Προμήθεια αναλωσίμων για κάμερες / Καλώδια για HD κάμερες

  • Αρ.Διακήρυξης: 296/11.11.15 Προμήθεια αναλωσίμων για κάμερες
  • Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 18119
  • Κωδικός CPV: 44320000-9
  • Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Καλώδια για HD κάμερες
  • Αναθέτουσα Αρχή: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-Ε.Κ.Ε.Τ.Α., ., ΙΠΤΗΛ, .
  • Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
  • Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια αναλωσίμων για κάμερες / Καλώδια για HD κάμερες
  • Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.756,10
  • Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-11-2015 13:30:00
  • Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-12-2015 11:00:00
Πληροφορίες: t 2811754652/ 2811756859/ 2810823002 
ή στο www.eprocurement.gov.gr