Προμήθεια εξοπλισμού αισθητήρων για το Έξυπνο Σπίτι / Αισθητήρες Ακουστικής (Zigbee)

  • Αρ.Διακήρυξης: 295/11.11.15 Προμήθεια εξοπλισμού αισθητήρων για το Έξυπνο Σπίτι
  • Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 18132
  • Κωδικός CPV: 35125100-7
  • Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αισθητήρες Ακουστικής (Zigbee)
  • Αναθέτουσα Αρχή: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-Ε.Κ.Ε.Τ.Α., ., ΙΠΤΗΛ, .
  • Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
  • Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού αισθητήρων για το Έξυπνο Σπίτι / Αισθητήρες Ακουστικής (Zigbee)
  • Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 2.439,02
  • Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-11-2015 15:30:00
  • Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-12-2015 11:00:00
Πληροφορίες: t 2811754652/ 2811756859/ 2810823002