Διεθνούς επαναληπτικού δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια εργαστηριακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - έπιπλα - γραφική ύλη για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των ΠΜΣ με δίδακτρα και ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 381.109,07 € τριακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων εκατό εννέα ευρώ και επτά λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 4121α οικονομικού έτους 2015.(ΟΜΑΔΑ Ι: ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 6.760,90 €)

  • Αρ.Διακήρυξης: 12455/26-10-2015_ΟΜΑΔΑ_Ι
  • Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 17990
  • Κωδικός CPV: 42991200-1
  • Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: (Αρ.Είδ.ΙΑΤΡ 18)Εκτυπωτές λέιζερ,(Αρ.Είδ.ΚΤΗΝ 161)Εκτυπωτές λέιζερ,(Αρ.Είδ.ΚΤΗΝ 171)Εκτυπωτικά μηχαν....
  • Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  • Τόπος Παράδοσης: Αργοναυτών & Φιλελλήνων ΒΟΛΟΣ
  • Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διεθνούς επαναληπτικού δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια εργαστηριακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - έπιπλα - γραφική ύλη για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των ΠΜΣ με δίδακτρα και ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 381.109,07 € τριακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων εκατό εννέα ευρώ και επτά λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 4121α οικονομικού έτους 2015.(ΟΜΑΔΑ Ι: ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 6.760,90 €)
  • Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 5.496,64
  • Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-11-2015 15:00:00
  • Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 04-12-2015 20:00:00
Πληροφορίες: t 2811754652/ 2811756859/ 2810823002