Οι βασικοί άξονες του νέου πλαισίου για τις δημόσιες προμήθειες

Μέχρι τον Φεβρουάριο θα έχει δοθεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο το οποίο θα καθορίζει το νέο ενιαίο πλαίσιο και τους κανόνες διενέργειας των κρατικών διαγωνισμών. Σταδιακά, μέχρι το τέλος του 2017 θα επεκταθεί η υποχρέωση διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων, για όλες τις προμήθειες του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων έργων. Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες του επικείμενου πλαισίου για τις δημόσιες προμήθειες είναι:

1. Ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου των Δημόσιων Συμβάσεων. 2. Σύντμηση των προθεσμιών για τις διαγωνιστικές διαδικασίες (από 52 μέρες που χρειάζονται σήμερα, θα γίνουν 32 έως 30, ενώ αν υπάρχει προδημοσίευση διαγωνισμού 15 μέρες).
3. Περιορισμός του αριθμού των αναθετουσών αρχών από 4.500-5.000 που είναι σήμερα, στις 1.000.
4. Θέσπιση από το υπουργείο Δικαιοσύνης ενός ανεξάρτητου εξωδικαστικού μηχανισμού για προσφυγές.

5. Διαίρεση των διαγωνισμών με διάφορα κριτήρια, π.χ. γεωγραφικά, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή περισσότερων επιχειρήσεων.

6. Απλοποίηση διαδικασιών υποβολής με ελάχιστα πιστοποιητικά και εκ των υστέρων κατάθεση.

7. Μείωση των προθεσμιών υποβολής προσφορών από τις 52 ημέρες σε 35, με δυνατότητα περαιτέρω μείωσης σε 30 ή 15, αν υπάρχει προδημοσίευση διαγωνισμού.

8. Δημιουργία νέων μορφών προμηθειών για συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες του δημοσίου όπως οι συμφωνίες πλαίσιο τετραετούς διάρκειας, οι πράσινες συμβάσεις, οι κοινωνικές συμβάσεις κ.λπ.

Ιδιαίτερη μέριμνα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αναμένεται να επιδειχθεί για τη διασφάλιση συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτά εξετάζεται οι επιχειρήσεις αυτές να εξαιρεθούν από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ή / και φορολογικής ενημερότητας. Στόχος είναι να μην αποκλείονται από τους δημόσιους διαγωνισμούς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμφανίζουν μικρές οφειλές προς το δημόσιο.