Αλλάζει η Χρονοσήμανση της ΑΠΕΔ

Η ΑΠΕΔ στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών της ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι αλλάζει την Αρχή Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Για την πρόσβαση της νέας Υπηρεσίας Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου παραμετροποίηση της εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την χρονοσήμανση εγγράφων, με αντικατάσταση, του υπάρχοντος συνδέσμου χρονοσήμανσης http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer , με τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://timestamp.aped.gov.gr/qtss

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Οδηγίες για την εγκατάσταση των πιστοποιητικών θα βρείτε στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης νέας Χρονοσήμανσης»

Η ΑΠΕΔ πληροφορεί τους συνδρομητές της ότι η υπηρεσία της παλιάς χρονοσήμανσης από τον Σύνδεσμο http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 202

Πηγή : www.aped.gov.gr

Πρεμιέρα ψηφιακών υπογραφών

Σε πιλοτική λειτουργία τίθεται από σήμερα η διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, τριετούς διάρκειας, σε δημοσίους υπαλλήλους, στο πλαίσιο του έργου ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων). Αφορά τη διάθεση 1.100 ψηφιακών πιστοποιητικών στους υπαλλήλους του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του.

Το έργο ΚΣΗΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), εκτελείται από την κοινοπραξία των ΟΤΕ - Unisystems - Byte και βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσής του. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουν διατεθεί 150.000 ψηφιακά πιστοποιητικά σε όλους τους φορείς του

Σύμφωνο Συνεργασίας Περ. Αττικής – Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

«Η διασφάλιση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, της εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, είναι κρίσιμα ζητήματα στα οποία δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Όσο σημαντικό είναι για εμάς να είμαστε αποτελεσματικοί, χρήσιμοι και άμεσοι στην υλοποίηση έργων, άλλο τόσο σημαντικό είναι οι ενέργειες και τα βήματα που ακολουθούμε να γίνονται σωστά και με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι είναι βαρύνουσας σημασίας η συνεργασία της Περιφέρειας με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων».

Στη σχετική επισήμανση προχώρησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Γεώργιο Καταπόδη.

Ο Περιφερειάρχης, αφού εξέφρασε την ικανοποίηση του για το πλαίσιο συνεργασίας που διαμορφώνεται μεταξύ των δύο φορέων, υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα του συμφώνου θα είναι προς όφελος των πολιτών, τόσο για την προώθηση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που χρησιμοποιούν ως εργαλείο τις δημόσιες συμβάσεις, όσο και για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Διεύρυνση πλαισίου συνεργασίας 

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Γ. Σελίμης και η Διευθύντρια Συντονισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Αικατερίνη Κυριαζή, συμφωνήθηκε να αναπτυχθούν και επιπλέον συνεργίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Μεταξύ άλλων αναμένεται να οργανωθούν από κοινού θεματικές ημερίδες στις οποίες, με τη συμμετοχή των δημάρχων και στελεχών της αυτοδιοίκησης, θα γίνει ενημέρωση για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.

Στόχοι και τομείς συνεργασίας Συμφώνου Συνεργασίας

Στους βασικούς στόχους του Συμφώνου Συνεργασίας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκομένων με τις δημόσιες συμβάσεις υπευθύνων της Περιφέρειας, η ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας, η προώθηση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (κυκλική, πράσινη οικονομία, καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη), η μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή στοιχείων προς εφαρμογή των αρχών της καλής διακυβέρνησης, ο εντοπισμός στοιχείων απλοποίησης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, μέσω των στοιχείων που θα προκύψουν από την εποπτεία και παρακολούθηση του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Οι Τομείς Συνεργασίας είναι μεταξύ άλλων οι παρακάτω:

– Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

– Συνεργασία σε θέματα που άπτονται των τομέων των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων (πράσινες, καινοτόμες, κοινωνικές)

– Η διαμόρφωση της στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις για την επόμενη πενταετία (2020-2025)

– Ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και προώθηση του επαγγελματισμού στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων

– Ανάληψη προγραμματισμένων και συντονισμένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών στόχων και την προώθηση κοινών θέσεων σε Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς φορείς ή άλλα Διεθνή Φόρα.

Μείωση της χρονικής διάρκειας ισχύος των ψηφιακών πιστοποιητικών από την ΑΠΕΔ

Λόγω της επερχόμενης αναβάθμισης της ΑΠΕΔ προέκυψε η ανάγκη μείωσης της χρονικής διάρκειας ισχύος των ψηφιακών πιστοποιητικών που εκδίδονται από την υπάρχουσα Αρχή Πιστοποίησης.Γι αυτό ακριβώς το λόγο στις 9 Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν όλεςοι απαραίτητες ενέργειες ώστε όσα ψηφιακά πιστοποιητικά εκδίδονται πλέον από την υπάρχουσα Αρχή Πιστοποίησης θα έχουν χρονική διάρκεια ενός έτους (αντί τριών ετών).

Πηγή : http://www.aped.gov.gr/

Προγραμματισμένη αναβάθμιση της ΑΠΕΔ


Σας ενημερώνουμε ότι επίκειται αναβάθμιση της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού 910/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βασικές αλλαγές θα είναι οι ακόλουθες:

I. Η Αρχή δεν θα εκδίδει πλέον πιστοποιητικά κρυπτογράφησης.

II. Η Αρχή θα εκδίδει μόνο ψηφιακά πιστοποιητικά φυσικών προσώπων.

III. Κατά τη διαδικασία της έγκρισης αιτήματος χορήγησης ψηφιακού πιστοποιητικού δεν θα υπάρχει ο διαχωρισμός πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα, βάσει της μελέτης εφαρμογής που παραδόθηκε στις 16/07/2019 προβλέπονται τα εξής:

I. Οι υπάλληλοι εντεταλμένων γραφείων (ΚΕΠ, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών) δεν θα είναι σε θέση να εγκρίνουν ένα αίτημα χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών. Αυτό θα γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΑΠΕΔ.

II. Όσοι χρήστες έχουν ήδη εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά, αυτά συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά.

III. Όσοι χρήστες έχουν απλά υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα (Βήμα 2 υπάρχουσας διαδικασίας) ή έχουν μεταβεί σε ΚΕΠ (Βήμα 3 υπάρχουσας διαδικασίας) ΑΛΛΑ μέχρι την μετάβαση στην αναβαθμισμένη ΑΠΕΔ δεν έχουν εκδώσει το ψηφιακό πιστοποιητικό, τότε αυτόματα ακυρώνεται το αίτημα και θα πρέπει να ακολουθηθεί η καινούργια διαδικασία.

IV. Οι μέχρι σήμερα Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) που υποστηρίζονται από την ΑΠΕΔ, λόγω της αυστηροποίησης του θεσμικού πλαισίου, θα μετονομαστού νσε Εγκεκριμένες Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) και θα είναι οι ακόλουθες :

  •  Oberthur Cosmo ID-One V8.1 AWP v.5.2.0
  •  Gemalto/Safenet IDPrime MD840/5110 SAC 10.5

V. Επιπλέον θα διακοπεί η δυνατότητα έκδοσης σε συσκευή απομακρυσμένης αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών (π.χ. συσκευές Cosign). Η δυνατότητα απομακρυσμένης έκδοσης θα επανέλθει μόνο στη περίπτωση που:

  •  η συσκευή έχει πιστοποιηθεί σαν ΕΔΔΥ
  •  η λειτουργία της γίνει αποκλειστικά από Εγκεκριμένο ΠάροχοΥπηρεσιών Εμπιστοσύνης
  •  και ο φορέας που την έχει εγκαταστήσει και τη χρησιμοποιεί έχει περάσει από κατάλληλο auditing.

Η έναρξη λειτουργίας της αναβαθμισμένης ΑΠΕΔ εκτιμάται στις αρχές του 2020.

"Κόκκινη κάρτα" στους δήμους για τις δημόσιες συμβάσεις

Τί προκύπτει από την έκθεση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στον απολογισμό του έτους 2018

Οι δήμοι αναδείχθηκαν για μία ακόμη χρονιά «πρωταθλητές» των παραβάσεων του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων, με τις πρακτικές τους να προκαλούν το 2018 το 42,33% των καταγγελιών που εξέτασε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Από τους δήμους, εξάλλου, προέρχεται η πλειονότητα των περιπτώσεων όπου χρειάστηκε να γνωμοδοτήσει η ΕΑΑΔΗΣΥ για το εάν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, κυρίως όσον αφορά την επιλογή των τοπικών αυτοδιοικήσεων να προχωρούν σε απευθείας αναθέσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της ΕΑΑΔΗΣΥ για το έτος 2018, από τις 137 έγγραφες καταγγελίες που εξέτασε σχετικά με φερόμενες παραβάσεις του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων οι 58 ή 42,33% αφορούσαν δήμους, 22 καταγγελίες ή 16,05% επί του συνόλου νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνουν τα νοσοκομεία με 17 καταγγελίες (12,4%).

Από το σύνολο των καταγγελιών, 42 (30,65%) αφορούν δημόσιες συμβάσεις έργων, ακολουθούν οι καταγγελίες για δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών (36 υποθέσεις), υπηρεσιών (δηλαδή μελέτες και παροχή τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών, για τις οποίες έγιναν 33 καταγγελίες), ενώ πολύ πιο χαμηλά βρίσκονται οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών (21 καταγγελίες ή το 15,32% του συνόλου).

Αυτό που συχνότερα καταγγέλλεται είναι παραβιάσεις που αφορούν τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και την αρχή της ίσης μεταχείρισης, τόσο αναφορικά με τη διασφάλιση του ανοίγματος της αγοράς και της ευρύτερης συμμετοχής εταιρειών σε μια διαγωνιστική διαδικασία, όσο και με την έννοια της μη παροχής ίσων ευκαιριών κατά την υποβολή των προσφορών οικονομικών παραγόντων σε διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης, καταγγέλλεται έλλειψη αντικειμενικής σύγκρισης των υποβληθεισών προσφορών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Μεγάλο μέρος των καταγγελιών αφορά τη μη τήρηση της απαιτούμενης δημοσιότητας, γεγονός που τελικά έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό εταιρειών από μια διαγωνιστική διαδικασία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν καταγγελίες για μη τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

Εκτός από τις καταγγελίες, η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέτασε το 2018 συνολικά 142 γνώμες που αφορούν αιτήματα για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, γνωστές περισσότερο ως απευθείας αναθέσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, οι περισσότερες γνώμες αφορούν αιτήματα από δήμους (το 44,37% των περιπτώσεων σε σύνολο 142 γνωμών που εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή). Σε αντίθεση, πάντως, με τα προηγούμενα χρόνια, όταν τουλάχιστον οι μισές γνωμοδοτήσεις ήταν αρνητικές, το 2018 η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε περισσότερες θετικές γνώμες. Ειδικότερα, παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της σε 113, σε 4 παρείχε εν μέρει σύμφωνη γνώμη, ενώ σε 14 περιπτώσεις γνωμοδότησε αρνητικά, δηλαδή διαπίστωσε ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Σε 9 περιπτώσεις διαπίστωσε ότι η εξέταση του αιτήματος δεν ενέπιπτε στην αρμοδιότητά της, ενώ σε 2 περιπτώσεις διαπιστώθηκε η παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που προβλέπει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της.

Ενδιαφέρον, τέλος, έχει το γεγονός ότι και το 2018 καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου η ίδια η κυβέρνηση παραβίασε τη νομοθεσία, αγνοώντας την ΕΑΑΔΗΣΥ. «Η Αρχή διαπίστωσ–επανειλημμένως– κατά το έτος 2018 (όπως και σε προηγούμενα έτη) την έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νόμων που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, χωρίς προηγουμένως να υποβληθεί αίτημα για διατύπωση της κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ του ν. 4013/2011 απαιτούμενης γνώμης της Αρχής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση πεπραγμένων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Σε άλλες περιπτώσεις, η Αρχή «πρόλαβε» και είδε ότι υπήρχαν ρυθμίσεις επί των οποίων έπρεπε να γνωμοδοτήσει, πριν αυτές ψηφισθούν. Οπως αποκαλύπτει στην έκθεση, τις εντόπισε τις διατάξεις αυτή αναζητώντας τα προς ψήφιση σχέδια νόμου στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Πηγή kathimerini.gr

Ηλεκτρονικό λογιστήριο επιχειρήσεων: Πώς λειτουργεί και πότε ξεκινάει

 Με στόχο τον δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής που υπάρχει λόγω των εικονικών και πλαστών τιμολογίων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δρομολογεί εσπευσμένα την κατάργηση των χάρτινων τιμολογίων και την καθιέρωση του ηλεκτρονικού λογιστηρίου. Η πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου για το e- λογιστήριο τους επόμενους μήνες θα οδηγήσει στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Πάνω από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα εκδίδουν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά ενώ online θα ενημερώνουν και τα φορολογικά βιβλία τους.


Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα περιέχει:Ειδική φόρμα, στην οποία θα καταχωρούνται λεπτομερώς όλα τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.
Ειδική φόρμα, στην οποία θα καταχωρούνται αναλυτικά οι δαπάνες της επιχείρησης.
Ειδική φόρμα με στήλες όπου θα εμφανίζεται το άθροισμα εσόδων και δαπανών, για κάθε ημέρα, καθώς και για κάθε μήνα, για το τρίμηνο και για το σύνολο του έτους ή της χρήσης (δεδομένου ότι ορισμένες εταιρείες τηρούν βιβλία σε υπερδωδεκάμηνη χρήση).

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο η ΑΑΔΕ και έτσι δεν είναι πλέον αναγκαία η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών, θα είναι επίσης πιο εύκολη η έκδοση των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ καθώς και η τήρηση των βιβλίων της εφορίας. Σημαντική θα είναι επίσης και η μείωση της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ θα μπορούν μέσω του υπολογιστή τους που θα είναι συνδεμένος με το taxisnet να συμπληρώνουν τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης και αυτά θα περνούν απευθείας στο σύστημα. Κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών θα περνάει αυτομάτως στο φάκελό του στο taxisnet, αυτόματα επίσης θα καταχωρούνται στο taxisnet και τα τιμολόγια των δαπανών του επιχειρηματία.

Ταυτόχρονα, ο επιτηδευματίας ανά μήνα ή κάθε τρίμηνο, ανάλογα με το εάν τηρεί απογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, θα του υπολογίζεται αυτομάτως ο αναλογών ΦΠΑ και θα ενημερώνεται ο υπόχρεος ώστε να υποβάλει την περιοδική δήλωση, η οποία στη σχετική φόρμα θα είναι προσυμπληρωμένη.

Το ίδιο θα ισχύει και με τη δήλωση φόρου εισοδήματος, η οποία θα είναι επίσης προσυμπληρωμένη (και έτοιμη προς υποβολή) με τα έσοδα τις δαπάνες και το καθαρό κέρδος για το οποίο θα φορολογείται. Έτσι οι φορολογικές αρχές θα έχουν στη διάθεση τους όλα τα στοιχεία εσόδων και δαπανών τα οποία θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να διασταυρώνουν με τα στοιχεία των τραπεζών από τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ποια είναι τα τρία στάδια διασταυρώσεων για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια;
Λήψη από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, των συναλλαγών και ο πρώτο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων.
Επιβεβαίωση της συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων, εάν δηλαδή και οι δύο έχουν δηλώσει τα ίδια στοιχεία για την ίδια συναλλαγή.
Επιβεβαίωση της πληρωμής της συναλλαγής, με την μεταφορά του ποσού της αξίας μέσω των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται οι συναλλασσόμενοι.

Τι είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία της εφορίας και τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις;

Την πρόθεση της να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δημόσιο και οι οικονομικές του υπηρεσίες τις έχει κάνει γνωστές η κυβέρνηση πριν από τις εκλογές. Μέχρι στιγμής και με διαδικασίες fast track έχει περάσει από τη Βουλή αλλαγές στην φορολογία και τις 120 δόσεις, ενώ ετοιμάζεται να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίοι λειτουργούν φορολογικά οι επιχειρήσεις.

Για το λόγο αυτό ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσία του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, παρουσίασε την εφαρμογή τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων για τις επιχειρήσεις, μια εφαρμογή που αναμένεται να είναι έτοιμη να τεθεί σε εφαρμογή το τελευταίο τρίμηνο του 2019.


Τι είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία«Πρόκειται για ένα μέτρο που εντάσσεται στο πλαίσιο ηλεκτρονικοποίησης όλων των συναλλαγών που θα συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

Με το νέο αυτό μέτρο όλες οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης θα γίνονται και θα διατηρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία, ενώ η επιχείρηση θα είναι συνδεδεμένη με την ΑΑΔΕ. Το σύστημα στηρίζεται σε μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία My Data. Στην εν λόγω πλατφόρμα κάθε επιχείρηση και ελεύθερος επαγγελματίας θα εισέρχεται με τους κωδικούς του στο Taxisnet και θα αποκτά έναν μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΜΑΡΚ.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, με τα ηλεκτρονικά βιβλία αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων, μειώνεται το διαχειριστικό κόστος για τις επιχειρήσεις, καταργούνται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών –πελατών, επιταχύνονται οι επιστροφές φόρων στους συνεπείς, ενώ ενισχύεται ο έλεγχος των υποθέσεων.

Μέσω της νέας αυτής πλατφόρμας, επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα περνάνε τα τιμολόγια τους τα οποία θα καταχωρούνται αυτόματα. Ταυτόχρονα η καταχώρηση θα γίνεται επίσης αυτόματα στους λήπτες των τιμολογίων , οι οποίοι θα βλέπουν αμέσως τη συναλλαγή στα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία.

Αμέσως μετά την καταχώρηση θα ενημερώνονται αυτόματα τα φορολογικά έντυπα εισοδήματος και ΦΠΑ, κάτι που θα επιτρέπει την προ-συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων, κάτι που αναμένεται να γλυτώσει πολύ χρόνο από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα δηλώνουν τα τιμολόγια τους τα οποία θα καταχωρούνται αυτόματα στα ηλεκτρονικά βιβλία τους. Παράλληλα οι λήπτες των τιμολογίων θα βλέπουν στα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία τα τιμολόγια των εκδοτών.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία αναμένεται να μειώσουν αισθητά τη φοροδιαφυγή, να περιορίσουν το διαχειριστικό κόστος και κυρίως να συμβάλουν ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν ταχύτερα επιστροφή φόρου.

Οφέλη από την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων για τις επιχειρήσεις

Ο θεσμός των ηλεκτρονικών βιβλίων, που μπήκε σε εφαρμογή από το ΥΠΟΙΚ, την 1η Αυγούστου 2019, συνιστά μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και μια τεχνολογική αλλαγή για τις επιχειρήσεις, με την οποία επιδιώκονται πολλοί και σημαντικοί στόχοι, όπως:

•Η τυποποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση της διαδικασίας για την επισκόπηση, την ανάλυση και την παροχή στοιχείων σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων.
•Η μείωση του διαχειριστικού κόστους των επιχειρήσεων.
•Η αυτοματοποίηση στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.
•Η κατάργηση συγκεντρωτικών καταστάσεων για πελάτες και προμηθευτές.
•Η καλύτερη στόχευση των υποθέσεων που επιλέγονται προς έλεγχο, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
•Η απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ στις συνεπείς επιχειρήσεις.

Όλα τα παραπάνω βεβαίως απαιτούν τη τεχνολογική αναβάθμιση των λειτουργιών του Υπουργείου Οικονομικών,ώστε να ενταχθούν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων και η ηλεκτρονικοποίηση δηλώσεων.
Ζητούμενο είναι η ουσιαστική βελτίωση των συναλλαγών μεταξύ Κράτους, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η μείωση του λειτουργικού κόστους, Δημοσίου, νομικών και φυσικών προσώπων. Αποτέλεσμα θα είναι η ενίσχυση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας και η δίκαιη διανομή του προϊόντος της.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Β. Κορκίδης δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της ηλεκτρονικής μεταρρύθμισης και επισημαίνει ότι αποτελεί χρόνιο αίτημα της επιχειρηματικότητας η απλούστευση της υφιστάμενης δαιδαλώδους λογιστικής διαδικασίας. Τα Επιμελητήρια πρέπει να βοηθήσουν ώστε η δύσκολη αυτή μετάβαση στο e-λογιστήριο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να γίνει ομαλά και γρήγορα!

Πώς θα λειτουργούν τα ηλεκτρονικά βιβλία


Παρουσιάστηκε το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων, που αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το τελευταίο τρίμηνο του 2019.

Στόχος είναι από το 2020 το μέτρο να λειτουργεί πλήρως και όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να συμπληρώνουν τα φορολογικά τους βιβλία με ηλεκτρονικό τρόπο και με άμεση σύνδεση με το Taxisnet.

Το νέο σύστημα στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Με τα ηλεκτρονικά βιβλία, όπως δήλωσε κατά την παρουσίαση ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων, μειώνεται το διαχειριστικό κόστος για τις επιχειρήσεις, καταργούνται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών -πελατών, επιταχύνονται οι επιστροφές φόρων στους συνεπείς ενώ ενισχύεται ο έλεγχος των υποθέσεων. Πρόκειται για ένα μέτρο που εντάσσεται στο πλαίσιο ηλεκτρονικοποίησης όλων των συναλλαγών που θα συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές Σεπτεμβρίου παρουσίασε αναλυτικά ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ.Πιτσιλής ο οποίος ο σημείωσε ότι δημιουργείται μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «My Data». Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας θα αποκτά έναν μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΜΑΡΚ. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα δηλώνουν τα τιμολόγια τους τα οποία θα καταχωρούνται αυτόματα στα ηλεκτρονικά βιβλία τους.

Παράλληλα οι λήπτες των τιμολογίων θα βλέπουν στα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία τα τιμολόγια των εκδοτών. Ταυτόχρονα ενημερώνονται τα φορολογικά έντυπα των δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ με τα δεδομένα των βιβλίων με αποτέλεσμα οι δηλώσεις αυτές να είναι προσυμπληρωμένες και να επιτρέπουν την άμεση διασταύρωση όλων των δεδομένων.

Εκτός από την μεγάλη συμβολή στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους που θα έχει το μέτρο αυτό για τις επιχειρήσεις θα βοηθά στο να λαμβάνουν γρήγορα επιστροφή φόρου οι συνεπείς επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση και ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να καταχωρεί στα ηλεκτρονικά βιβλία τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδει το αργότερο μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση της τρίμηνης ή μηνιαίας περιόδου υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟ 2020Σε πιλοτική εφαρμογή θέτει το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ το μέτρο της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Για το σκοπό δημιουργείται μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία "My Data". Το νέο σύστημα, που σκοπός του είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, παρουσιάστηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ. Στόχος είναι από το 2020 το μέτρο να λειτουργεί πλήρως και όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να συμπληρώνουν τα φορολογικά τους βιβλία με ηλεκτρονικό τρόπο και με άμεση σύνδεση με το Taxisnet. Tο πλαίσιο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία) έχει αναρτηθεί για διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.

ΥΠΟΙΚ: 80 αλλαγές στον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις

Σχεδόν ένα αυτοτελή νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις μέσα σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας (!), αποτελούν οι περίπου 80 αλλαγές που ενσωμάτωσε η κυβέρνηση για να «διορθώσει» τις επίμαχες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν προ τριετίας (Ν4412/2016) αλλά έκτοτε έχουν υποστεί πλήθος τροποποιήσεων λόγω του βραχυκυκλώματος που προκάλεσαν στις αναθέτουσες αρχές.
Στην αγορά των κατασκευών επικρατεί μεγάλος προβληματισμός για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που εκφράστηκαν τις προηγούμενες μέρες με επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) προς τον υπουργό Οικονομίας. Ο σύνδεσμος των εργοληπτικών εταιρειών, εκφράζει την έκπληξή του για τις παρεμβάσεις του υπουργείου, οι οποίες μάλιστα δεν συνυπογράφονται από τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών Χρίστο Σπίρτζη (σ.σ η υπογραφή του οποίου υπήρχε στο Ν4412/2016) και έγιναν εν αγνοία του τεχνικού κόσμου. 

Το υπουργείο Οικονομίας δια της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου, υποστηρίζει ότι οι αλλαγές
κρίθηκαν σκόπιμες, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων που απειλούνται από τον εκτροχιασμό των έργων, λόγω των καθυστερήσεων που έχει δημιουργήσει ο

«Όπλο» Διαφάνειας το Σύμφωνο Ακεραιότητας στις δημόσιες συμβάσεις

 
Με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετέχοντες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου το 11ο συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος, με τίτλο «Καθαρές Δημόσιες Συμβάσεις», δύο ημέρες πριν την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς στις 9 Δεκεμβρίου.

Ανοίγοντας το συνέδριο, η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος, Δρ Άννα Δαμάσκου, υπογράμμισε ότι η διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έχει υπολογιστεί ότι ανέρχεται ετησίως στα 5 δισ. ευρώ και πρότεινε ως λύση για μεγαλύτερη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις το «Σύμφωνο Ακεραιότητας», ένα εργαλείο-χρηστή πρακτική παρακολούθησης και βελτίωσης των δημοσίων συμβάσεων, που εφαρμόζεται από τη Διεθνή Διαφάνεια ήδη από την δεκαετία του 1990, ενώ από το 2016 υλοποιείται και στη χώρα μας με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά της, η Περιφερειάρχης Αττικής, κα Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για «διμέτωπο αγώνα» στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις: την ανάγκη για βελτίωση της καθημερινότητας και την πάλη για την αλλαγή στην άσκηση της εξουσίας, φέρνοντας ως παράδειγμα την χρήση του «Συμφώνου Ακεραιότητας» σε ένα πολύ σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο σε περιοχές των Δήμων Μοσχάτου-Ταύρου και Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

Στην συνέχεια, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, το λόγο πήρε η Γενική Γραμματέας για την

Ν. Παππάς: Θεμελιακή μεταρρύθμιση η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και η ψηφιακή υπογραφή

Θεμελιακή μεταρρύθμιση, η οποία θα επαναπροσδιορίσει τη σχέση του Δημοσίου με τον πολίτη, χαρακτήρισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και την ηλεκτρονική υπογραφή. Ο κ. Παππάς εισηγήθηκε τροπολογία, με την οποία δίνεται παράταση έξι μηνών, για τους οργανισμούς του Δημοσίου, της υποχρέωσης για την αποκλειστική ανταλλαγή εγγράφων με ψηφιακό τρόπο και την αποκλειστική υποχρέωση να εκδίδουν τις διοικητικές πράξεις τους, επίσης, με τρόπο ηλεκτρονικό.

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο. «Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, που θα διασυνδέσει 21.000 φορείς του Δημοσίου και θα αποδώσει σε δημόσιους υπαλλήλους 150.000 ψηφιακές υπογραφές. Ήδη εδώ και έναν χρόνο στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής το σύστημα εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία», τόνισε.

Παράλληλα, επικαλέστηκε μελέτη του ΙΟΒΕ που δείχνει ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση 380 εκατ. ευρώ τον χρόνο από την καθολική εφαρμογή τής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της έκδοσης διοικητικών πράξεων εκ μέρους του Δημοσίου με τρόπο αποκλειστικά ηλεκτρονικό.

«Θεωρώ ότι αυτή η συγκεκριμένη μελέτη υποτιμά τα αποτελέσματα της καθολικής εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας στο Δημόσιο», σημείωσε ο κ. Παππάς αναφερόμενος στα αποτελέσματα που θα αποδώσει η μεταρρύθμιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νομοθετικές παρεμβάσεις για διαφάνεια στο «επιχειρείν»

Με βασικό στόχο τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών εντός του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με βασικό γνώμονα τη διαφάνεια, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναμένεται να φέρει στη Βουλή μια σειρά από σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, στα “σκαριά” βρίσκεται το σχέδιο νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, με κεντρικό στόχο τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, όπως νέα κίνητρα, μεγαλύτερο εύρος ωφελημάτων, ασφαλής, διαφανής και ταχεία διαδικασία, ώστε να υπάρξουν επενδύσεις και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία.

Επίσης καταρτίζεται σχέδιο για την πιστοληπτική ικανότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Συγκεκριμένα το υπουργείο προχωρά στη σύσταση Αρχής (Credit Bureau) για την αξιολόγηση της

Έρχονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ετοιμάζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την καθιέρωση της υποχρεωτικής «ηλεκτρονικής τιμολόγησης», με την οποία θα καταργηθεί η σημερινή διαδικασία εκτύπωσης και διακίνησης των τιμολογίων σε χάρτινη μορφή για όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων ή και μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών. Η διαδικασία αυτή θα αντικατασταθεί από την υποχρεωτική ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση των τιμολογίων μεταξύ των παραπάνω αντισυμβαλλομένων.

Τα στοιχεία των τιμολογίων που θα εκδίδονται και θα διακινούνται ηλεκτρονικά μεταξύ επιχειρήσεων ή και ελευθέρων επαγγελματιών θα διαβιβάζονται ταυτόχρονα και στις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε. για άμεσο έλεγχο και διασταύρωση. Με τη διαδικασία αυτή, οι φορολογικές αρχές θα γνωρίζουν εξ’ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο το ύψος των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων ή και ελευθέρων επαγγελματιών. Με πιο απλά λόγια, τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι Δ.Ο.Υ. θα είναι, κατά κάποιον τρόπο, on line συνδεδεμένα με τα λογιστήρια και τα ταμεία των επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελματιών και θα μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή και εξ’ αποστάσεως ποιο είναι το ύψος των χονδρικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι επιχειρήσεις καθώς επίσης και το ύψος των συναλλαγών παροχής υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελματιών.

Ουσιαστικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα εξαλειφθεί πλήρως το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων,

Ενίσχυση δράσεων για συμμετοχή ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις

Σε μια ιδιαίτερα θερμή συνάντηση, που έγινε σήμερα, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Δημήτρη Αυλωνίτη και του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Παύλου Ραβάνη,συμφωνήθηκε η ενίσχυση των δράσεων, για την περαιτέρω συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων, στις δημόσιες συμβάσεις της χώρας.

Από τον πρόεδρο του Β.Ε.Α, τέθηκε ως βάση συζήτησης, η σχετική κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 17/2016, σύμφωνα με την οποία, καλούνται οι αναθέτουσες αρχές δημοσίων συμβάσεων της χώρας, να σχεδιάζουν τις προκηρύξεις τους και να διεκπεραιώνουν τις συμβάσεις, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αυξημένη συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων.

Ο κος Αυλωνίτης, ενημέρωσε, ότι το Υπουργείο δρομολογεί:
-την εκπαίδευση των αναθετουσών αρχών σε νέα πιο «ανοιχτά» υποδείγματα διαγωνιστικών διαδικασιών
-τη χρήση Ηλεκτρονικών Καταλόγων που θα επιτρέπουν την εύκολη συμμετοχή σε μικρές αναθέσεις
-την υλοποίηση του Μητρώου Προμηθευτών με σκοπό τον προληπτικό, αποτελεσματικό έλεγχο και την πιστοποίηση των προμηθευτών ανά τον κόσμο
-την επικαιροποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών, ξεκινώντας από τα κλωστοϋφαντουργικά

Διαπίστωση όλων, ήταν ότι από κοινού πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στη διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκαιρη ενημέρωση για τις επικείμενες αναθέσεις αλλά και την εκπαίδευση στο ΕΣΗΔΗΣ.

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι αποτελεί αναπτυξιακή προτεραιότητα η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε αφενός η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου με τη συμμετοχή και των επιμελητηρίων, αφετέρου δε, η πιλοτική εφαρμογή των νέων μεθόδων, σε επιλεγμένους κλάδους.

πηγή: www.businessnews.gr

Στην τελική ευθεία για e-τιμολόγια στις Δημόσιες Συμβάσεις

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από τις 29 Οκτωβρίου το σχέδιο νόμου «για την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου και ώρα 16:00. Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, που έθεσαν σήμερα σε διαβούλευση ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, αναφέρεται ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις υλοποιεί μια από τις προτεραιότητες του ψηφιακού θεματολογίου, εμβληματικής πρωτοβουλίας της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, που συνίσταται στη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και στη μετάβαση σε μια δημόσια διοίκηση «χωρίς χαρτί».

Σύμφωνα με την Οδηγία, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, τέθηκε στα κράτη μέλη προθεσμία έως στις 27 Νοεμβρίου 2018 για να συμμορφωθούν και έως 18 Απριλίου 2019, δηλαδή 18 μήνες μετά τη δημοσίευση της αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2017, για να εγκρίνουν, δημοσιεύσουν και εφαρμόσουν της αναγκαίες διατάξεις και να συμμορφωθούν με την υποχρέωση που προβλέπεται περί παραλαβής και επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων.

e-ΥΜΣ: Εφικτή πλέον η ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων

Τη δυνατότητα σύστασης εταιρείας μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) έχουν πλέον οι Έλληνες δυνητικοί επιχειρηματίες. 
H e-ΥΜΣ είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία. Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να στήνονται μόνο μονοπρόσωπες ΙΚΕ, ενω σταδιακά, και μέχρι το τέλος του 2019, θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ). 

Προκειμένου να συστήσει κάποιος εταιρεία μέσω eΥΜΣ πρέπει ο ιδρυτής να έχει: ικανότητα δικαιοπραξίας, ενεργό ελληνικό ΑΦΜ, κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από Τρίτη χώρα και επιθυμεί να διαμείνει στην Ελλάδα ή πρόκειται να συμμετάσχει ως ομόρρυθμος εταίρος σε προσωπική εταιρεία. Επίσης προαπαιτούμενο είναι να υπάρχει το πρότυπο καταστατικό, το οποίο

4 εκατ. ευρώ για πρόσβαση των ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις

Δράσεις για τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Public Procurement of Innovation. 

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «COSME», έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση από 25% έως 90% ανά κατηγορία εξόδων.
Ειδικότερα, κεντρικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγορές εντός της Ένωσης. Η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις εξακολουθεί να είναι δύσκολη για τις ΜμΕ, οι οποίες λαμβάνουν μόνο το 45% της αξίας των δημόσιων συμβάσεων. Το μερίδιο αυτό είναι σαφώς χαμηλότερο από το βάρος τους στην οικονομία.

Επιπλέον, η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να αυξήσει την προβολή και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της προμήθειας καινοτομίας για έναν συνεχώς

ΕΚΧΑ ΑΕ: Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του ν.4409/16 – Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής της διαδικασίας

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, μηχανικούς και συμβολαιογράφους, για την υποχρεωτική εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων, παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Η υποχρέωση των μηχανικών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ξεκινά στις 16.7.2018 και αφορά κάθε τοπογραφικό που συντάσσεται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής για ακίνητα σε όλη τη χώρα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για περιοχή που έχει υπαχθεί στο σύστημα του Κτηματολογίου ή περιοχή όπου εξακολουθεί να λειτουργεί το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών.

Όταν σε εγγραπτέα πράξη (στα κτηματολογικά βιβλία ή στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών) γίνεται χρήση τοπογραφικού διαγράμματος που έχει ημερομηνία σύνταξης 16.7.2018 και μεταγενέστερη αυτής, τότε ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ζητήσει το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του τοπογραφικού, διαγράμματος, για να το προσαρτήσει, με ποινή ακυρότητας, στο συμβόλαιο και ακολούθως θα τηρήσει κάθε άλλη προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 διατύπωση για τη μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία σύνταξης προγενέστερη της 16.7.2018, δεν συντρέχει υποχρέωση του μηχανικού για ηλεκτρονική υποβολή.

Οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή των διαγραμμάτων του ν.4409/16 που υποβάλλονται στον ψηφιακό Υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου

Τα Τοπογραφικά Διαγράμματα και τα Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών που συντάσσονται και ξεκινούν να υποβάλλονται από τις 16/7/2018 στον Υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από το συντάκτη τους.

Για την υποστήριξη των χρηστών μηχανικών σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή των αρχείων που υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα, αναρτώνται οι Οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή διαγραμμάτων.

Πηγή: Taxheaven

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών και διαγραμμάτων

Ξεκινά από τις 16/7/2018 η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων (Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών) για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, σύμφωνα με τον Ν. 4409/16, όπως προβλέπεται από τη σχετική ΥΑ του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2216/B’/14-6-2018).

Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων
Αφορά την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του ν.4409/16 στον ψηφιακό υποδοχέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ από το συντάκτη τους.
Οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα διαγράμματα:

α. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.
β. Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.


Για την εισαγωγή του στην εφαρμογή, ο συντάκτης μηχανικός χρειάζεται να διαθέτει λογαριασμό χρήστη (user name, password) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ). Επιπλέον, απαιτείται η προμήθεια έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού που θα συνδεθεί με το λογαριασμό του χρήστη για την παραγωγή της ψηφιακής του υπογραφής στα αρχεία των διαγραμμάτων που θα υποβάλλει στον Υποδοχέα.

Με ψηφιακή υπογραφή η ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στα σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας κάνει γνωστό ότι για τη διευκόλυνση της διοικητικής διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους οι εκπαιδευτικοί (όπως και όλοι οι πολίτες) έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να αιτηθούν την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής μέσω της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). 

Για τη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εθνικής Πύλης «Ερμής» ( www.ermis.gov.gr) επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ψηφιακές Υπογραφές» μέσω του οποίου αποκτούν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της ΑΠΕΔ.

Διευκρινίζεται ότι για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής μέσω της ΑΠΕΔ οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να προμηθευτούν με δικό τους κόστος μια ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) σε μορφή «έξυπνης κάρτας» ή usb token η οποία να είναι συμβατή με την υποδομή του «Ερμής». Εν συνεχεία, μέσω της Πύλης «Ερμής» (www.ermis.gov.gr) υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών. Ακολούθως οι αιτούντες μεταβαίνουν σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) όπου ταυτοποιούνται φυσικά επιδεικνύοντας Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού απαιτείται η εγκατάσταση των απαραίτητων προγραμμάτων (drivers) της ΑΔΔΥ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του τελικού χρήστη της υπηρεσίας.

Το ΚΕΗ (Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου) αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου την διαδικασία για την Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής.

Η Ελλάδα απόκτησε Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από χθες 5 Ιουλίου 2018, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), ένα καινοτόμο επιχειρησιακό εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία, τον χρόνο και το κόστος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, μέσα από διαφανείς διαδικασίες.
Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ θα εμπεριέχει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία ενός έργου, όπως ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η Ανανέωση ή/και Τροποποίηση ΑΕΠΟ, ο Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) κ.ά. 

«Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο αποτελεί μια σημαντική καινοτομία στην περιβαλλοντική διαχείριση της χώρας μας, διότι εξασφαλίζει ταχύτητα, διαφάνεια και ισοτιμία στην

Αρναουτάκης: Να αποκλειστούν από τους διαγωνισμούς οι εργολάβοι που έκαναν κακοτεχνίες

Ο περιφερειάρχης Κρήτης μίλησε στο ετήσιο συνέδριο των εργοληπτών της χώρας.

Θέλουμε ποιοτικά δημόσια έργα, ως εκ τούτου να αποκλειστούν από τους διαγωνισμούς οι εργολάβοι που προβαίνουν σε κακοτεχνίες, οι οποίες έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί από το εξειδικευμένο, ανεξάρτητο συμβούλιο ποιοτικού ελέγχου (ΕΣΠΕΛ), επισήμανε ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ζητώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία πολιτείας, αυτοδιοίκησης, τεχνικών, εργοληπτών ως ασφαλιστικής δικλίδας για τη συνεχή υλοποίηση ποιοτικών τεχνικών έργων-δημοσίων υποδομών.


Στην Ιεράπετρα, όπου πραγματοποιήθηκε το ετήσιο τακτικό συνέδριο των εργοληπτών της χώρας, επικροτήθηκε η άποψη ότι ο θεσμός της Περιφέρειας καλείται να λειτουργήσει σαν «πολυδύναμο εργαστήρι ανάπτυξης». Ο κ. Αρναουτάκης σημείωσε: «Πρέπει να κάνουμε σαφές πως σήμερα περισσότερο από ποτέ η επένδυση στην Περιφέρεια δεν αποτελεί απλά περιφερειακή πολιτική, αλλά τη μόνη βιώσιμη εθνική αναπτυξιακή πολιτική. Η περιφερειακή ανάπτυξη προϋποθέτει και περιφερειακή διακυβέρνηση άλλου τύπου. Σε αυτή τη διακυβέρνηση θεμέλιος λίθος είναι η αποκέντρωση, η συμμετοχή και η διαβούλευση. Η παραγωγική Κρήτη -που για μας συνιστά τον νέο μετρήσιμο στόχο- δεν λειτουργεί μόνο ως συλλογική προσδοκία για το παρόν και το μέλλον μας. Αποτέλεσε και αποτελεί την καλύτερη ασπίδα προστασίας στην κρίση».

Για την ανάγκη ποιοτικών έργων στην Κρήτη συμφώνησαν οι συμμετέχοντες στις εργασίες του συνεδρίου. Έκαναν λόγο για ποιοτικά έργα σε όλη τη χώρα, ασφαλή για τους πολίτες και τους ξένους

Διάρκεια ζωής πιστοποιητικών που εκδίδονται από την ΑΠΕΔ

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την ΑΠΕΔ μέχρι τις 19 Ιουνίου 2018, έχουν διάρκεια ζωής πέντε (5) χρόνια. Από τις 20 Ιουνίου 2018, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος τα 3 έτη.
 
Πηγή :  http://www.aped.gov.gr

Ηλεκτρονικά πλέον η υποβολή τοπογραφικών στο Κτηματολόγιο

Στην ψηφιακή βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου θα υποβάλλονται υποχρεωτικά στο εξής τοπογραφικά διαγράμματα και διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντoς και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2216/B’/14-6-2018.
Το ηλεκτρονικό σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου για την υποβολή των διαγραμμάτων έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία τους τελευταίους 6 μήνες. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr. Ειδικότερες οδηγίες και πληροφορίες, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές για την υποβολή διατίθενται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Πηγή : news.gr