Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και μέσω αυτού θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική διαδικασία και η παρακολούθηση μίας δημόσιας σύμβασης με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και άνω άνευ ΦΠΑ. Ειδικότερα το σύστημα διαθέτει ήδη λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, την υποβολή των προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους, την αξιολόγηση και την κατακύρωση της σύμβασης.


Παράλληλα θα διατίθενται επιπλέον λειτουργίες όπως η εκτέλεση και παρακολούθηση της σχετικής σύμβασης, η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή. Επιπρόσθετα το σύστημα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου να εφαρμόσουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, τα δυναμικά συστήματα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συμφωνία – πλαίσιο. Στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη (portal)www.promitheus.gov.gr παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και αναρτώνται οι νόμοι, οι εγκύκλιοι, οι οδηγίες και οι λοιπές ανακοινώσεις.

Παράλληλα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πέραν της ηλεκτρονικής διεξαγωγής διαγωνιστικών διαδικασιών, εκτελούνται επιχειρησιακές διαδικασίες που συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα: (α) η σύνταξη και η έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ), (β) η σύνταξη και η έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) και (γ) η ηλεκτρονική εγκριτική ροή σχετικών εγγράφων/διαδικασιών.

Το ΕΣΗΔΗΣ συστάθηκε με το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), με τον οποίο τέθηκε το πλαίσιο αλλά και το αρχικό χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ καθορίστηκαν με τη με αριθμό Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) υπουργική απόφαση, η οποία παραμένει σε ισχύ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 134-138 ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 201 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4281/2014 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 22015/406/2015 (ΦΕΚ 330/Β/2015), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 58648/29.05.2015 (ΦΕΚ 1083/Β/2015) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 90947/07.09.2015 (ΦΕΚ 2021/Β/2015) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ. (http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-eshdhs)

Χρησιμοι συνδεσμοι:
Συνδεθείτε εδώ με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (http://ebs.eprocurement.gov.gr) ή επιλέξτε τον ανάλογο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα του portal www.promitheus.gov.gr.
Η εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η απόκτηση κωδικών πρόσβασης και η ένταξη στα προγράμματα επιμόρφωσης(ιστοσελίδα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ"), που διενεργούνται μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, απαιτούν τη συμπλήρωση σχετικών αρχείων και αποστολή αυτών στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου στα ανάλογα email επικοινωνίας.
Παράλληλα υπάρχουν σύνδεσμοι για την πρόσβαση στα εγχειρίδια (ιστοσελίδα "ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ") του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ.) και την πλατφόρμα της ηλεκτρονικής μάθησης του συστήματος (e-learning - http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/).
Αναζητήστε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (ιστοσελίδα "Αναζήτηση Διαγωνισμών") που έχουν διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ή εναλλακτικά επιλέγετε το "Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί" από το κεντρικό μενού της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).
Για την επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ιστοσελίδα "Στοιχεία Επικοινωνίας"), υπάρχουν διαθέσιμα τηλέφωνα και email ανάλογα με τη φύση ή το αντικείμενο του ερωτήματος.