Ενημερωτικές δράσεις στην 81η ΔΕΘ απο τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο παρουσίας της στην 81η ΔΕΘ προγραμματίζει τη διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων με τη μορφή συναντήσεων και παρουσιάσεων, απευθυνόμενη τόσο στις αναθέτουσες αρχές και φορείς όσο και σε επιχειρήσεις/οικονομικούς φορείς. 
 
Αποτέλεσμα εικόνας
Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για το νόμο 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/Ε) σε ότι αφορά κυρίως τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τόσο οι συναντήσεις όσο και οι ενημερωτικές παρουσιάσεις θα λάβουν χώρα στο περίπτερο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Περίπτερο 3), σε ημέρες και ώρες που αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια: 
1. Ενημερωτικές παρουσιάσεις για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων/Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Οι ανωτέρω παρουσιάσεις απευθύνονται τόσο στις αναθέτουσες αρχές/φορείς όσο και σε οικονομικούς φορείς και θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13/9 και την Παρασκευή 16/9, και ώρες 18:00 με 20:00 στο περίπτερο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Περίπτερο 3)
2. Ενημερωτικές συναντήσεις για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων/Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
Οι συναντήσεις απευθύνονται τόσο σε αναθέτουσες αρχές/φορείς όσο και σε οικονομικούς φορείς και θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Περίπτερο 3) τις κάτωθι ημέρες και ώρες:
Οικονομικοί φορείς : Δευτέρα 12/9 16:00 - 17:00 και Τετάρτη 14/9 18:00 - 20:00
Αναθέτουσες αρχές: Πέμπτη 15/9 16:00 - 17:00 και Σάββατο 17/9 18:00 - 20:00

Δήλωση Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση salonika2016@eprocurement.gov.gr., αναφέροντας την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν, τη δυνατότητα εναλλακτικής ημερομηνίας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Η συμμετοχή θα επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων.

Πηγή: promitheus.gov.gr