Παράταση για Εγγυητικές Επιστολές λόγω Τραπεζικής Αργίας

Ενημερώνονται οι φορείς του δημοσίου που διενεργούν διαγωνισμούς καθώς και οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές από το Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), κατόπιν της έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α/65/28-06-2015) και σχετικά με την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή σε Διαγωνισμό. 


Δύνανται γινει χρήση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 10 ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/10.07.2007) ή της αντίστοιχης διάταξης στον οικείο Κανονισμό Προμηθειών τους.