Απόσυρση της διάταξης για αναδρομική νομιμοποίηση συμβάσεων

Η κυβέρνηση απέσυρε τελικά, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, διάταξη που νομιμοποιούσε αναδρομικά συμβάσεις που δεν είχαν καταχωρηθεί στο σχετικό μητρώο του δημοσίου (ΚΗΔΜΗΣ). Προθεσμία για καταχώρηση μέχρι 31 Ιανουαρίου για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η διάταξη είχε ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα και νομιμοποιούσε – αναδρομικά από τις 8 Αυγούστου 2015 – την υπογραφή συμβάσεων, κλπ, που δεν είχαν προηγουμένως δημοσιευθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως ορίζει ο νόμος. Ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης υποστήριξε στη Βουλή, κατά την απόσυρση της συγκεκριμένης ρύθμισης, πως όντως δημιουργούσε παρεξηγήσεις.

Ωστόσο, μένει ως έχει η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του πολυνομοσχεδίου η οποία προβλέπει – κατά τον κ. Σταθάκη – πως όσοι διαγωνισμοί δεν έχουν αναρτηθεί εγκαίρως στο ΚΗΜΔΥΣ «για τεχνικούς λόγους» θα θεωρούνται νόμιμοι αρκεί να καταχωρηθούν στο σύστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016.

Η συγκεκριμένη παράγραφος προβλέπει πως «η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, των απαιτούμενων από το νόμο πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και ενέργειες τεχνικής βοήθειας / υποστήριξης της εφαρμογής των προγραμματικών περιόδων 2007 – 2013 και 2014 – 2020, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να καταχωρηθούν από το αρμόδιο όργανο μέχρι 31.1.2016. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων».