Ανακοίνωση για την ψηφιακή υπογραφή απο τα ΚΕΠ Φλώρινας

Τα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας πληροφορούν για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής η οποία επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, τόσο στο ουσιαστικό, όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Με αφορμή τη διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για τις μετακινήσεις των μαθητών, της ΠΕ Φλώρινας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr, τα ΚΕΠ του Δήμου θα ήθελαν να ενημερώσουν τους ενδιαφερομένους για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή και να υποβάλλουν τελικά τις ηλεκτρονικές προσφορές τους.

Ο τελικός χρήστης (φυσικό πρόσωπο):

*υποβάλλει μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr), Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό μία ηλεκτρονική αίτηση, ώστε να κάνει την εγγραφή του και να αποκτήσει την ιδιότητα εγγεγραμμένου χρήστη, (για την ενεργοποίηση του λογαριασμού δεν αρκεί μόνον η εγγραφή, αλλά και η ενεργοποίηση του λογαριασμού μέσω των οδηγιών του επιβεβαιωτικού e-mail που θα σταλεί κατά την εγγραφή του χρήστη).

*παράλληλα, προμηθεύεται από το εμπόριο την απαιτούμενη ΑΔΔΥ (Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) ένα USB (φλασάκι) hard token, στο οποίο μετά την τελική πιστοποίηση θα εγκατασταθεί η ψηφιακή του υπογραφή.

*υποβάλλει αίτημα έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού σκληρής αποθήκευσης με την σύνδεσή τους στην πύλη «ΕΡΜΗΣ» στον Πίνακα Ελέγχου και εν συνεχεία στη Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών και η αίτησή του έχει ολοκληρωθεί κατόπιν της επίσκεψής του σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Διευκρινίζεται ότι τα ΚΕΠ εμπλέκονται μόνο στη φυσική ταυτοποίηση του τελικού χρήστη, σε ένα μικρό αλλά υποχρεωτικό κομμάτι – τμήμα της όλης διαδικασίας και η εμπλοκή των ΚΕΠ τελειώνει με τη χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης της αίτησης έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Ο τελικός χρήστης - πολίτης θα μεταβεί στο ΚΕΠ (φυσική παρουσία), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η φυσική του ταυτοποίηση και η έγκριση του αιτήματος για χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών. Έχοντας μαζί του την πρωτότυπη Αστυνομική Ταυτότητά του (ή το Διαβατήριό του) θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση των πιστοποιητικών (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.yap.gov.gr/images/stories/pki/pki_citizen_yp_dilosi.pdf και στη http://aped.gov.gr/sites/default/files/files/documents/pki _citizen_yp_dilosi.pdf).

β) Απλό φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. απλό φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή διαβατηρίου νέου τύπου).

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή Α.Μ.Κ.Α. ή βιβλιάριο ΙΚΑ σε περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί να εγγραφεί και σε άλλες υπηρεσίες που πραγματοποιούνται μέσα από την Εθνική διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ» και για τις οποίες απαιτούνται τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ με τη σειρά του:

1. παραλαμβάνει την Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του τελικού χρήστη για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών,

2. ταυτοποιεί τον τελικό χρήστη,

3. πρωτοκολλεί την αίτηση,

4. εκτυπώνει σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης της αίτησης έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών,

5. διαβιβάζει ταχυδρομικώς, τον φάκελο με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στην αρμόδια Αρχή Εγγραφής - ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου).

Εδώ τελειώνει και η εμπλοκή του ΚΕΠ με τη διαδικασία. Οι υπόλοιπες κινήσεις γίνονται από τον τελικό χρήστη και αφορούν στη σωστή παραμετροποίηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που θα χρησιμοποιεί ο χρήστης για την Ψηφιακή Υπογραφή των Εγγράφων, αλλά και την αποθήκευση των ψηφιακών πιστοποιητικών στην ΑΔΔΥ του χρήστη USB (φλασάκι) hard token. 
Διευκρινίζεται ξανά ότι τα ΚΕΠ δεν εμπλέκονται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr. 
Το Ωράριο Λειτουργίας των ΚΕΠ της πόλης μας είναι : ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 20:00 και ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:00, ενώ των αποκεντρωμένων ΚΕΠ του Δήμου ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:30.