Συνέντευξη του επικεφαλή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Aντώνης Παπαδεράκη

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την παρουσίαση του νέου συστήματος για τις κρατικές προμήθειες και συμβάσεις; Ποια θα είναι τα οφέλη από την εφαρμογή του;

Το νέο σύστημα για τις δημόσιες συμβάσεις βασίζεται σε 4 κύριους άξονες: νέο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής, ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών για όλα τα είδη προμηθειών, κεντρικός προγραμματισμός και κεντρική διαχείριση συμβάσεων για επιλεγμένα είδη με ταυτόχρονη αναδιοργάνωση των αναθετουσών αρχών, καθώς και την εφαρμογή αποδοτικότερων μεθόδων για την ανάθεση και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 
 
Αναφορικά με τον νέο νόμο εισάγεται ένα θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις που ρυθμίζει με τρόπο σαφή και ενιαίο την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του είδους της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα και συγχρόνως ενσωματώνει τις νέες κοινοτικές Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. Ο νόμος προβλέπεται να ψηφιστεί άμεσα, οπότε και θα μπει σε άμεση εφαρμογή, δεδομένου ότι το απαιτούμενο δευτερογενές δίκαιο έχει ενσωματωθεί. 
 
Το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις έχει εκπονηθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς του Δημοσίου και περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις, το σχέδιο δράσης και τον εν γένει οδικό χάρτη που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια για τη μεταρρύθμιση στον συγκεκριμένο τομέα. Το σχέδιο αυτό βρίσκεται στα χέρια όλων των συναρμόδιων υπουργών προς περαιτέρω βελτίωση και αναμένεται σύντομα να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση και να μπει σε εφαρμογή. 
Σχετικά με την ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων -όπως γνωρίζετε- το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) εφαρμόζεται ήδη για όλους του φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για προμήθειες και υπηρεσίες προϋπολογισμού άνω των 60.000 ευρώ. Το σύστημα επεκτείνεται και προσαρμόζεται, για να υποστηρίξει τα δημόσια έργα και τις μελέτες. 
 
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σχετικής παραμετροποίησης προβλέπει την ολοκλήρωση και πιλοτική εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2016 και την καθολική εφαρμογή για τους φορείς που διενεργούν τις σχετικές συμβάσεις από τον Απρίλιο του 2017. Επισημαίνεται, επίσης, ότι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) εφαρμόζεται υποχρεωτικά για όλους τους φορείς και για όλες τις συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ. 
 
Τέλος, όσον αφορά τον κεντρικό προγραμματισμό και την κεντρική διαχείριση συμβάσεων για επιλεγμένα είδη με ταυτόχρονη αναδιοργάνωση των αναθετουσών αρχών, βρισκόμαστε στη φάση της επεξεργασίας και περαιτέρω εξειδίκευσης των απαιτούμενων δράσεων, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το νέο πλαίσιο αρχές Ιούνιου 2016, ώστε να εφαρμοστεί για τις συμβάσεις του 2017.
 
Πηγή: συνέντευξή στο περιοδικό RetailBusiness