Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τους Αιματολογικούς Αναλυτές με Ταυτόχρονη Παραχώρηση Συνόδου Εξοπλισμού - Τύπος Αναλυτή Γλυκοζυλιώμενης Αιμοσφαιρίνης

  • Αρ.Διακήρυξης: 29ΠΕ/2015
  • Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 17694
  • Κωδικός CPV: 33696200-7
  • Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
  • Αναθέτουσα Αρχή: 3Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  • Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
  • Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
  • Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 126.000,00
  • Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21-10-2015 21:00:00
  • Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-12-2015 17:00:00
Πληροφορίες: t 2811754652/ 2811756859/ 2810823002