Η σημασία της χρονοσήμανσης (timestamp) στην ψηφιακή υπογραφή

Η Πολιτική Χρονοσήμανσης αφορά την έκδοση και διαχείριση των χρονοσημάνσεων που παράγονται από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου. Οι υπηρεσίες παρέχονται κυρίως για την υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών αλλά και για οποιαδήποτε εφαρμογή απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη κάποιων δεδομένων μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Ειδικότερα, η χρονοσήμανση : 
- Αντιστοιχίζει ένα ηλεκτρονικό αρχείο με μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και εγγυάται την ακρίβεια της χρονικής στιγμής και της αντιστοίχισης. 
- Χρησιμοποιεί τον επίσημο χρόνο, μέσα από τέτοιες πηγές χρόνου που παρέχουν ασφαλή και ιχνηλάσιμα κανάλια επικοινωνίας. Η μέγιστη απόκλιση από το ρολόι της πηγής είναι ένα (1) δευτερόλεπτο.
 

Αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, ο μόνος αποδεκτός από τις Αναθέτουσες Αρχές τρόπος απόδειξης για την ημερομηνία και την ώρα που έχει υπογραφεί ψηφιακά ένα έγγραφο είναι μέσω της χρονοσήμανσης, και όχι από την ημερομηνία και ώρα που αναγράφει ο υπολογιστής του υπογράφοντα. 
Η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου εγγυάται και διασφαλίζει την εφαρμογή της Πολιτικής Χρονοσήμανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Αρκετές φορές κατά την εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής δεν γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε η ψηφιακή υπογραφή να έχει χρονοσήμανση μέσω της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου. Γι αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς η μη ύπαρξη ασφαλούς χρονοσήμανσης πολλές φορές γίνεται αιτία αποκλεισμού προσφορών από ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.