Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις ανεξαρτήτως αξίας

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή μεταξύ άλλων διατάξεων τροποποιούνται/συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.
Συγκεκριμένα:
- επεκτείνεται ο σκοπός των άρθρων 148 έως 154 του ν. 4601/2019, ώστε να καταλαμβάνει τη θέσπιση κανόνων για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται για κάθε κατηγορία δαπάνης των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων,
- καταργούνται οι υφιστάμενοι περιορισμοί αναφορικά με την αξία των δημοσίων συμβάσεων για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε εκτέλεση αυτών, - εισάγεται η υποχρέωση διαχείρισης και υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων από τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς,
- παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κ.υ.α. της υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου υφίσταται μόνο άνω συγκεκριμένων ορίων ποσών.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρου 158
Η ρύθμιση στοχεύει στην προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων δαπανών.

Άρθρου 159
Η ρύθμιση στοχεύει στην προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την έκδοση και λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων δαπανών.

Στο μισό έχει μειωθεί ο χρόνος πληρωμής των προμηθευτών από το Δημόσιο. Ηλεκτρονικά ο έλεγχος των δαπανών

Σημαντική μείωση του χρόνου και συγκεκριμένα, κατά 50% έχει μειωθεί ο χρόνος πληρωμής των προμηθευτών από το Δημόσιο σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα των πληρωμών. Ταυτόχρονα, ο έλεγχος των δαπανών γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, με το Δημόσιο να γνωρίζει επακριβώς σε όλα τα στάδια τις ενέργειες που έχουν γίνει από φορείς του Δημοσίου.

 

Το νέο σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών

Με το νέο σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών (ΗΔΔ), μέχρι την πληρωμή του τιμολογίου, όλα τα δεδομένα λαμβάνονται ηλεκτρονικά και με αυτόν τον τρόπο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μπορεί να ελέγχει το ύψος μιας δαπάνης, ενώ σε δεύτερη φάση θα μπορεί ακόμη και να συγκρίνει ομοειδείς δαπάνες πανομοιότυπων οργανισμών, π.χ. τη δαπάνη για τα ίδια ιατρικά υλικά των ελληνικών νοσοκομείων. Ετσι, το Δημόσιο μπορεί να οδηγηθεί σε σημαντικά συμπεράσματα του τρόπου που γίνονται οι παραγγελίες και οι συμβάσεις ενώ, παράλληλα, να αποφευχθούν αθέμιτες συναλλαγές.

Ετσι, το Δημόσιο μπορεί να οδηγηθεί σε σημαντικά συμπεράσματα του τρόπου που γίνονται οι παραγγελίες και οι συμβάσεις ενώ, παράλληλα, να αποφευχθούν αθέμιτες συναλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες (Καθημερινή της Κυριακής), υπάρχουν περιπτώσεις που χτύπησε «καμπανάκι» κατά τον έλεγχο δαπανών του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο έλειπαν σημαντικά αρχεία και φυσικά η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε.

Σύντομα, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, όλες οι δαπάνες των φορέων και των κεντρικών υπηρεσιών θα ελέγχονται ηλεκτρονικά και από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της διασύνδεσης).


Εφαρμογή του νέου συστήματος παντού

Το νέο, καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή σε όλους τους φορείς της κεντρικής διοίκησης και στις περιφερειακές υπηρεσίες τους. Ουσιαστικά το σύστημα για το οποίο εργάστηκαν ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς έχει αντικείμενο τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των δαπανών των εν λόγω υπηρεσιών με τελικό στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής των δαπανών των φορέων της κεντρικής διοίκησης.
 

Πώς λειτουργεί

Μέσω του συστήματος, όλα τα δικαιολογητικά μιας δαπάνης (τιμολόγια, συμβάσεις, προσφορές αναδόχων κ.λπ.) συγκεντρώνονται σε ηλεκτρονική μορφή σε ενιαίο φάκελο, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε δαπάνη.

Στον ψηφιακό αυτό φάκελο αποθηκεύονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένα ή σε ψηφιοποιημένη μορφή με την ψηφιακή υπογραφή του πιστοποιημένου χρήστη του συστήματος.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης συνδέσμων (Links) που παραπέμπουν σε έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε άλλα συστήματα όπως το «Διαύγεια». Από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών (ΗΔΔ) ο φάκελος εισάγεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), το οποίο αποτελεί το κύριο εργαλείο για τη δημοσιονομική διαχείριση του κράτους, ώστε η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα να προβεί στη συνέχεια σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή της αντίστοιχης δαπάνης.

Σημειώνεται επίσης ότι το σύστημα ΗΔΔ διαλειτουργεί πλήρως με το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, ώστε να διασφαλίζεται η έγκυρη και έγκαιρη ανταλλαγή των απαραίτητων στοιχείων για την πληρωμή των αντίστοιχων τιμολογίων.

Με τον νέο τρόπο τιμολόγησης θα μειωθεί η διακίνηση πλαστών παραστατικών, θα περιορισθεί η φοροδιαφυγή, ενώ παράλληλα με το ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης δικαιολογητικών θα επιταχυνθεί περαιτέρω η αποπληρωμή των ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις.

Πηγή:economico.gr

Πώς εκδίδεται πιστοποιητικό ψηφιακής υπογραφής

Τη δυνατότητα να εκδίδουν προσωπικά πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής, διάρκειας τριών ετών, αποκτώντας ψηφιακή υπογραφή έχουν οι πολίτες μέσω της λειτουργίας της νέας Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η νέα ΑΠΕΔ υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και αποστολή της είναι η παροχή ψηφιακών υπογραφών, είτε νέας γενιάς (άυλες) είτε κλασσικής μορφής (USB token).


Η χρήση ψηφιακής υπογραφής - όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου - συμβάλλει στην περαιτέρω διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση χρόνου. Όλα τα βήματα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής μέσω της νέας ΑΠΕΔ περιγράφονται αναλυτικά στην πλατφόρμα aped.gov.gr.

Η φιλοσοφία της νέας ΑΠΕΔ αντανακλά την ευρύτερη στρατηγική του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης προς τους πολίτες και τη βελτίωση των διαδικασιών αυθεντικοποίησης τους. Η λειτουργία της πλατφόρμας έρχεται σε συνέχεια των παρεμβάσεων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την αυθεντικοποίηση και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του πολίτη (υπηρεσίες εμπιστοσύνης). Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η διανομή:

  • 150.000 ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς σε δημοσίους υπαλλήλους (ήδη έχουν διανεμηθεί πάνω από 50.000) και

  • Πάνω από 506.000 ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς σε επαγγελματικούς κλάδους (εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κλπ) και πολίτες.

Στην ίδια στρατηγική περιλαμβάνονται:

  • οι υπηρεσίες σχετικά με τα ψηφιακά έγγραφα του gov.gr (έκδοση εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου και ιδιωτικού συμφωνητικού) και

  • ο έλεγχος εγκυρότητάς των ψηφιακών εγγράφων μέσω του gov.gr.

Σημειώνεται ότι για την έγκριση της νέας ΑΠΕΔ έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, τόσο από ανεξάρτητο αξιολογητή όσο και από την ΕΕΤΤ, όπως επιβάλλει η εθνική νομοθεσία και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός e-IDAS. Η νέα ΑΠΕΔ είναι λειτουργική σε όλες τις εκδόσεις Windows και MacOS, ενώ για την ανάκληση ψηφιακών πιστοποιητικών θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα.

Για την ισχύ και τις ημερομηνίες λήξης των ψηφιακών υπογραφών, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι και την 17η Ιανουαρίου 2022, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν από τον ιστότοπο της www.aped.gov.gr στην κατηγορία «Ανακοινώσεις». Επιπλέον, τονίζεται πως η προμήθεια USB tokens από τους πολίτες θα συνεχίσει να γίνεται από τους παρόχους της αγοράς και όχι από την ΑΠΕΔ.

Πηγή : www.ethnos.gr

Απευθείας αναθέσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

1. Σε συνέχεια τροποποίησης του άρθρου 36 του ν.4412/22016 για την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

και

2. προκειμένου για έναν ενιαίο ηλεκτρονικό τρόπο εκτέλεσης των κατ’ εξαίρεση απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισθείσα αξία άνω των 30.000€ προμήθειας αγαθών ή/και παροχής γενικών υπηρεσιών από τις Αναθέτουσες Αρχές / τους Αναθέτοντες Φορείς,

οι απευθείας αναθέσεις με προϋπολογισθείσα αξία άνω των 30.000€ προμήθειας αγαθών ή/και παροχής γενικών υπηρεσιών για την υλοποίηση αυτών θα διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (ΠκΥ).

Δείτε το σχετικό οδηγό εδώ.

Πηγή : www.eprocurement.gov.gr

Έκδοση οδηγού για απευθείας αναθέσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Σε συνέχεια της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 36 του ν.4412/22016 όσον αφορά την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και προκειμένου για έναν ενιαίο ηλεκτρονικό τρόπο εκτέλεσης των απευθείας αναθέσεων, και ιδίως των κατ' εξαίρεση απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισθείσα αξία άνω των 30.000€ χωρίς ΦΠΑ, προμήθειας αγαθών ή/και παροχής γενικών υπηρεσιών από τις Αναθέτουσες Αρχές / τους Αναθέτοντες Φορείς, εκδόθηκαν από την υπηρεσία μας σχετικές τεχνικές οδηγίες για την υλοποίηση αυτών των διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (ΠκΥ).

Δείτε το σχετικό οδηγό εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι:

Η υποστήριξη των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών Φορέων για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ παρέχεται πολυκαναλικά και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) και διαδικτυακού κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (VoIP call center).

Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί

α) στην ενότητα «Βοήθεια και Υποστήριξη» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr)

β) στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Επιγραμμικής Υποβολής Προσφοράς» του εθνικού σκέλους της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης «Your Europe - gov.gr»

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ & τις Οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος υποστήριξης (support ticket) εδώ.

Σημειώνεται ότι κανένας άλλος υπηρεσιακός αριθμός τηλεφώνου ή/και λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας μας, πέραν των αναφερομένων στις ανωτέρω ενότητες, δεν αφορούν την πολυκαναλική υποστήριξη χρηστών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Με εκτίμηση,

Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Δωρεάν ψηφιακές υπογραφές στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς από την ΗΔΙΚΑ

H ΗΔΙΚΑ παρέχει δωρεάν εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές σε όλους τους γιατρούς και φαρμακοποιούς που είναι πιστοποιημένοι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΣ).

Οι γιατροί θα μπορούν να υπογράφουν τις συνταγές τους κατά την καταχώρηση, να συνδέονται με τη χρήση USB Token στην εφαρμογή της ΗΣ και να υπογράφουν τις Ιατρικές Βεβαιώσεις ψηφιακά.

Οι νέες ψηφιακές υπογραφές θα διατίθενται στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς είτε σε USB Token είτε ως Απομακρυσμένη ΕΔΔΥ (Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργία Υπογραφής) και θα τους δίνουν τη δυνατότητα να υπογράφουν ψηφιακά τα έγγραφα και τα δεδομένα που καταχωρούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά με βασικό ότι η ψηφιακή υπογραφή έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή, με βάση τον ΕΚ 910/2014 Άρθρο 25, αλλά είναι ασφαλέστερη γιατί δεν μπορεί να πλαστογραφήθεί. Επίσης μετά τη χρήση της το περιεχόμενο του εγγράφου δεν τροποποιείται και παρέχει προστασία από αποποίηση και μονομερείς τροποποιήσεις, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των

Ανακοίνωση ΑΠΕΔ 4 Φεβρουαρίου 2022

Ακύρωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την 17η Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 30/4 έως 31/7/2022
 
Στις 17/1/2022 ξεκίνησε η νέα φάση λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Με μια σύγχρονη, φιλική και εύχρηστη εφαρμογή ο πολίτης μπορεί από τον χώρο του μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ (https://www.aped.gov.gr -> Πώς θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή) ή μέσα από την εθνική πύλη gov.gr (https://www.gov.gr -> Πολίτης και Καθημερινότητα -> Ηλεκτρονικές Υπογραφές) να οδηγηθεί σε ένα περιβάλλον λειτουργίας ασφαλές, επιθεωρημένο, εγκεκριμένο και απολύτως συμβατό με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 eIDAS και να υποβάλει την αίτησή του για να ζητήσει την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού. Στη συνέχεια, αφού επισκεφθεί ένα ΚΕΠ για να τα ταυτοποιηθεί, αποθηκεύει τα ψηφιακά του πιστοποιητικά σε Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) και μπορεί να υπογράφει ψηφιακά τα έγγραφά του.Η συμμόρφωση της ΑΠΕΔ προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό eIDAS την υποχρεώνει να ανακαλέσει την ισχύ των ψηφιακών πιστοποιητικών που λήγουν μετά την 30ή Απριλίου 2022.

Οι κάτοχοι των ψηφιακών πιστοποιητικών που είχαν εκδοθεί πριν τις 17 Ιανουαρίου 2022 και λήγουν από 30/4/2022 έως 31/7/2022 θα πρέπει να προβούν στην ανάκληση του τους είτε με την χρήση του 8ψήφιου κωδικού σας είτε με κατάθεση αίτησης ανάκλησης σε κάποιο ΚΕΠ (βλέπε https://aped.gov.gr/procedures/pos-tha-anakaleso-psifiaka-pistopoiitika/).

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν έχει ανακληθεί μέχρι 21 Φεβρουαρίου 2022 η ΑΠΕΔ θα προχωρήσει στην ανάκληση του πιστοποιητικού σας.

Η ανακοίνωση αυτή σε συνδυασμό με σχετικό e-mail που έχει αποσταλεί στους χρήστες αποτελεί την επίσημη ενημέρωση της ΑΠΕΔ προς τους χρήστες των ψηφιακών της πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από τις 17 Ιανουαρίου 2022 και λήγουν μέχρι 31.7.2022.

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν άυλο ψηφιακό πιστοποιητικό μέσω της υπηρεσίας σας από το έργο του ΚΣΗΔΕ εφόσον η υπηρεσία τους κρίνει ότι πρέπει να τους το αποδώσει.

Οι χρήστες που θα εκδώσουν νέα ψηφιακά πιστοποιητικά θα πρέπει να τα αποθηκεύσουν σε ΕΔΔΥ (USB token) τα οποία είναι συμβατά με την νέα διαδικασία της ΑΠΕΔ (βλέπε οδηγίες στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ->Πως θα αποκτήσω Ψηφιακή Υπογραφή->Βήμα 1).

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων»

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» μαζί την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης.


Με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπεται η δημιουργία μιας ανεξάρτητης ενιαίας αρχής για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων, η οποία θα προκύψει από την ενοποίηση των δύο υφιστάμενων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών για τις δημόσιες συμβάσεις δηλαδή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (άρθρα 1-10 ν.4013/2011) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (άρθρα 347-367 ν.4412/2016).

Ειδικότερα:

→ Η Α.Ε.Π.Π. που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν.4412/2016 μετονομάζεται σε «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». (άρθρα 1-3)

→ α. Προσδιορίζεται το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες της συνιστώμενης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. [επαναλαμβάνονται κατά κύριο λόγο ο σκοπός και οι αρμοδιότητες της καταργούμενης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρα 1 και 2 του ν.4013/2011) με ελάχιστες προσθήκες (δυνατότητα παραγγελίας στα αρμόδια ελεγκτικά διοικητικά όργανα συλλογής στοιχείων και υποβολή πορισμάτων σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, επικουρία του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του επί διαφορών προσυμβατικού ελέγχου (άρθρο 333 παρ.2 του ν.4700/2020), εξέταση των προδικαστικών προσφυγών που ασκούνται κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών].

β. Η Αρχή είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με νομική προσωπικότητα, που υποστηρίζεται διοικητικά από

Νέο Αναβαθμισμένο πλαίσιο Ψηφιακών Υπογραφών από τις 17 Ιανουαρίου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου [ΑΠΕΔ www.aped.gov.gr], οι Ψηφιακές Υπογραφές πλέον θα εκδίδονται μέσα από το τη Νέα Αναβαθμισμένη Πλατφόρμα του Υπουργείου και θα έχουν διάρκεια 3 ετών (τριετής ισχύς).

Όσοι χρήστες διαθέτουν ήδη Ψηφιακή Υπογραφή, θα χρειαστεί το αργότερο έως τις 30/4/2022 να προχωρήσουν σε Νέα Ενεργοποίηση της Ψηφιακής τους Υπογραφής. 

Η Ενεργοποίηση θα απαιτεί:
⬢ Μετάβαση σε ΚΕΠ (αναγκαία για την ταυτοποίηση του χρήστη) ώστε να αντικατασταθούν τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά μέσα από το Νέο Σύστημα.
⬢ Συμβατό εξοπλισμό USB TOKEN. Αποδεκτοί τύποι USB TOKEN από τη Νέα ΑΠΕΔ είναι:
- Safenet 5110CC (Gemalto) ID Prime (MD 940) ή
- Token ME EVO (Oberthur) Cosmo v.8.1
Σε περίπτωση που διαθέτετε ήδη ένα από τα παραπάνω μοντέλα Usb Token, δε θα χρειαστεί αντικατάσταση.

Το παρόν μήνυμα στοχεύει στην έγκαιρη ενημέρωσή σας καθώς από τις 17/1/2022 ξεκινάει σταδιακά η κατάργηση των υφιστάμενων Ψηφιακών Πιστοποιητικών και η αναβάθμισή τους με τη Νέα ΑΠΕΔ. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 30/4/2022.

Η Ψηφιακή σας Υπογραφή θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μέχρι να λάβετε από την ΑΠΕΔ προσωποποιημένο μήνυμα "Υποχρεωτικής Ανάκλησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών". Μετά τη λήψη του παραπάνω μηνύματος, τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά θα καταργηθούν αυτόματα από την ΑΠΕΔ εντός 15 ημερών.

Το Κέντρο Επενδύσεων [ipografi.gr] αναλαμβάνει πλήρως την έκδοση Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού (ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ) μέσω της υποδομής του υπουργείου. Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη Υποστήριξη σε όλα τα στάδια.

Συγκεκριμένα παρέχονται τα εξής:
⬢ Βασικός Εξοπλισμός USB TOKEN από αναγνωρισμένο πάροχο (2ετής Εγγύηση καλής λειτουργίας - με εμπειρία άνω των 8000 εγκαταστάσεων).
⬢ Παραμετροποίηση και Ρύθμιση του USB TOKEN / Εγκατάσταση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού.
⬢ Έλεγχος, Παραμετροποίηση και Εγκατάσταση σε σταθμό εργασίας (Ηλεκτρονικό Υπολογιστή).
⬢ Εκμάθηση και Εκπαίδευση χρήστη για τη δημιουργία εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή.
⬢ Δωρεάν ετήσια τεχνική υποστήριξη.

Περιλαμβάνεται η Πλήρης Τεχνική Υποστήριξη για την Επιτυχή Ολοκλήρωση της Διαδικασίας για τη δημιουργία εγγράφων με την ψηφιακή σας υπογραφή. Το μόνο βήμα που απαιτείται από εσάς, είναι η μετάβασή σας σε ένα οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Το Κέντρο Επενδύσεων ανήκει στη λίστα του Υπουργείου ΑΠΕΔ - Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, καθώς όσα ψηφιακά πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί έως τώρα, έχουν παραληφθεί και έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή του υπουργείου (ΕΡΜΗ).

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα: Ειδική ιστοσελίδα και λογότυπο

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 14900/04-02-2021 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας [ΦΕΚ (Β΄ 466)/08-02-2021], λειτουργεί ήδη, από τον Μάρτιο 2021 στον επίσημο κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ειδική ιστοσελίδα για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις με το παρακάτω λογότυπο:


Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη σε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, σε επιχειρήσεις, σε θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο και αποτελεί το βασικό κανάλι για την επικοινωνία και την προβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στη χώρα μας. Μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του

Απλουστεύονται οι διαδικασίες για απόκτηση ψηφιακής υπογραφής

Σε λειτουργία βρίσκεται από χθες, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, η νέα Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Σε λειτουργία βρίσκεται από χθες, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, η νέα Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Αποστολή της νέας Αρχής είναι η παροχή ψηφιακών υπογραφών, είτε νέας γενιάς (άυλες) είτε κλασικής μορφής - USB token, δηλαδή ένα στικάκι στο οποίο εγκαθίσταται το πιστοποιητικό υψηλής διασφάλισης που είναι απαραίτητο για την έκδοση ηλεκτρονικής υπογραφής. Μέσω της νέας ΑΠΕΔ, όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν προσωπικά πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής, διάρκειας τριών ετών, αποκτώντας ψηφιακή υπογραφή.

Η χρήση ψηφιακής υπογραφής συμβάλλει στην περαιτέρω διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση χρόνου, ενώ όλα τα βήματα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής, μέσω της νέας ΑΠΕΔ περιγράφονται στην πλατφόρμα aped.gov.gr. Οπως αναφέρει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η φιλοσοφία της νέας ΑΠΕΔ αντανακλά την ευρύτερη στρατηγική για την αναβάθμιση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης προς τους πολίτες και τη βελτίωση των διαδικασιών αυθεντικοποίησής τους. Η λειτουργία της πλατφόρμας έρχεται σε συνέχεια των παρεμβάσεων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την αυθεντικοποίηση και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του πολίτη (υπηρεσίες εμπιστοσύνης). Προς την κατεύθυνση αυτή θα διανεμηθούν 150.000 ψηφιακές υπογραφές νέας γενιάς σε δημοσίους υπαλλήλους, ενώ, ήδη, έχουν διανεμηθεί περισσότερες από 50.000, όπως και περισσότερες από 506.000 ψηφιακές υπογραφές νέας γενιάς σε επαγγελματικούς κλάδους (εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.ά.) και πολίτες.

Στην ίδια στρατηγική υπακούει η δυνατότητα, μέσω gov.gr, για έκδοση εξουσιοδότησης, υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακής βεβαίωσης και ιδιωτικού συμφωνητικού, όπως και ο έλεγχος εγκυρότητας των ψηφιακών εγγράφων μέσω του gov.gr.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το αντίστοιχο του διαβατηρίου για τον φυσικό κόσμο. Εκδίδεται από έναν πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (Αρχή Ψηφιακής Πιστοποίησης) που εγγυάται για τα στοιχεία του κατόχου του, ακριβώς όπως η αρμόδια κρατική αρχή εγγυάται για την έκδοση του διαβατηρίου.

Η κατοχή του ψηφιακού πιστοποιητικού διασφαλίζεται από την αποκλειστική κατοχή συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων (ιδιωτικό κλειδί) από το φυσικό πρόσωπο. Ο πάροχος δημοσιεύει ψηφιακά δεδομένα σχετικά με την επαλήθευση της κατοχής του πιστοποιητικού (δημόσιο κλειδί) και εγγυάται για τα στοιχεία του φυσικού προσώπου.

Η ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργείται με βάση τα δεδομένα αποκλειστικής κατοχής (ιδιωτικό κλειδί) και τα προς υπογραφή δεδομένα και αποτελεί μια ψηφιακή «ετικέτα» η οποία επισυνάπτεται στα προς υπογραφή δεδομένα.

Ψηφιακή υπογραφή: Από σήμερα η δυνατότητα έκδοσης προσωπικών πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής διάρκειας τριών ετών

Σε λειτουργία η νέα Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου - Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Απλούστερη η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής»


Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα ξεκινά η λειτουργία της νέας Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Η νέα ΑΠΕΔ υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και αποστολή της είναι η παροχή ψηφιακών υπογραφών, είτε νέας γενιάς (άυλες) είτε κλασσικής μορφής (USB token). Μέσω της νέας ΑΠΕΔ, από σήμερα όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν προσωπικά πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής, διάρκειας τριών ετών, αποκτώντας ψηφιακή υπογραφή.

Η χρήση ψηφιακής υπογραφής συμβάλλει στην περαιτέρω διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση χρόνου. Όλα τα βήματα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής μέσω της νέας ΑΠΕΔ περιγράφονται αναλυτικά στην πλατφόρμα aped.gov.gr.

Η φιλοσοφία της νέας ΑΠΕΔ αντανακλά την ευρύτερη στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης προς τους πολίτες και τη βελτίωση των διαδικασιών αυθεντικοποίησης τους. Η λειτουργία της πλατφόρμας έρχεται σε συνέχεια των παρεμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την αυθεντικοποίηση και τη

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου - Όροι και προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών εμπιστοσύνης

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις 243 ΕΞ 5.1.2022 και 245 ΕΞ 5.1.2022 σχετικά με την έναρξη λειτουργίας και τον Κανονισμό Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών εμπιστοσύνης από την Αρχή.


Ο Κανονισμός Πιστοποίησης καθορίζει την Πολιτική Πιστοποιητικού της ΑΠΕΔ (Ενότητα Α), τη Δήλωση Πρακτικής των Υποκείμενων Αρχών Πιστοποίησης της ΑΠΕΔ (Ενότητα Β), εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή Εγκεκριμένων Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης σύμφωνα με την Πολιτική Πιστοποιητικού της ΑΠΕΔ και επιπλέον καθορίζει την Πολιτική Πιστοποιητικού και τη Δήλωση Πρακτικής της (Υποκείμενης) Αρχής Χρονοσφραγίδας (Ενότητα Γ).

Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης της ΑΠΕΔ αποτελούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις, με τα οποία:

α) καθίσταται δυνατή η χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τον κάτοχο αυτού και

β) ταυτοποιείται ο κάτοχος του πιστοποιητικού μέσω της επιβεβαίωσης του ονόματος ή του ψευδωνύμου του.

Το περιεχόμενο και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ορίζονται στον Κανονισμό eIDAS και τα Παραρτήματα αυτού, ενώ η ισχύς του πιστοποιητικού άρχεται από την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω σε αυτό και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την καταχώριση των δεδομένων του κατόχου, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του άρθρου 57 του ν. 4727/2020, στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Τέλος, η ισχύς του πιστοποιητικού λήγει: α) με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται πάνω σε αυτό, ή β) κατόπιν ανάκλησης του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4727/2020.

Η Νέα ΑΠΕΔ αρχίζει την λειτουργία της από 17 Ιανουαρίου 2022

Η ΑΠΕΔ εκσυγχρονίζεται και παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

Σε ένα περιβάλλον πιο φιλικό, εύχρηστο και ασφαλές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το ψηφιακό του πιστοποιητικό σε οποιοδήποτε Η/Υ με λειτουργικό Windows ή Macintosh.

Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού, τριετούς διάρκειας, είναι απλουστευμένη αφού θα γίνεται ηλεκτρονικά και η μετάβαση στο ΚΕΠ θα είναι μόνο για ταυτοποίηση.

Τα usb token τα οποία είναι συμβατά με την νέα ΑΠΕΔ είναι:

Safenet 5110CC / Gemalto / Thales (MD 940) Gemalto ID Prime MD
Token ME EVO – Oberthur IDEMIA IDEMIA Cosmo v.8.1

Εάν τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά σας λήγουν πριν τις 17/01/2022 σας προτείνουμε να ανανεωθούν μετά την 17η Ιανουαρίου 2022 ακολουθώντας το πλαίσιο της αναβαθμισμένης ΑΠΕΔ.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να ανανεώσετε τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας πριν τις 17 Ιανουαρίου θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μέχρι 30/4/2022, μετά από ειδοποίηση που θα λάβετε, θα ακυρωθούν και θα είστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσετε νέα διαδικασία έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού με επίσκεψη εκ νέου στα ΚΕΠ.

Πηγή : www.aped.gov.gr

«Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)»

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης για την «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση πόρων του ενιαίου κυβερνητικού νέφους – Μετάπτωση, Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργία για δύο (2) χρόνια» το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πμ έως και την Τρίτη 21.12.2021 και ώρα 8.00 πμ. προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud)

Πηγή : http://www.eprocurement.gov.gr

Πώς οι νόμοι τρέφουν τη «Μαφία των κυλικείων»

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά» και στην ενοικίαση και εκμετάλλευση κυλικείων σε δημόσιες υπηρεσίες (υπουργεία κ.λπ.), νοσοκομεία του ΕΣΥ και γενικώς κτήρια δημοσίου συμφέροντος.

Ο «άγριος κόσμος» των κυλικείων συντηρείται από τις αναχρονιστικές διατάξεις ενός νόμου του 1979 που δεν καταργείται, ενώ υπάρχει νεότερος νόμος του 2016. Για ποιον λόγο; Μα για να λειτουργούν και εξυπηρετούνται συγκεκριμένα κυκλώματα που νέμονται τα κυλικεία. Ο νόμος του 1979 πολύ απλά αφήνει περιθώρια «συνεννόησης» με την πολιτική και διοικητική ηγεσία και φαίνεται πως είναι όλοι... ευχαριστημένοι. Αυτή που αντιδρά είναι η αγορά και οι υγιείς επιχειρήσεις που μένουν έξω από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, ενώ θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες ισότιμα και, βεβαίως, αν πάρουν την εκμετάλλευση, να καταβάλουν τους αναλογούντες φόρους.

Κι όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση διαλαλεί συνεχώς πως η χώρα εκσυγχρονίζεται και τα πάντα ψηφιοποιούνται, πως κοιτάμε μπροστά με στόχο και σκοπό να γυρίσουμε σελίδα και να ξεχάσουμε τα λάθη του παρελθόντος, φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να γίνει.

Κι αυτό διότι αφενός μεν δεν είναι τόσο απλό να ξεφύγεις από τις συνήθειες του παρελθόντος, αφετέρου, δε, έχει αποδειχθεί κατά καιρούς πως σε αυτό το κράτος, εάν ψάξεις, θα βρεις όλο και κάτι παράλογο ή σαθρό.

Και, ως γνωστόν, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.


Ήταν πριν από λίγο καιρό όταν επιχειρηματίες της αγοράς ανέφεραν στο zougla.gr πως στους διαγωνισμούς για τις μισθώσεις του Δημοσίου εν έτει 2021 υπάρχουν δύο νόμοι οι οποίοι βρίσκονται

Δωρεάν ψηφιακές υπογραφές μέσω διαδικτύου σε όλους τους δικηγόρους

Δωρεάν ψηφιακές υπογραφές μέσω διαδικτύου σε όλους τους δικηγόρους


Απομακρυσμένες (άυλες) υπογραφές, τριετούς διάρκειας

Από του βήματος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (26.11.2021) ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε τη χορήγηση 43.500 δωρεάν ψηφιακών απομακρυσμένων (άυλων) υπογραφών, τριετούς διάρκειας, σε όλους τους δικηγόρους, αρχής γενομένης από Ιανουάριο 2022 (με χρήση προσωπικών κωδικών).

Οι νέες άυλες ψηφιακές υπογραφές θα αντικαταστήσουν το σημερινό σύστημα ψηφιακών υπογραφών με usb-token (στικάκι) και δεν θα απαιτείται ετήσια ανανέωσή τους.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση της μακρόχρονης διεκδίκησης της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επέκταση της…

Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, καθώς εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει την ψηφιακή επικοινωνία των δικηγόρων, απλουστεύει τις διαδικασίες και βελτιώνει την καθημερινότητά μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χορήγησης των νέων ψηφιακών υπογραφών θα δοθούν μόλις παρασχεθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετική ενημέρωση.

Πηγή: dsa.gr

«Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφων» - Η διαδικασία αναλυτικά

Διαθέσιμες είναι από την Παρασκευή οι υπηρεσίες «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού».

Πρόκειται για δύο νέες υπηρεσίες που επιτρέπουν στους πολίτες να βεβαιώνουν ψηφιακά την υπογραφή τους σε κάθε είδους έγγραφο ή συμφωνητικό και έρχονται να πλαισιώσουν τις εμβληματικές υπηρεσίες της ψηφιακής έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης και Εξουσιοδότησης. Ολοκληρώνεται, έτσι, πλήρως η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που σχετίζονται με το γνήσιο της υπογραφής για το σύνολο των ιδιωτικών εγγράφων που συντάσσουν πολίτες και επιχειρήσεις.

Οι νέες υπηρεσίες παρουσιάστηκαν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το πρωί της Παρασκευής. Όπως ανέλυσε στην παρουσίαση ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, η «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» αφορά έγγραφα με έναν υπογράφοντα και η «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» έγγραφα με δύο ή και περισσότερους συνυπογράφοντες.

Προσοχή! Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αντικαθιστά την Ψηφιακή Υπογραφή σκληρής αποθήκευσης που απαιτείται στους Διαγωνισμούς Δημοδίου.

Πηγή : https://www.cnn.gr/

Ερχονται ψηφιακές προσφορές σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις

Πώς θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συμμετοχής για προκηρύξεις του δημοσίου. Στο υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταφέρεται το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων. Συμβάσεις 11 δισ. ευρώ σε 16 μήνες.


Σε άλλο… επίπεδο περνάει η προκήρυξη, η υποβολή προσφορών, η διαγωνιστική διαδικασία και ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, καθώς επεκτείνεται η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων στον τομέα αυτό.

Μάλιστα για τον λόγο αυτό, η λειτουργία και η εποπτεία του ηλεκτρονικού συστήματος και συγκεκριμένα το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μεταφέρεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η σχετική απόφαση για τη μεταφορά, τις τεχνικές λεπτομέρειες των συστημάτων, τις διαδικασίες προκήρυξης και υποβολής αιτήσεων για τις δημόσιες συμβάσεις έλαβε την υπογραφή των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακή Διακυβέρνησης κ.κ. Αδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκου Πιερρακάκη, την περασμένη Τρίτη 8 Ιουνίου.

Σε αυτή την απόφαση, πέραν των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με το πληροφοριακό σύστημα και τις προϋποθέσεις εγγραφής των εξουσιοδοτημένων προσώπων τόσο από πλευράς χειριστών του δημοσίου όσο και των εξουσιοδοτημένων στελεχών των οικονομικών φορέων (επιχειρήσεων), περιγράφεται και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς καθώς και των αναθέσεων δημόσιων συμβάσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την ηλεκτρονικοποίηση των δημόσιων συμβάσεων δεν θα επέλθει μόνο η επιτάχυνση των διαδικασιών αλλά και η εξοικονόμηση πόρων, καθώς υπογράφονται χιλιάδες συμβάσεις κάθε χρόνο, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από την 1/1/2020 έως τις 30/4/2021 υπεγράφησαν 269.900 δημόσιες συμβάσεις αξίας 10,941 δισ. ευρώ.
Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι οικονομικοί φορείς (επιχειρήσεις) που συμμετέχουν σε ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης καταρτίζουν την ηλεκτρονική προσφορά τους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με τον τρόπο και εντός του χρόνου που ορίζει η αναθέτουσα αρχή.

Στη συνέχεια, η προσφορά υποβάλλεται στην προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σε ηλεκτρονικό φάκελο υπογεγραμμένη τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.

Ακολούθως, τα στοιχεία, δηλαδή τα μεταδεδομένα και τα συνημμένα της εκάστοτε ηλεκτρονικής προσφοράς, καταχωρίζονται στις σχετικές φόρμες του συστήματος ως εξής:
Με καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές φόρμες των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ.
Με επισύναψη στον (υπο)φάκελο, ήτοι στην κατηγορία επισυναπτόμενων του συστήματος, με την

Τρεις ισχυροί στην τελική αναμέτρηση για τις ταυτότητες των 500 εκατ.

Οι κοινοπραξίες της γαλλικής Thales, της γερμανικής Veridos και της βελγικής Zetes, με ελληνικές συμμετοχές από Quest, ΟΤΕ - Byte και Space Hellas στην τελική διεκδίκηση του μεγάλου έργου.

Με ταχύτατες διαδικασίες θα εξεταστούν οι ενστάσεις που είναι σίγουρο πως θα κατατεθούν, τόσο από τις τρεις κοινοπραξίες που πέρασαν στην τεχνική αξιολόγηση, όσο και από τις δύο που κόπηκαν, στο μεγάλο διαγωνισμό των 515 εκατ. ευρώ για τις νέες ταυτότητες και τα άλλα έντυπα ασφαλείας όπως τα διαβατήρια.

Οι διεκδικητές έχουν προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να καταθέσουν ενστάσεις, αλλά ο διαβαθμισμένος διαγωνισμός του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προβλέπει πως θα εξεταστούν άμεσα ώστε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ανοίξουν και οι οικονομικές προσφορές. Όπως φαίνεται μέσα στον επόμενο μήνα θα έχει επιλεγεί και ο ανάδοχος.

Χθες παραδόθηκαν στις πέντε υποψήφιες κοινοπραξίες τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης από την οποία προκύπτει πως οι δύο μένουν εκτός διεκδίκησης. Στο παιχνίδι έμεινε η κοινοπραξία της γαλλικής Thales (ελέγχει την Gemalto) με τον όμιλο Quest (Unisystems) αλλά και την ιαπωνική Toppan Printing που διαχειρίζεται σήμερα το σύστημα έκδοσης διαβατηρίων. Έμεινε, επίσης, η κοινοπραξία της γερμανικής Veridos (που διατηρεί μονάδα παραγωγής εντύπων ασφαλείας στη χώρα μας μέσω της Veridos Matsoukis) με τον ΟΤΕ και την Byte. Ο τρίτος διεκδικητής είναι η κοινοπραξία των Βέλγων της Zetes (που ελέγχει την ισραηλινή Pitkit Zetes Smartech που διαχειρίζεται το σύστημα εντύπων ασφαλείας του Ισραήλ) με την Space Hellas.

Αρχικός στόχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εμπλέκεται για την ψηφιακή ταυτοποίηση, ήταν να εκδοθούν οι πρώτες ταυτότητες στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Οι νέες ταυτότητες θα έχουν μορφή πιστωτικής κάρτας, θα ενσωματώνουν ηλεκτρονικό κύκλωμα (τσιπ), έγχρωμη φωτογραφία και την ψηφιακή υπογραφή του κατόχου. Επειδή θα υποστηρίζουν το τεχνολογικό πρότυπο eIDAS, που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα λειτουργούν μόνο ως έγγραφα ταυτοποίησης αλλά και ως «κλειδιά» για συναλλαγές μέσω Διαδικτύου με το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού δεν θα αναλάβει να εκδίδει μόνο τις νέες ταυτότητες, αλλά και σειρά άλλων εντύπων ασφαλείας, από διπλώματα οδήγησης μέχρι ειδικές κάρτες για τους μετανάστες, κ.λπ. Πρόκειται να δαπανήσει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ για να στηθεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός σε κτίριο της Ελληνικής Αστυνομίας στη Λεωφόρο Συγγρού, αλλά και για την εγκατάσταση των απομακρυσμένων μηχανημάτων έκδοσης εντύπων ασφαλείας σε αστυνομικά τμήματα, πρεσβείες, υπουργεία (για τα διπλώματα), κ.α.

Το κόστος του παραβόλου που θα πληρώνουν οι πολίτες για τη νέα ταυτότητα έχει οριστεί σε 10 ευρώ. Το τελικό κόστος του παραβόλου μπορεί να είναι μικρότερο αν ο ανάδοχος προσφέρει έκπτωση σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

Η σύμβαση θα είναι δεκαετής, με δυνατότητα παράτασης για άλλα πέντε έτη, με τον ανάδοχο να χρηματοδοτεί αρχικά την εγκατάσταση των υποδομών και στη συνέχεια να εισπράττει το παράβολο από την έκδοση νέων εντύπων ασφαλείας.

Στο rantevou.kep.gov.gr τα ραντεβού για τα ΚΕΠ, με «απόδειξη» η μετακίνηση των πολιτών

Διαθέσιμη είναι από την Τετάρτη η πλατφόρμα rantevou.kep.gov.gr, προκειμένου οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για να επισκεφτούν το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί.
Σκοπός είναι να διευκολύνονται να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους στο κατάστημα της επιλογής τους άμεσα και με ακρίβεια, αποφεύγοντας ταλαιπωρία και συνωστισμό, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία.

Η πλατφόρμα rantevou.kep.gov.gr αξιοποιεί τις υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Η είσοδος γίνεται με κωδικούς Taxisnet.

Για τη νόμιμη μετάβαση στο ΚΕΠ, μετά την οριστικοποίηση του ραντεβού ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων ραντεβού ή και της παραλαβής του σχετικού αποδεικτικού με e-mail, εφόσον έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα για την πανδημία το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι 07.30-15.00. Η επίσκεψη γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού και αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕΠ. Για τους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού χωρίς να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατάστημα της επιλογής τους.

Αλλάζει η Χρονοσήμανση της ΑΠΕΔ

Η ΑΠΕΔ στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών της ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι αλλάζει την Αρχή Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Για την πρόσβαση της νέας Υπηρεσίας Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου παραμετροποίηση της εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την χρονοσήμανση εγγράφων, με αντικατάσταση, του υπάρχοντος συνδέσμου χρονοσήμανσης http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer , με τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://timestamp.aped.gov.gr/qtss

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Οδηγίες για την εγκατάσταση των πιστοποιητικών θα βρείτε στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης νέας Χρονοσήμανσης»

Η ΑΠΕΔ πληροφορεί τους συνδρομητές της ότι η υπηρεσία της παλιάς χρονοσήμανσης από τον Σύνδεσμο http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 202

Πηγή : www.aped.gov.gr

Πρεμιέρα ψηφιακών υπογραφών

Σε πιλοτική λειτουργία τίθεται από σήμερα η διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, τριετούς διάρκειας, σε δημοσίους υπαλλήλους, στο πλαίσιο του έργου ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων). Αφορά τη διάθεση 1.100 ψηφιακών πιστοποιητικών στους υπαλλήλους του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του.

Το έργο ΚΣΗΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), εκτελείται από την κοινοπραξία των ΟΤΕ - Unisystems - Byte και βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσής του. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουν διατεθεί 150.000 ψηφιακά πιστοποιητικά σε όλους τους φορείς του

Σύμφωνο Συνεργασίας Περ. Αττικής – Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

«Η διασφάλιση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, της εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, είναι κρίσιμα ζητήματα στα οποία δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Όσο σημαντικό είναι για εμάς να είμαστε αποτελεσματικοί, χρήσιμοι και άμεσοι στην υλοποίηση έργων, άλλο τόσο σημαντικό είναι οι ενέργειες και τα βήματα που ακολουθούμε να γίνονται σωστά και με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι είναι βαρύνουσας σημασίας η συνεργασία της Περιφέρειας με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων».

Στη σχετική επισήμανση προχώρησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Γεώργιο Καταπόδη.

Ο Περιφερειάρχης, αφού εξέφρασε την ικανοποίηση του για το πλαίσιο συνεργασίας που διαμορφώνεται μεταξύ των δύο φορέων, υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα του συμφώνου θα είναι προς όφελος των πολιτών, τόσο για την προώθηση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που χρησιμοποιούν ως εργαλείο τις δημόσιες συμβάσεις, όσο και για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Διεύρυνση πλαισίου συνεργασίας 

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Γ. Σελίμης και η Διευθύντρια Συντονισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Αικατερίνη Κυριαζή, συμφωνήθηκε να αναπτυχθούν και επιπλέον συνεργίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Μεταξύ άλλων αναμένεται να οργανωθούν από κοινού θεματικές ημερίδες στις οποίες, με τη συμμετοχή των δημάρχων και στελεχών της αυτοδιοίκησης, θα γίνει ενημέρωση για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.

Στόχοι και τομείς συνεργασίας Συμφώνου Συνεργασίας

Στους βασικούς στόχους του Συμφώνου Συνεργασίας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκομένων με τις δημόσιες συμβάσεις υπευθύνων της Περιφέρειας, η ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας, η προώθηση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (κυκλική, πράσινη οικονομία, καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη), η μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή στοιχείων προς εφαρμογή των αρχών της καλής διακυβέρνησης, ο εντοπισμός στοιχείων απλοποίησης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, μέσω των στοιχείων που θα προκύψουν από την εποπτεία και παρακολούθηση του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Οι Τομείς Συνεργασίας είναι μεταξύ άλλων οι παρακάτω:

– Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

– Συνεργασία σε θέματα που άπτονται των τομέων των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων (πράσινες, καινοτόμες, κοινωνικές)

– Η διαμόρφωση της στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις για την επόμενη πενταετία (2020-2025)

– Ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και προώθηση του επαγγελματισμού στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων

– Ανάληψη προγραμματισμένων και συντονισμένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών στόχων και την προώθηση κοινών θέσεων σε Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς φορείς ή άλλα Διεθνή Φόρα.

Μείωση της χρονικής διάρκειας ισχύος των ψηφιακών πιστοποιητικών από την ΑΠΕΔ

Λόγω της επερχόμενης αναβάθμισης της ΑΠΕΔ προέκυψε η ανάγκη μείωσης της χρονικής διάρκειας ισχύος των ψηφιακών πιστοποιητικών που εκδίδονται από την υπάρχουσα Αρχή Πιστοποίησης.Γι αυτό ακριβώς το λόγο στις 9 Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν όλεςοι απαραίτητες ενέργειες ώστε όσα ψηφιακά πιστοποιητικά εκδίδονται πλέον από την υπάρχουσα Αρχή Πιστοποίησης θα έχουν χρονική διάρκεια ενός έτους (αντί τριών ετών).

Πηγή : http://www.aped.gov.gr/

Προγραμματισμένη αναβάθμιση της ΑΠΕΔ


Σας ενημερώνουμε ότι επίκειται αναβάθμιση της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού 910/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βασικές αλλαγές θα είναι οι ακόλουθες:

I. Η Αρχή δεν θα εκδίδει πλέον πιστοποιητικά κρυπτογράφησης.

II. Η Αρχή θα εκδίδει μόνο ψηφιακά πιστοποιητικά φυσικών προσώπων.

III. Κατά τη διαδικασία της έγκρισης αιτήματος χορήγησης ψηφιακού πιστοποιητικού δεν θα υπάρχει ο διαχωρισμός πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα, βάσει της μελέτης εφαρμογής που παραδόθηκε στις 16/07/2019 προβλέπονται τα εξής:

I. Οι υπάλληλοι εντεταλμένων γραφείων (ΚΕΠ, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών) δεν θα είναι σε θέση να εγκρίνουν ένα αίτημα χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών. Αυτό θα γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΑΠΕΔ.

II. Όσοι χρήστες έχουν ήδη εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά, αυτά συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά.

III. Όσοι χρήστες έχουν απλά υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα (Βήμα 2 υπάρχουσας διαδικασίας) ή έχουν μεταβεί σε ΚΕΠ (Βήμα 3 υπάρχουσας διαδικασίας) ΑΛΛΑ μέχρι την μετάβαση στην αναβαθμισμένη ΑΠΕΔ δεν έχουν εκδώσει το ψηφιακό πιστοποιητικό, τότε αυτόματα ακυρώνεται το αίτημα και θα πρέπει να ακολουθηθεί η καινούργια διαδικασία.

IV. Οι μέχρι σήμερα Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) που υποστηρίζονται από την ΑΠΕΔ, λόγω της αυστηροποίησης του θεσμικού πλαισίου, θα μετονομαστού νσε Εγκεκριμένες Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) και θα είναι οι ακόλουθες :

  •  Oberthur Cosmo ID-One V8.1 AWP v.5.2.0
  •  Gemalto/Safenet IDPrime MD840/5110 SAC 10.5

V. Επιπλέον θα διακοπεί η δυνατότητα έκδοσης σε συσκευή απομακρυσμένης αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών (π.χ. συσκευές Cosign). Η δυνατότητα απομακρυσμένης έκδοσης θα επανέλθει μόνο στη περίπτωση που:

  •  η συσκευή έχει πιστοποιηθεί σαν ΕΔΔΥ
  •  η λειτουργία της γίνει αποκλειστικά από Εγκεκριμένο ΠάροχοΥπηρεσιών Εμπιστοσύνης
  •  και ο φορέας που την έχει εγκαταστήσει και τη χρησιμοποιεί έχει περάσει από κατάλληλο auditing.

Η έναρξη λειτουργίας της αναβαθμισμένης ΑΠΕΔ εκτιμάται στις αρχές του 2020.

"Κόκκινη κάρτα" στους δήμους για τις δημόσιες συμβάσεις

Τί προκύπτει από την έκθεση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στον απολογισμό του έτους 2018

Οι δήμοι αναδείχθηκαν για μία ακόμη χρονιά «πρωταθλητές» των παραβάσεων του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων, με τις πρακτικές τους να προκαλούν το 2018 το 42,33% των καταγγελιών που εξέτασε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Από τους δήμους, εξάλλου, προέρχεται η πλειονότητα των περιπτώσεων όπου χρειάστηκε να γνωμοδοτήσει η ΕΑΑΔΗΣΥ για το εάν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, κυρίως όσον αφορά την επιλογή των τοπικών αυτοδιοικήσεων να προχωρούν σε απευθείας αναθέσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της ΕΑΑΔΗΣΥ για το έτος 2018, από τις 137 έγγραφες καταγγελίες που εξέτασε σχετικά με φερόμενες παραβάσεις του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων οι 58 ή 42,33% αφορούσαν δήμους, 22 καταγγελίες ή 16,05% επί του συνόλου νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνουν τα νοσοκομεία με 17 καταγγελίες (12,4%).

Από το σύνολο των καταγγελιών, 42 (30,65%) αφορούν δημόσιες συμβάσεις έργων, ακολουθούν οι καταγγελίες για δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών (36 υποθέσεις), υπηρεσιών (δηλαδή μελέτες και παροχή τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών, για τις οποίες έγιναν 33 καταγγελίες), ενώ πολύ πιο χαμηλά βρίσκονται οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών (21 καταγγελίες ή το 15,32% του συνόλου).

Αυτό που συχνότερα καταγγέλλεται είναι παραβιάσεις που αφορούν τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και την αρχή της ίσης μεταχείρισης, τόσο αναφορικά με τη διασφάλιση του ανοίγματος της αγοράς και της ευρύτερης συμμετοχής εταιρειών σε μια διαγωνιστική διαδικασία, όσο και με την έννοια της μη παροχής ίσων ευκαιριών κατά την υποβολή των προσφορών οικονομικών παραγόντων σε διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης, καταγγέλλεται έλλειψη αντικειμενικής σύγκρισης των υποβληθεισών προσφορών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Μεγάλο μέρος των καταγγελιών αφορά τη μη τήρηση της απαιτούμενης δημοσιότητας, γεγονός που τελικά έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό εταιρειών από μια διαγωνιστική διαδικασία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν καταγγελίες για μη τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

Εκτός από τις καταγγελίες, η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέτασε το 2018 συνολικά 142 γνώμες που αφορούν αιτήματα για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, γνωστές περισσότερο ως απευθείας αναθέσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, οι περισσότερες γνώμες αφορούν αιτήματα από δήμους (το 44,37% των περιπτώσεων σε σύνολο 142 γνωμών που εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή). Σε αντίθεση, πάντως, με τα προηγούμενα χρόνια, όταν τουλάχιστον οι μισές γνωμοδοτήσεις ήταν αρνητικές, το 2018 η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε περισσότερες θετικές γνώμες. Ειδικότερα, παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της σε 113, σε 4 παρείχε εν μέρει σύμφωνη γνώμη, ενώ σε 14 περιπτώσεις γνωμοδότησε αρνητικά, δηλαδή διαπίστωσε ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Σε 9 περιπτώσεις διαπίστωσε ότι η εξέταση του αιτήματος δεν ενέπιπτε στην αρμοδιότητά της, ενώ σε 2 περιπτώσεις διαπιστώθηκε η παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που προβλέπει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της.

Ενδιαφέρον, τέλος, έχει το γεγονός ότι και το 2018 καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου η ίδια η κυβέρνηση παραβίασε τη νομοθεσία, αγνοώντας την ΕΑΑΔΗΣΥ. «Η Αρχή διαπίστωσ–επανειλημμένως– κατά το έτος 2018 (όπως και σε προηγούμενα έτη) την έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νόμων που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, χωρίς προηγουμένως να υποβληθεί αίτημα για διατύπωση της κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ του ν. 4013/2011 απαιτούμενης γνώμης της Αρχής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση πεπραγμένων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Σε άλλες περιπτώσεις, η Αρχή «πρόλαβε» και είδε ότι υπήρχαν ρυθμίσεις επί των οποίων έπρεπε να γνωμοδοτήσει, πριν αυτές ψηφισθούν. Οπως αποκαλύπτει στην έκθεση, τις εντόπισε τις διατάξεις αυτή αναζητώντας τα προς ψήφιση σχέδια νόμου στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Πηγή kathimerini.gr