Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις- Τι προβλέπει

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσαν από σήμερα έως και τις 11 Μαρτίου, το σχέδιο νόμου για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του Δημοσίου, οι υπουργοί Οικονομίας και Υποδομών, Γ. Σταθάκης και Χρ. Σπίρτζης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, η νομοθετική πρωτοβουλία εισάγει ένα ειναίο, ομοιόμορφο, πλήρες και συνεκτικό πλαίσιο για την ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών, ενσωματώνοντας την Οδηγία 2014/23/ΕΕ και ταυτόχρονα υιοθετώντας εθνικές ρυθμίσεις, οι οποίες συμπληρώνουν και συνέχονται άμεσα με την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά
 
Το Σ/Ν ρυθμίζει όλες τις ΣΠ Έργων και Υπηρεσιών που ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, τόσο στον δημόσιο τομέα, όσο και στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, με έναν ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο. Επίσης, ρυθμίζει όλες τις ΣΠ, ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας τους, καθώς και τις ΣΠ για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες.

Συνέργειες μεταξύ δημοσίων φορέων – Συμπράξεις «Δημοσίου-Δημοσίου». Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διευκολύνει τις αναθέτουσες αρχές/φορείς να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες μέσω της συνεργασίας τους με άλλους δημόσιους φορείς, χωρίς να απαιτείται η διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή ενός ιδιωτικού φορέα, εισάγοντας ταυτόχρονα εχέγγυα για την μη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Το σχέδιο νόμου εισάγει εκτενείς ρυθμίσεις και εγγυήσεις διαφάνειας για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων, ευνοιοκρατίας και διαφθοράς που είναι δυνατόν να αναφύονται στις διαδικασίες ανάθεσης ΣΠ, αποθαρρύνοντας έτσι την εκδήλωση παραβατικών ή αντισυμβατικών συμπεριφορών, ούτως ώστε να θωρακίζεται το δημόσιο συμφέρον και να επιτυγχάνεται η επιλογή αξιόπιστων αναδόχων. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ρητά ο αποκλεισμός διαγωνιζομένων εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι αυτοί μετέρχονται παράνομες πρακτικές ή χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για νοθεύσουν τον ανταγωνισμό ή να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης. Επιπλέον, καθίσταται υποχρεωτική η προσάρτηση στην Σύμβαση του «Συμφώνου Ακεραιότητας» και θεσπίζεται ένα σύστημα αποκλεισμού των οικονομικών φορέων, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεξε κάποιος λόγος αποκλεισμού κατά τη διάρκεια μίας διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης ΣΠ, από μελλοντικούς διαγωνισμούς, με βάση την αρχή της αναλογικότητας.
 
Υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής – βιώσιμη ανάπτυξη : Το Σ/Ν δίνει τη δυνατότητα στους δημόσιους φορείς να παραχωρούν κατ' αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης ΣΠ Υπηρεσιών σε Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.), Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης κ.ο.κ., στο πλαίσιο της υλοποίησης πολιτικών κοινωνικής συνοχής που αποσκοπούν στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων. Επιπλέον, εισάγει ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους δημόσιους φορείς να συνεκτιμούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές σε όλο τον κύκλο ανάθεσης και εκτέλεσης της ΣΠ, μέσω κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης, αλλά και όρων εκτέλεσης της σύμβασης.Τέλος, για πρώτη φορά προβλέπεται ως λόγος αποκλεισμού διαγωνιζομένων από διαδικασίες ανάθεσης, η εκ μέρους τους παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής και εργατικής-κοινωνικής νομοθεσίας.
 
Το σχέδιο νόμου ορίζει το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το μοναδικό υποχρεωτικό σημείο της δημοσίευσης όλων των σταδίων των ΣΠ σε εθνικό επίπεδο.
Το σύνολο των διατάξεων του Σ/Ν έχει καταστρωθεί με γνώμονα την απλοποίηση και επιτάχυνση της ωρίμανσης και δημοπράτησης ΣΠ.
 
Διατάξεις για την εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης: Θεσπίζονται διατάξεις αναφορικά με την υπεργολαβία, τις προϋποθέσεις λύσης της ΣΠ προς τον σκοπό της αποκατάστασης στρεβλώσεων του ανταγωνισμού καθώς και των προϋποθέσεων επιτρεπόμενης τροποποίησης αυτής, δίχως την διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης.

Οι αρμόδιοι υπουργοί καλούν τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η διαβούλευση ξεκινάει από σήμερα στις 14:00 και θα διαρκέσει μέχρι την 11 Μαρτίου.2016 και ώρα 14:00.