Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η παράταση της υποχρεωτικής χρήσης του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίου) για δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005.

Η χρήση του συστήματος θα είναι υποχρεωτική από τις 30 Απριλίου του 2017 (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ), κατόπιν απόφαση του υπουργείου Οικονομίας. Η μετάθεση της ημερομηνίας αφορά στις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και στις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων.

Σημειώνεται ότι κύριος φορέας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων θα παραμείνει η ΕΑΔΣ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων).

Αναλυτικά το ΦΕΚ του υπουργείου υπάρχει εδώ (ΦΕΚ 2640/Β/8-12-2015)