Παρουσίαση video του Ευρωπαικού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για διαγωνισμούς δημοσίου (ESPD)

Σύμφωνα με το νέο όμο για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν.4412/2016) και το άρθρο 79 ορίζεται υποχρεωτική η υποβολή του "Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης". Στο άρθρο αυτό ρητώς ορίζεται, ότι το ΕΕΕΣ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο ν. 4412/2016.
 
Εκτός όμως απο αυτό το κυριότερο όφελος του είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε. Στο video που ακολουθεί περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το νέο έγγραφο ΕΕΕΣ (ή ESPD) παρέχει αυτή τη δυνατότητα.

Για να το παρακολουθήσετε πατήστε στην παρακάτω εικόνα: