμήνου του 2016).