ΓΕΕΘΑ: Τηρείται ο νόμος στους διαγωνισμούς σίτισης προσφύγων

Οι διαγωνισμοί σίτισης διενεργούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις στη βάση των προβλέψεων του ν. 4368/16-Α΄ 21 (Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου). Όπως προκύπτει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ν.4412/16-Α΄ 147, ο οποίος διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ως προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, μεταξύ άλλων, να επιβάλλουν υποχρεώσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία χρηματοοικονομική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης, αποδεικνύοντάς την μέσω του ετήσιου κύκλου εργασιών. Σε προκηρύξεις διαγωνισμών τίθενται ποσοτικοί περιορισμοί επί του αριθμού των δομών (έως 4) και των προσφύγων (έως 4.300 άτομα), στους οποίους θα μπορούσε να αναδειχθεί ο ίδιος μειοδότης.


Οι διαγωνισμοί που αφορούν στη σίτιση προσφύγων/μεταναστών σε δομές του Ανατολικού Αιγαίου διενεργούνται σε μηνιαία βάση, και τίθεται ως κριτήριο ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος ετήσιος κύκλος εργασιών των οικονομικών φορέων πρέπει να ανέρχεται σε τέτοιο ποσοστό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ώστε να μην αποκλείεται η συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν αναδόχους που θα εκτελέσουν αποτελεσματικά τη σύμβαση. 

Η ποιοτική επάρκεια των παρεχομένων υπηρεσιών των αναδόχων εξασφαλίζεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που εκδίδονται από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς ή αρμόδιες υπηρεσίες (Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000, Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) στο τομέα της «μαζικής εστίασης», Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας κατά ISO 14001, Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OSHSAS 18001). Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι κατά τους διαγωνισμούς που αφορούν στη σίτιση προσφύγων/μεταναστών τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με σκοπό την διασφάλιση της καλής εκτέλεσης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και με γνώμονα την προστασία του ανταγωνισμού, την αποφυγή διακρίσεων, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια.