Αλλαγές στις Δημόσιες Συμβάσεις για τις Μικρές Επιχειρήσεις

Μεγάλες αλλαγές επήλθαν από τα δύο νέα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς δημοσίου. Συγκεκριμένα οι νόμοι 4412/2016 και 4413/2016 έχουν ως στόχο να εναρμονίσουν τον Ελληνικό Κανονισμό Προμηθειών με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό, θέτοντας πιο αυστηρά κριτήρια επιλογής αναφορικά με την εφαρμογή προτύπων ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα.
Οι αλλαγές που ισχύουν από τις 08/08/2016 αναμένεται να έχουν θετική εξέλιξη για τις Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Παρόλα αυτά δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα στις αναθέτουσες αρχές, καθώς δεν έχει προβλεφθεί κάποιο μεταβατικό στάδιο προσαρμογής στα νέα δεδομένα και δεν υπάρχει η απαιτούμενη τεχνογνωσία. Το αποτέλεσμα είναι να ακυρώνονται διαγωνισμοί που είχαν προγραμματιστεί να δημοσιευτούν ή να καθυστερούν να υλοποιηθούν κρίσιμες ή επείγουσες προμήθειες.
Από πλευράς επιχειρήσεων, η πλειοψηφία δεν έχει προετοιμαστεί τεχνικά. Επίσης είναι συχνό το φαινόμενο υποψήφιοι προμηθευτές που μέχρι τώρα είχαν πολύχρονη συνεργασία με φορείς του Δημοσίου, να μην πληρούν πλέον τα κριτήρια επιλογής ώστε να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς σύμφωνα με το νέο νόμο.

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση ενός σούπερ Μάρκετ σε ένα μικρό Δήμο, όπου παλαιότερα είχε τη δυνατότητα να λάβει μέρος σε διαγωνισμούς προμήθειας τροφίμων π.χ για τους παιδικούς σταθμούς ή άλλες τοπικές δομές της περιοχής δραστηριότητας του. Πλέον, με το νέο νομοσχέδιο η ίδια επιχείρηση θα χρειαστεί να διαθέτει πιστοποιητικά (ISO 9001:2008, HACCP κλπ) και με τα οποία να βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων. Και αναλόγως με τη δραστηριότητα της επιχείρησης τα πιστοποιητικά εξειδικεύονται αναλόγως.

Η άμεση έναρξη ισχύος (από 8-8-2016) μεγάλου μέρους των διατάξεων του νόμου 4412/2016 έθεσε νέους κανόνες σύναψης - ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Έτσι καταργείται το παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο αλλά χωρίς να έχει δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία των υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη στοιχειώδη μελέτη. Συνεπώς είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι θα οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στις δημόσιες συμβάσεις.

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου αναλαμβάνει τόσο τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής με απλές και σύντομες διαδικασίες όσο και την υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς στον ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα στους διαγωνισμούς δημοσίου.