Η ψηφιακή υπογραφή ως λόγος απόρριψης προσφοράς στον ΕΣΗΔΗΣ

Προκειμένου να λάβει μέρος ένας οικονομικός φορέας σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό δημοσίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αλλά και όποιος άλλος θα υπογράφει με ψηφιακή υπογραφή στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να αποκτήσει ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης ως φυσικό πρόσωπο (δηλαδή ως πολίτης).

Δεν είναι λίγες οι φορές που πλήρεις από πλευράς δικαιολογητικών υποβληθείσες προσφορές απορρίπτονται λόγω μη έγκυρης ψηφιακής υπογραφής. 

Τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε διαγωνισμούς του ΕΣΗΔΗΣ δεν αρκεί να φέρουν απλή ηλεκτρονική υπογραφή με πιστοποιητικό χαλαρής αποθήκευσης αλλά απαιτείται ψηφιακή υπογραφή με χρήση αναγνωρισμένου ψηφιακού πιστοποιητικού σκληρής αποθήκευσης.

Η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα, προκειμένου να υπέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, προϋποθέτει τη χρήση αναγνωρισμένου ψηφιακού πιστοποιητικού σκληρής αποθήκευσης και την εγκατάσταση του σε ΑΔΔΥ (SSCD). Το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό σκληρής αποθήκευσης πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη (από την Ε.Ε.Τ.Τ. σε περίπτωση παρόχου υπηρεσίας πιστοποίησης από την Ελλάδα) Αρχή Πιστοποίησης όπως είναι για παράδειγμα η Α.Π.Ε.Δ. (Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου) που παρέχει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης μέσα από την Πύλη ΕΡΜΗΣ.

Η εταιρεία μας καλύπτει πλήρως τη διαδικασία για απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής. Έχοντας εξυπηρετήσει επιτυχώς εκατοντάδες επιχειρήσεις και φορείς δημοσίου, είμαστε σε θέση να παρέχουμε Απλοποιημένες Διαδικασίες, Άμεσα, Αξιόπιστα και Υπεύθυνα σε όλη την Ελλάδα (ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ: 6987248004).