ΙΚΑ: Μειώνεται η παρακράτηση για δημόσιες συμβάσεις άνω των 2.500 ευρώ


Σε εγκύκλιο του ΙΚΑ επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη κράτηση 0,06% επιβάλλεται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής για συμβάσεις από 2.500 ευρώ και άνω. Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσοστό της παρακράτησης υπέρ ΕΑΑΔΣΥ θα είναι 0,06% για συμβάσεις που συνάπτονται από 8.8.16 και μετά. Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιβάλλεται εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ και 3% τέλος χαρτοσήμου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ικα logo