Οφελος 24 ημερών από το ηλεκτρονικό σύστημα διαγωνισμών

Στο ήμισυ σχεδόν έχει μειωθεί ο χρόνος από τη διενέργεια των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) έως την αποσφράγιση των προσφορών, ενώ η συνολική εξοικονόμηση σε χρήματα υπολογίζεται σε περίπου 21%. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν αν μη τι άλλο την αναγκαιότητα της πλήρους λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν, τόσο για την περιστολή των άσκοπων κρατικών δαπανών και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης όσο και για την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που παρουσιάζει σήμερα η «Κ», ενώ το 2014 ο μέσος χρόνος από τη διενέργεια έως την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ήταν 57 ημέρες, μειώθηκε σε 33 ημέρες το 2016 (με βάση τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου).
Η συνολική εξοικονόμηση σε χρήματα από τη διενέργεια διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ υπολογίζεται πλέον σε 20,77%, έναντι 10,96% το 2015 και 0,25% το 2014.

Βεβαίως, όσο περισσότερο θα χρησιμοποιείται το ΕΣΗΔΗΣ τόσο μεγαλύτερη αναμένεται ότι θα είναι η μείωση των δαπανών του Δημοσίου για τις κρατικές προμήθειες. Κατά το α΄ εξάμηνο του 2015, η αξία των διενεργηθέντων διαγωνισμών που υλοποιήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ανήλθε σε 2,13 δισ. ευρώ έναντι 1,39 δισ. ευρώ το 2015.
Βεβαίως, υπάρχουν πολλά «παραθυράκια» ακόμη που δεν επιτρέπουν την πλήρη διαφάνεια στον τομέα των κρατικών προμηθειών. Κατ’ αρχάς, η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ είναι υποχρεωτική για συμβάσεις αξίας άνω των 60.000 ευρώ. Τούτο είναι σύμφωνο με την κοινοτική νομοθεσία, όμως σε μια χώρα με αμαρτωλό παρελθόν στον τομέα αυτό εκτιμάται ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες για τους διαγωνισμούς αξίας κάτω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον, δεν καθορίζεται ούτε από τον νόμο 4412/2016 ούτε από κάποια άλλη εγκύκλιο μέχρι ποιου ορίου οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Η μεν ρύθμιση είναι καινούργια, προκειμένου, λόγω οικονομικής κρίσης, να μην αποκλείονται πολλές και κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τους διαγωνισμούς.

Ωστόσο, η περιγραφή «μικρά ποσά φόρων ή οφειλών», χωρίς συγκεκριμένα ποσοτικά όρια είναι εξαιρετικά αόριστη. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι ακόμη δεν έχουν ενταχθεί στο ΕΣΗΔΗΣ οι διαγωνισμοί για τις μελέτες και τα δημόσια έργα, κάτι που, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα γίνει μετά τις 30 Απριλίου 2017.