Αξιοποίηση της ψηφιακής Υπογραφής από τον Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες του σύγχρονου περιβάλλοντος για ορθολογισμό της λειτουργίας του Δημοσίου τομέα αξιοποιεί τις δυνατότητες της Ψηφιακής Υπογραφής και εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες του.

Στην παρούσα συγκυρία, η χρήση της ψηφιακής υπογραφής στα πλαίσια του Δήμου έγκειται στη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών για τις προμήθειες καθώς και στη διακίνηση εγγράφων προς το κεντρικό Κράτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι του Δήμου Χανίων που κατέχουν ψηφιακή υπογραφή είναι 30, ενώ έχουν πραγματοποιήσει ειδική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον Γ. Γραμματέα κύριο Φραγκάκη, στόχος είναι η επέκταση της χρήσης της ψηφιακής υπογραφής και σε άλλες διαδικασίες της δημοτικής αρχής. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα ωφεληθεί το σύνολο των δημοτών καθώς δύναται να επιτευχθεί:

· ταχύτερη εξυπηρέτηση,

· απλοποίηση διαδικασιών και

· αντιμετώπιση του κόστους της γραφειοκρατίας.