Οι αλλαγές στις δημόσιες προμήθειες βάσει της διαβούλευσης

Δυνατότητα σε επιχειρήσεις με ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς Δημοσίου δίνει σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Μικρότερες οι προθεσμίες για προσφορές. Αρχές Μαΐου η ψήφιση. Εντός εβδομάδας και το δεύτερο μέρος.


Στα τέλη Απριλίου εκτιμάται, βάσει του προγραμματισμού που έχει γίνει, να έχει ψηφισθεί το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, το πρώτο μέρος του οποίου, (237 άρθρα), τέθηκε την Παρασκευή από το υπουργείο Οικονομίας σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει έως τις 28 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη, πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και το δεύτερο μέρος (αντίστοιχου μεγέθους) του νομοσχεδίου, το οποίο μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης θα οδεύσει προς τη Βουλή.

Το πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου που είναι στον "αέρα" του opengov, από το απόγευμα της Παρασκευής, θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του είδους της αναθέτουσας αρχής, και αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες.

Μια από τις βασικές αλλαγές που εισάγει το συγκεκριμένο σχέδιο είναι ότι δίνεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα σε επιχειρήσεις με ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς. Συγκεκριμένα στο άρθρο 68 παράγραφος 3 εδάφιο β, αναφέρεται πως η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος. Ιδίως όπως σημειώνεται όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Επίσης σε άλλο σημείο αναφέρεται πως ο οικονομικός φορέας που έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Επίσης στο σχέδιο νόμου προβλέπονται επίσης τα εξής:

1. Σύντμηση των προθεσμιών για την υποβολή των προσφορών: Η προθεσμία των 52 ημερών για την υποβολή της προσφοράς σε ανοικτό διαγωνισμό μειώνεται σε 35 ημέρες, με δυνατότητα σύντμησης στις 30 ημέρες, όταν οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ή σε 15 ημέρες όταν έχει προηγηθεί προκαταρκτική προκήρυξη.

Διατηρείται η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης, να ορίζει ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. Επίσης, στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία ανέρχεται σε 22 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ενώ στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 12 ημέρες από την ως άνω ημερομηνία.

2. Σε ειδικές περιπτώσεις οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Αυτό μπορεί να γίνει εάν, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη (σ.σ. είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής).

3. Δημιουργούνται Κεντρικές Αρχές Αγορών με αρμοδιότητα, σε εθνικό επίπεδο τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον συντονισμό, καθώς και την παροχή συγκεντρωτικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών. Ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών, ορίζονται: η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ&Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Οικονομίας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών. Το υπουργείο Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και συναφών τεχνικών υπηρεσιών.

4. Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του e- Certis, ηλεκτρονικού συστήματος σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών εγγράφων.

5. Θεσμοθετείται η διαδικασία για ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, στους οποίους παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών και αναπτύσσονται νέες ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι.

6. Προβλέπεται η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών.

7. Οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων στο κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους.

8. Εντάσσονται περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εργατικές απαιτήσεις στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης.

9. Δίνεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να παραχωρούν κατ' αποκλειστικότητα, υπό ειδικότερους όρους, το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίας σε: Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης και κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, βάσει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι. Επίσης μπορούν να προβλέπουν την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένης απασχόλησης.

10. Προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών πλαίσιο, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δικαιολογημένων, ιδίως λόγω του αντικειμένου τους

11. Προβλέπεται η διαίρεση των μεγάλων δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, οι Κεντρικές Αρχές Αγορών διαιρούν υποχρεωτικά τις συμβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τμήματα, καθορίζοντας το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών.

12. Επίσης με βάση το σ/ν οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Σε άλλο σημείο αναφέρεται πως με απόφαση του υπουργού Οικονομίας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και στο σύνολο της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης ή σε επιμέρους στάδια.

(πηγή: Euro2day)