Το νομικό πλαίσιο δημοσίων προμηθειών στην Ελλάδα

πό το 2011 η διενέργεια των διαγωνισμών του δημοσίου εποπτεύεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η υπαγωγή όλων των διαδικασιών των δημοσίων προμηθειών υπό την εποπτεία μιας ενιαίας αρχής, συνιστά μία από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης έναντι των δανειστών.

Στα πλαίσια αυτά και λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές άλλων κρατών της Ε.Ε, τα τελευταία χρόνια προωθείται στην Ελλάδα η ενιαία οργάνωση των δημοσίων προμηθειών με τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Όπως εκτιμάται, ο έλεγχος των δημοσίων προμηθειών αλλά και η ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, (δηλαδή ο σχεδιασμός, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι προκηρύξεις, η υποβολή προσφορών, η ανταλλαγή εγγράφων, η αξιολόγηση των προσφορών, η ανάθεση, οι ηλεκτρονικές τιμολογήσεις και πληρωμές) πέρα από τη διασφάλιση της διαφάνειας, δύναται να φέρουν μία εξοικονόμηση κόστους της τάξης του 20% σε ετήσια βάση.


Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο το ηλεκτρονικό σύστημα διενέργειας διαγωνισμών έχει και σήμερα ισχύ για απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών αξίας πάνω από τις 60.000 ευρώ. Από τον Οκτώβριο του 2015 επεκτάθηκε σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Επιπλέον, από τις 30 Απριλίου του 2017 θα ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και οι συμβάσεις όλων των κρατικών φορέων για μελέτες και δημόσια έργα.

Στην παρούσα συγκυρία το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. προετοιμάζει νομοσχέδιο για την ενιαία οργάνωση των δημοσίων προμηθειών με το οποίο θα προωθείται η επέκταση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για όλες τις προμήθειες αλλά και για τα έργα.. Κεντρικός στόχος του νέου νομοσχεδίου των δημοσίων προμηθειών είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, ο καλύτερος έλεγχος, η δραστική περιστολή των κρατικών δαπανών και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Ειδικότερα, οι διατάξεις του θα προβλέπουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών αγορών όπου θα γίνονται δημοπρασίες επί μονίμου βάσεως ώστε το Δημόσιο και οι φορείς του να προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από προσφορές που θα υποβάλουν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι μειοδότες θα κερδίζουν τους διαγωνισμούς. Παράλληλα, θα εισαχθεί ο θεσμός της «συμφωνίας - πλαίσιο». Σε αυτή την περίπτωση οι προμηθευτές θα αναλαμβάνουν την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών στο δημόσιο για διάστημα πέντε ετών, με συγκεκριμένο όριο διακύμανσης των τιμών.

Το επικείμενο νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ως το τέλος Ιανουαρίου, καθώς, σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου, θα πρέπει να έχει ψηφιστεί μέχρι τον Μάρτιο.