Γενικές Πληροφορίες Ψηφιακής Υπογραφής - INFOs

Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι το ισοδύναμο της φυσικής υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο. Όπως συμβαίνει με την επικύρωση εγγράφων από κάποια υπηρεσία του δημοσίου, με τον ίδιο τρόπο είναι απαραίτητο σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί δημοσίου) να υπογραφούν ψηφιακά τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.

Η Ψηφιακή Υπογραφή στοχεύει στην απόδειξη της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως θα συνέβαινε αντίστοιχα με την επικύρωση ενός εγγράφου σε φυσική μορφή. Με την χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής αποδεικνύεται ότι το ηλεκτρονικό έγγραφο δημιουργήθηκε πράγματι από τον συντάκτη που το υπογράφει, χωρίς να έχει αλλοιωθεί περαιτέρω.


Για να παραχθεί μια έγκυρη Ψηφιακή Υπογραφή απαιτείται καταρχήν η χρήση ενός έγκυρου Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, αλλά και η προμήθεια της κατάλληλης αξιόπιστης συσκευής για Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ/usb token). Σε αυτήν δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (qualified certificate).

Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι η μαθηματική «σφραγίδα» που αποδεικνύει τη γνησιότητα και την ακεραιότητα των υπογεγραμμένων δεδομένων. Υπάρχουν επίσης προγράμματα της Microsoft Office τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων. Προσοχή όμως: Αυτού του είδους υπογραφή δεν αποτελεί έγκυρη και πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή για το δημόσιο.

Θα πρέπει τέλος να τονιστεί η διαφορά ανάμεσα στην «Ψηφιακή Υπογραφή» και την «ψηφιοποιημένη υπογραφή». Η ψηφιοποιημένη υπογραφή δεν είναι παρά μια απλή εικόνα της υπογραφής ενός φυσικού προσώπου, συνήθως σκαναρισμένη ή φωτογραφημένη ψηφιακά, η οποία προστίθεται στο τέλος ενός εγγράφου. Η ψηφιοποιημένη υπογραφή δεν παρέχει κάποιου είδους ασφάλεια και δεν είναι σε θέση να πιστοποιήσει τον αποστολέα του εγγράφου, δεδομένου ότι ο καθένας μπορεί να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει την εικόνα της υπογραφής ενός τρίτου προσώπου.

Η προηγμένη Ψηφιακή Υπογραφή δεν μπορεί να αντικατασταθεί από εναλλακτικού είδους υπογραφών, καθώς η είναι βασισμένη σε ψηφιακό πιστοποιητικό, και περιέχει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ως προς το νομικό πλαίσιο και την ουσία της. Η τοποθέτηση οποιασδήποτε άλλης μορφής υπογραφής (σκαναρισμένης, χαλαρής αποθήκευσης, ψηφιοποιημένης κτλ) αποτελεί αιτία αποκλεισμού από ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Πηγή: www.ipografi.gr