Πού χαλά τα περισσότερα το ελληνικό Δημόσιο

Η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων απέσπασε τα περισσότερα κονδύλια το 2016. Πόσα δαπανήσαμε για καύσιμα και ιατρικά αναλώσιμα. Τι προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Tο πετρέλαιο ντίζελ, τα καύσιμα αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης, τα αντιδραστήρια εργαστηρίων, το πετρέλαιο θέρμανσης και τα ιατρικά αναλώσιμα, βρέθηκαν στην κορυφή των κρατικών δαπανών για προμήθειες το 2016.

Αυτό προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) που δημοσιοποίησε χθες η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Μόνο για τις πέντε αυτές κατηγορίες προμηθειών, το ελληνικό δημόσιο δαπάνησε το 2016 περίπου 470 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η προμήθεια προϊόντων, είναι και αυτές των υπηρεσιών, όπου την πρώτη πεντάδα καταλαμβάνουν οι υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων (συμβάσεις παραχώρησης), οι υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών, οι υπηρεσίες οδικών μεταφορών, οι υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών, το δημόσιο κατέβαλε περίπου 556 εκατ. ευρώ.

Στις παραπάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις για την κατασκευή

Αυξάνονται οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες έργων

 
Αυξάνεται ο ρυθμός διενέργειας ηλεκτρονικών δημοπρασιών (έργων και μελετών) στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι από 25 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαδικασίας διενέργειας των διαγωνισμών του δημοσίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών διενεργήθηκαν 67 διαγωνισμοί από 49 διαφορετικούς φορείς του δημοσίου για τους οποίους υποβλήθηκαν 662 προσφορές.

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη αυτών των διαγωνισμών είναι 86.242.389,22 ευρώ , ενώ είναι σε εξέλιξη άλλοι 110 διαγωνισμοί από 53 φορείς, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 116.922.685 ευρώ.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της γενικής γραμματείας, με την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και για τα δημόσια έργα υλοποιείται μία σημαντική μεταρρύθμιση εκσυγχρονισμού, που γίνεται πράξη με τη συνεργασία της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και της γενικής γραμματείας Υποδομών και με την οποία ολοκληρώνεται η ηλεκτρονικοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών μέχρι το στάδιο της κατακύρωσης για το σύνολο των φορέων του δημοσίου τομέα.

Υπενθυμίζεται στη σχετική ανακοίνωση ότι, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ χρησιμοποιείται ήδη από το 2013 από το σύνολο των φορέων του δημοσίου τομέα για όλες τις αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, που αφορούν σε προμήθειες και υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι δύο γενικές γραμματείες με σημαντικό αριθμό σεμιναρίων και τη συνεχή λειτουργία Help Desk υποστηρίζουν τόσο τις αναθέτουσες αρχές όσο και τους οικονομικούς φορείς παρέχοντάς τους την απαραίτητη εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος.
 
Πηγή:  in.gr

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα δημόσια έργα


Ορατά είναι ήδη τα πρώτα αποτελέσματα από τη διενέργεια των διαγωνισμών για τα δημόσια έργα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), καθώς δείχνουν μεγαλύτερη συμμετοχή των τεχνικών εταιρειών στις σχετικές διαδικασίες, κάτι που έχει ως επακόλουθο την επίτευξη χαμηλότερων τιμών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, από τις 25 Ιουλίου 2017, οπότε κατέστη υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για τη διενέργεια διαγωνισμών δημοσίων έργων και εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, έως και τις 21 Οκτωβρίου 2017 είχαν δημοσιευθεί στο σύστημα 74 διαγωνισμοί, συνολικού προϋπολογισμού 113,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν διενεργηθεί ήδη 16. Ο αριθμός των προσφορών που υποβλήθηκαν στους 16 αυτούς διαγωνισμούς ανήλθε συνολικά σε 310, κάτι που σημαίνει ότι κατά μέσον όρο υποβλήθηκαν σε κάθε διαγωνισμό περί τις 19 προσφορές. Ο αριθμός είναι ιδιαιτέρως μεγάλος, αν και σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται, όπως σημείωσε ο αρμόδιος γενικός γραμματέας, κάποιες εταιρείες να συμμετείχαν δοκιμαστικά. 

Από τις 20 Οκτωβρίου 2017 εξάλλου κατέστη υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά και οι υπόλοιπες αναθέτουσες αρχές. Με άλλα λόγια, πλέον ολοκληρώθηκε η ένταξη όλων των ειδών δημοσίων συμβάσεων (προϊόντα, υπηρεσίες και έργα) και όλων των φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι ακόμη έχουν προσαρμοσθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στα νέα δεδομένα. «Ισως πρέπει να γίνουν και άλλες τροποποιήσεις στον νόμο 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης και όχι της παράκαμψης ή ακύρωσης του νόμου. Κάποιοι πιέζουν για εξαιρέσεις», υποστήριξε χθες ο κ. Παπαδεράκης. Τα περισσότερα «κρούσματα» προέρχονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα επιμελητήρια, επιχειρώντας, ωστόσο, να μην αποδώσει σε αυτές τις συμπεριφορές χαρακτήρα διαφθοράς.

Πηγή : http://www.kathimerini.gr

Οι κατασκευαστές ζητούν να μπει φρένο στις ακραίες εκπτώσεις στα δημόσια έργα


Την επαναφορά του μαθηματικού τύπου, αλλά με τρόπο που να διασφαλίζει τη μη χειραγώγησή του και συνεπώς να ενισχύει τη διαφάνεια στα δημόσια έργα, προτείνουν οι εργοληπτικές οργανώσεις που εκπροσωπούν την πλειονότητα των εταιρειών του κλάδου, προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο των υπερβολικών εκπτώσεων, το οποίο έχει γιγαντωθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου. 

Σύμφωνα με φορείς του κλάδου, το πρόβλημα εξελίσσεται σε «βραδυφλεγή βόμβα» για τη βιωσιμότητα των εταιρειών, δεδομένου ότι σε αρκετούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων έχουν δοθεί προσφορές που κινούνται πέριξ του 25% κάτω του εργολαβικού κόστους, με εκπτώσεις της τάξεως του 65%-75%. 

Οπως αναφέρει στην «Κ» ο κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης, πρόεδρος του ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών), από κοινού με την ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων) έχουν προτείνει στην ομάδα εργασίας, η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό στο υπ. Υποδομών, την ψήφιση τροπολογίας για την καθιέρωση ενός αλγορίθμου, ο οποίος θα αποκλείει τις ακραίες τιμές εκπτώσεων και στη συνέχεια θα προκρίνει μια μέση εύλογη έκπτωση, επί της οποίας θα γίνεται στη συνέχεια η αξιολόγηση των προσφορών. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Αθουσάκη, «έχουμε ζητήσει, τόσο εμείς όσο και ο ΣΤΕΑΤ, που εκπροσωπεί τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας, την επικαιροποίηση των τιμολογίων υλικών και λοιπών κονδυλίων έργων με σημερινές τιμές. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα λειτουργεί ως δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε φαινόμενα χειραγώγησης του μαθηματικού τύπου, καθώς δεν θα είναι εύκολο σε μια εταιρεία να υποβάλει προσφορές σε τιμές κάτω του κόστους, αφού κάτι τέτοιο θα γίνεται άμεσα αντιληπτό και θα αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού». Οπως εξηγεί ο ίδιος, σήμερα, είναι συχνό το φαινόμενο υποβολής προσφορών κάτω του κόστους, καθώς ουδείς μπορεί να ορίσει με αντικειμενικότητα ποιο ακριβώς είναι αυτό το κόστος. «Οσοι είμαστε στα έργα, γνωρίζουμε λίγο ως πολύ π.χ. την κατώτατη τιμή που μπορεί να προμηθευτεί κάποιος σκυρόδεμα, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει σε επίπεδο θεσμικό», σημειώνει ο κ. Αθουσάκης. 

Σημειωτέον ότι από τις αρχές του έτους, κανένα από τα έργα που έχουν ανατεθεί με υπερβολικές εκπτώσεις δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, καθώς καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Ετσι, δεν υπάρχει άμεση εικόνα των συνεπειών της εν λόγω πρακτικής στην ποιότητα των έργων. Ωστόσο στο παρελθόν, όταν και πάλι παρουσίαζε έξαρση το φαινόμενο των υπέρογκων εκπτώσεων, ήταν συνήθης η πρακτική των συμπληρωματικών συμβάσεων με διάφορες αιτιολογίες από την πλευρά των εργολάβων, με αποτέλεσμα εντέλει το κόστος ενός έργου να εκτοξεύεται. Σήμερα, που οι έλεγχοι είναι πολλαπλάσιοι, μπορεί να μην επαναληφθούν τέτοιες πρακτικές, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Αθουσάκη, τα έργα που θα προκύψουν θα βρίσκονται στα όρια του αποδεκτού από πλευράς ποιότητας κατασκευής για λόγους εξοικονόμησης κόστους.

Πηγή : http://www.kathimerini.gr

Βελτιώσεις στις ρυθμίσεις για δημόσιες συμβάσεις


Σειρά διατάξεων που στοχεύουν στην περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση του διοικητικού βάρους, την ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και τη διεύρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις, καταθέτει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο και την επιμελητηριακή νομοθεσία.


Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, με τις νέες διατάξεις συμπληρώνεται ο νόμος 4412/2016, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για επιπλέον παρεμβάσεις.

Οι διατάξεις αυτές, μεταξύ άλλων, προβλέπουν:

Στις περιπτώσεις αποκλεισμού των εταιρειών από τις διαγωνιστικές διαδικασίες επισπεύδεται η διαδικασία επιστροφής της εγγυητικής τους επιστολής.

Απλοποιείται η διαδικασία υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης (Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης) για τη συμμετοχή των εταιρειών στους δημόσιους διαγωνισμούς αφού πλέον θα αρκεί η υπογραφή μονάχα από έναν εκπρόσωπο της εταιρείας.

Καταργούνται τα δικαιολογητικά για τους διαγωνισμούς μέχρι 2.500€ και μειώνεται το διοικητικό βάρος και απλοποιείται η διαδικασία για αυτή την κατηγορία των διαγωνισμών που τόσο πολύ είχε

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Τροποποιήσεις στο Ν.4412/2016 (που αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών) πρόκειται να περιληφθούν σε επόμενο νομοσχέδιο για τις μεταφορές, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη μετά τη συνάντηση για τις διαδικασίες υλοποίησης έργων και μελετών των ΟΤΑ.

Στη συνάντηση, που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο υπουργείο Εσωτερικών, συμμετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης, ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Αντ. Παπαδεράκης και το προεδρείο της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον Γ. Πατούλη.

Η συνάντηση έγινε προκειμένου να εξετασθούν οι δυνατότητες παρεμβάσεων στο Ν.4412/2016, προκειμένου οι ΟΤΑ να μπορούν να υλοποιούν μελέτες και έργα γρηγορότερα και ευκολότερα, να αξιοποιηθούν πλήρως τα διαθέσιμα κονδύλια και να ξεπερασθούν τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης στους ΟΤΑ και ειδικότερα στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. 

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συμφώνησαν στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, τις ερχόμενες ημέρες, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα υπουργεία Οικονομίας, Εσωτερικών,

Μαθήματα για το νέο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων


Σεμινάρια, το Σάββατο, στο ξενοδοχείο «Άτριον»
 
Εντατικά μαθήματα για το νέο σύστημα των ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιεί αύριο Σάββατο, με σκοπό να μυήσει τα μέλη του σε ολόκληρη την Κρήτη στη νέα διαδικασία που εγκαινιάζεται στη χώρα σε σχέση με τη δημοπράτηση των δημοσίων έργων. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης δεν κρύβει το γεγονός ότι τους απασχολεί η προστασία του νέου συστήματος των ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων από πιθανές επιθέσεις χάκερς.

Όπως εξηγεί, “μας απασχολεί πάρα πολύ η διασφάλιση της μυστικότητας αυτής της διαδικασίας. Διότι όλα τα δημόσια έργα θα περνούν από το ηλεκτρονικό σύστημα. Σε ορισμένα μεγάλα έργα τα χρήματα είναι πολλά, άρα όταν υπάρχουν πολλά χρήματα, αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες που θα προστατεύσουν το σύστημα από πιθανές εισχωρήσεις χάκερς, οι οποίοι μπορεί να θέλουν να εισχωρήσουν για να αλλοιώσουν στοιχεία και να αλλάξουν το αποτέλεσμα.

Το ζήτημα αυτό βρίσκεται πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για την έγκαιρη αντιμετώπισή του”.

Σε πρώτη φάση, όπως αναφέρει, ο Σύνδεσμος οργανώνει το Σάββατο στο ξενοδοχείο «Άτριον» σεμινάρια σε μέλη του από ολόκληρη την Κρήτη με σκοπό να ενημερωθούν σε βάθος για τη μέθοδο των ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων.

Μάλιστα, επειδή γνωρίζουμε ότι είναι αρκετά σύνθετο το θέμα αυτό, έχει επιλεγεί να γίνουν δύο τρίωρα σεμινάρια ανά 20 άτομα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σε βάθος και να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα που υπάρχουν στο νέο σύστημα των ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων το οποίο αναμένεται να βγει στον αέρα μέσα στον Νοέμβριο. Ο ίδιος λέει ότι επειδή δεν έχει γίνει η αναθεώρηση του νόμου, ισχύει το παλιό μητρώο των εργοληπτικών εταιρειών που μπορούν να πάρουν μέρος στις δημοπρaτήσεις δημοσίων έργων.

Πηγή Εφημερίδα "ΠΑΤΡΙΣ"

Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος e- διαγωνισμός για δημόσια έργα

Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για δημόσια έργα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, σήμερα, 6/10/2017, πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική υποβολή 58 προσφορών οικονομικών φορέων, στο πλαίσιο του πρώτου e- διαγωνισμού για δημόσια έργα του δήμου Πεντέλης «αρ. συστ. 63174 με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
 
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών έχουν δημιουργήσει και στελεχώσει την κατάλληλη υποδομή για την εκπαίδευση και υποστήριξη των εργοληπτών καθώς και των φορέων του Δημοσίου για τη δημοσίευση και διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
 
Επιπλέον είναι σε εξέλιξη 30 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατ. ευρώ στην ιστοσελίδα του συστήματος, ενώ καθημερινά ο αριθμός των διαγωνισμών αυτών αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.
 
Τα παραπάνω ενισχύουν την πεποίθηση ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα διενέργειας διαγωνισμών θα ολοκληρωθεί με επιτυχία χάρις τις συντονισμένες προσπάθειες και την εποικοδομητική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, γεγονός που εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων των Δημοσίων Έργων σε όφελος της Εθνικής Οικονομίας των Δημόσιων Φορέων και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην ψηφιακή εποχή εισέρχεται από τη Δευτέρα η Βουλή των Ελλήνων

Ψηφιακή σελίδα «γυρίζει» από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου η Βουλή των Ελλήνων.

Πρωτοπορώντας σε ολόκληρη τη Δημόσια Διοίκηση, η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, στο πλαίσιο περαιτέρω εκσυγχρονισμού των λειτουργιών της.

Συγκεκριμένα, από την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, με την έναρξη της Γ΄ Συνόδου της ΙΖ΄ Βουλευτικής Περιόδου, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Βουλής για την ηλεκτρονική διαβίβαση των σχετικών με τα Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου εγγράφων, μεταξύ της Βουλής και των Υπουργείων.

Απόρροια αυτής της καινοτομίας είναι η κατάργηση της φυσικής διακίνησης των εγγράφων με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εξοικονόμηση πόρων (χρήση χαρτιού, μετακινήσεις προσωπικού, διαχείριση εργασιακού χρόνου κ.λπ.) και η διακίνησή τους ηλεκτρονικά, με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.

Τα Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που αρχικά θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά είναι οι Ερωτήσεις, οι Αναφορές και οι Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τις 12.500 εγγραφές ετησίως.

Η διαδικασία της διαβίβασης των εγγράφων αυτών από τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής προς τα αρμόδια Υπουργεία θα είναι απλή και συνίσταται κατ’ αρχάς στη δημιουργία ηλεκτρονικού αντιγράφου του εγγράφου που κατατίθεται από τον Βουλευτή, το οποίο ο εντεταλμένος υπάλληλος της Βουλής θα υπογράφει ψηφιακά.

Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και σφραγίδα χρονοσήμανσης καθιστούν το ηλεκτρονικό

Οριστικό “τέλος” στην κατάτμηση των έργων ΟΤΑ με απευθείας αναθέσεις

 
Οριστικό “τέλος” στην διαδικασία της κατάτμησης έργων, μέσω απευθείας αναθέσεων, “βάζει” απόφαση σε επίπεδο Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του epoli.gr. Με αυτόν τον τρόπο, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο επικυρώνει στην πράξη τον Νόμο Σπίρτζη (Ν. 4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ο νόμος απαντά στη συνήθη πρακτική των δήμων να κατατέμνουν τις συμβάσεις για την προμήθεια ομοειδών προϊόντων, προκειμένου να παραλαμβάνουν γρηγορότερα προμήθειες άμεσης ανάγκης, αποφεύγοντας τους πρόχειρους διαγωνισμούς που είναι πολύ πιο χρονοβόροι.

Σύμφωνα με την απόφαση του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη συνεδρίαση του οποίου εξέφρασε γνώμη και ο Επίτροπος της Επικρατείας, αναφέρεται ότι, “όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπ’ όψιν η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων”.

Με βάση αυτήν τη διατύπωση, οι δήμοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην διαδικασία της

Στον διαδικτυακό «αέρα» ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για δημόσιο έργο

 
Με ηλεκτρονικό τρόπο διενεργούνται πλέον και οι διαγωνισμοί για τα δημόσια έργα. Η διενέργεια των διαγωνισμών πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα και είναι στη διάθεση των φορέων του Δημοσίου για διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των εργοληπτών για την υποβολή των προσφορών τους.

 
Το σύστημα έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί ως χρήστες του περισσότεροι από 90 φορείς του Δημοσίου, με 504 χρήστες και περισσότερους από 110 εργολήπτες, ενώ καθημερινά υποβάλλονται και ικανοποιούνται πλήθος νέων αιτημάτων για εγγραφή στο σύστημα, τόσο από το Δημόσιο, όσο και από την πλευρά των εργοληπτών. Ήδη, έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του συστήματος και ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για υλοποίηση δημόσιου έργου, ενώ καθημερινά ο αριθμός αυτών των διαγωνισμών θα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, έχουν δημιουργήσει και στελεχώσει την κατάλληλη υποδομή για την υποστήριξη και εκπαίδευση των στελεχών των φορέων του Δημοσίου και των εργοληπτών για τη δημοσίευση και διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Η λειτουργία του συστήματος εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, εξασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών, την ίση μεταχείριση των διαγωνιζομένων, συμβάλει στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς, ενώ πέρα από τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος, αναμένεται και σύντμηση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Στην ιστοσελίδα του συστήματος (www.promitheus.gov.gr) είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εγχειρίδια χρήσης του, για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης που προσφέρονται προς τους χρήστες κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με ψηφιακή υπογραφή θα υπογράφουν οι Διευθυντές Σχολείων


Με ψηφιακή υπογραφή θα υπογράφουν οι Διευθυντές Σχολείων. Τα πρωτόκολλα γίνονται ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι, από τις αρχές του 2018 όλη η διακίνηση εγγράφων και επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών του να γίνεται με ψηφιακό τρόπο.Οι Σχολικές Μονάδες δε θα επικοινωνούν με τον παραδοσιακό τρόπο( ταχυδρομείο ή fax) αλλά θα πρέπει να τηρούν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και οι διευθυντές θα υπογράφουν ψηφιακά τα έγγραφα.

Μέσα στους επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος του 2017 οι Διευθυντές σχολείων, αλλά και οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, θα ενημερωθούν ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έτσι ώστε να μπορούν να υπογράφουν ψηφιακά.

Η ηλεκτρονική τήρηση των αρχείων της σχολικής μονάδας προβλέπεται από το ΠΔ 79 /2017 ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και θα βοηθήσει στην καλύτερη επικοινωνία της σχολικής μονάδας με πιο οικονομικό τρόπο.

Ήδη ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς έχει ενημερώσει ότι μέχρι το τέλος του 2017 όλη η διακίνηση εγγράφων στο υπουργείο του θα γίνεται ηλεκτρονικά και με ψηφιακή υπογραφή.

Πηγή : http://www.alfavita.gr

Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία για την ψηφιακή υπογραφή


Μέχρι το τέλος του 2017 όλη η διακίνηση εγγράφων στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης θα γίνεται ηλεκτρονικά και με ψηφιακή υπογραφή, όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Παππάς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο του υπουργείου στην 82η ΔΕΘ.

Ο κ. Παππάς είπε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία για την ψηφιακή υπογραφή και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, επισήμανε τα οφέλη σε χρόνο και σε χρήμα από αυτή την εφαρμογή και εκείνη την ώρα έστειλε στον πρωθυπουργό από το κινητό του τηλέφωνο με sms τον απολογισμό του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Πηγή : www.tovima.gr

Τέλος οι δημόσιες συμβάσεις για όσους παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία

Εργολήπτες δημοσίων έργων, προμηθευτές του Δημοσίου και κάθε επιχείρηση που λαμβάνει δημόσιο χρήμα θα κάνουν πλέον «δεύτερες σκέψεις» πριν καταστρατηγήσουν την εργατική νομοθεσία και κυρίως πριν απασχολήσει αδήλωτους εργαζόμενους.

Το νομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας προβλέπει πως επιχειρήσεις που παραβιάζουν συστηματικά την εργατική νομοθεσία θα αποκλείονται εφεξής από σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου οι αναθέτουσες αρχές δύναται να αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων υπηρεσιών και προμηθειών εφόσον ο φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν και οι φορείς διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδότησης ενισχύσεων ή επιδοτήσεων σε περίπτωση αίτησης συμμετοχής ενός οικονομικού φορέα στο πρόγραμμα.

Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται η επιβολή σε βάρος του οικονομικού φορέα μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής στην εκάστοτε διαδικασία, τριών πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως υψηλής η πολύ υψηλής σοβαρότητας ή για δύο πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν σε αδήλωτη εργασία.

ΕΝΠΕ: Από 20 Οκτωβρίου να ξεκινήσουν οι δημοπρασίες δημοσίων έργων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Στις 20 Οκτωβρίου 2017, όπως προέβλεπε ο Νόμος 4472/2017, να ξεκινήσουν οι δημοπρασίες δημοσίων έργων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού), ζητεί με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προειδοποιώντας ότι στην αντίθετη περίπτωση και για τουλάχιστον τέσσερις μήνες, δεν πρόκειται να δημοπρατηθεί κανένα έργο με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 
 
 
Ήδη, όπως επισημαίνει, λόγω της νέας, αιφνιδιαστικής αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, δημόσια έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πολλά εκ των οποίων συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να δημοπρατηθούν αν και έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες, γεγονός που προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην πραγματική οικονομία και απώλεια θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, με το Νόμο 4412/2017, ορίστηκε η έναρξη διεξαγωγής δημοπρασιών δημοσίων έργων

Έρχονται ηλεκτρονικό τιμολόγιο και «Τειρεσίας» στις δημόσιες συμβάσεις

 
Διασυνδεδεμένο με τη βάση δεδομένων του «Τειρεσία » θα είναι το επόμενο διάστημα το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει άμεση ενημέρωση για το εάν μια επιχείρηση, που επιδιώκει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για κρατικές προμήθειες, βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» του «Τειρεσία» , κάτι που θα την αποκλείει από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας “Καθημερινή” η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των δημοσίων συμβάσεων, από την πρώτη στιγμή δημοσίευσης των αιτημάτων από τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα έως την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, αποτελεί άλλωστε το μεγάλο στοίχημα για τη σημερινή ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. «Τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως η εφαρμογή ενιαίου θεσμικού πλαισίου, η σημαντική αύξηση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών με αύξηση των συμμετεχόντων σε αυτούς, η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάθεσης», υποστηρίζει, μιλώντας στην «Καθημερινή» ο γ.γ. Εμπορίου Αντώνης Παπαδεράκης.

Υπό κατασκευή βρίσκεται επίσης η διασύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ, ενώ ήδη το σύστημα διαλειτουργεί με το Taxis, με το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη λήψη των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς, με τον ΕΦΚΑ για τη λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και με τη βάση δεδομένων TED, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις.
 
Πηγή :  http://www.multi-news.gr

Ψηφιακό Δημόσιο από τον Ιανουάριο


Ανεκτέλεστες θα παραμένουν, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2018, πάσης φύσεως διοικητικές πράξεις και αποφάσεις στο Δημόσιο οι οποίες δεν φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσφραγίδα. Το μέτρο επρόκειτο να εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου, ωστόσο λόγω της καθυστέρησης στην ψηφιοποίηση των οργανογραμμάτων, όπως και άλλες μεταρρυθμίσεις (σ.σ. κινητικότητα, αξιολόγηση κ.λπ.), έλαβε εξάμηνη παράταση και η εφαρμογή του μετατίθεται για τις αρχές του νέου έτους στα υπουργεία. 


Ως προς τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου και τους ΟΤΑ, η έναρξη ισχύος του μέτρου θα οριστεί κατά περίπτωση με υπουργική απόφαση. Πάντως, σχεδιάζεται το σύνολο του Δημοσίου να έχει περάσει στην ψηφιακή «εποχή» διακίνησης εγγράφων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018. 

Οπως επισημαίνεται στην κοινή υπουργική απόφαση για την παράταση της έναρξης ισχύος του μέτρου που υπογράφεται από τους υπουργούς Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής Ολγα Γεροβασίλη και Νίκο Παππά, «μετά την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών τόσο για το σύνολο των υπουργείων όσο και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος με βάση την έκδοση της κατά περίπτωση υπουργικής απόφασης για τους λοιπούς φορείς, τυχόν πράξεις και αποφάσεις που εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, δηλαδή χωρίς τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας δεν εκτελούνται».

Πηγή : http://www.kathimerini.gr

Δημόσιο: Εξάμηνη παράταση στη ψηφιακή υπογραφή


Παράταση έξι μηνών στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής έδωσε με εγκύκλιο του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 


Υπενθυμίζεται ότι με τη διαδικασία αυτή θα μπει τέλος στη γραφειοκρατία που ταλανίζει τους πολίτης, θα εξοικονομηθούν κόστοι και ανθρωπώρες εργασίας, θα υπάρχει διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, η οποία επιπλέον θα είναι και πιο φιλική προς το περιβάλλον. 

Να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη για την έκδοση και διακίνηση πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων υπήρχε στο νόμο που αφορά στη κινητικότητα (περί υποχρεωτικής χρήσης εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας). 

Η παράταση δίδεται με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι αρμόδιοι υπουργοί Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγα Γεροβασίλη και Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς.

Εξοικονομήθηκαν 340 εκατ. ευρώ μέσω των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις


Μεγάλη εξοικονόμηση ύψους 340 εκατ. ευρώ ( ή 10%) εξασφαλίζει σε ετήσια βάση η ηλεκτρονικοποίηση των διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με (ΕΣΗΔΗΣ)

Μάλιστα ο διευθυντής ανάπτυξης και τεχνικής στήριξης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Α. Φρατζέσκος ανέφερε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης οτι,το 2016 το όφελος για το ελληνικό δημόσιο από τη διεύρυνση του αριθμού και της αξίας των συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο ανήλθε σε περίπου 300 εκατ. ευρώ, καθώς επί συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας 3,3 δισ. ευρώ, η εξοικονόμηση δαπάνης σε σχέση με τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό διαμορφώθηκε στο 9,49%.

Το ποσοστό εξοικονόμησης δε είναι αυξημένο κατά 1,1% σε σχέση με αυτή που επιτεύχθηκε το 2015 (8,39%).

Πάντως υπάρχουν περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερα οφέλη, καθώς οι διαγωνισμοί για τα δημόσια έργα τώρα ξεκινούν να εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Μεταξύ άλλων ο γγ Εμπορίου, Αντώνης Παπαδεράκης ανέφερε ότι, ο πρόσφατος πλειστηριασμός που διενεργήθηκε για την προμήθεια ιατρικών αντιδραστηρίων. Η εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε ήταν 10 εκατ. ευρώ αφού η προμήθεια κατακυρώθηκε στα 23 εκατ. ευρώ έναντι της προϋπολογισθείσας δαπάνης των 33 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως βάσει της νομοθεσίας, όλες οι δημόσιες συμβάσεις που αφορούν προμήθεια προϊόντων, υπηρεσιών και δημοσίων έργων αξίας άνω των 60.000 ευρώ γίνονται μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Πηγή : http://www.enikonomia.gr

Για ψηφιακά παράβολα στο... ΚΕΠ

Την αναβάθμιση του ρόλου των ΚΕΠ, προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, αποτινάσσοντας εν μέρει το «διεκπεραιωτικό» κομμάτι των εργασιών τους, προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ήδη ο σχεδιασμός έχει πραγματοποιηθεί και απομένει η κατάρτιση των νομοθετημάτων που θα τον υποστηρίζουν, προκειμένου η μετάβαση στη «νέα εποχή» να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου εξαμήνου. Στο θέμα έχει αναφερθεί επανειλημμένως η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, ξεκαθαρίζοντας ότι η αναβάθμιση των ΚΕΠ είναι προτεραιότητα του υπουργείου με στόχευση στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πιλοτική εφαρμογή της «ψηφιακής φορτωτικής» από τους επαγγελματίες των διεθνών μεταφορών

Η «ψηφιακή φορτωτική», το λεγόμενο e-CMR που είναι αρκετά διαδεδομένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις οδικές μεταφορές, ξεκινά πιλοτικά στη χώρα μας, όπως ανακοινώνει η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ). 

Δεν πρόκειται απλώς για ψηφιοποιημένα συνοδευτικά έγγραφα, αλλά για μια εφαρμογή διακίνησης πληροφοριών σε πολύγλωσσο περιβάλλον που ενσωματώνει ασφαλή ψηφιακή υπογραφή και καταγράφει κάθε στάδιο διακίνησης των εμπορευμάτων.

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση της εφαρμογής θα γίνει στο πλαίσιο διημερίδας που διοργανώνει η ΟΦΑΕ, στις 22 και 23 Ιουνίου 2017, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του υφυπουργού Μεταφορών, κ. Νικόλαου Μαυραγάνη. Στόχος της ανάπτυξης του e-CMR είναι η περιορισμένη χρήση κι εξελικτικά η κατάργηση της χρήσης χαρτιού στην εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που θα προσφέρει περισσότερη διαφάνεια, ακρίβεια κι αποτελεσματικότητα στα συστήματα μεταφορών και στον έλεγχό τους από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι μεταφορείς θα μπορούν να εισάγουν και να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά τις πληροφορίες διακίνησης και να ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με την χρήση κινητού τηλεφώνου ή tablet. Η έγκαιρη καταγραφή δεδομένων σημαίνει πως τα πρακτορεία θα λαμβάνουν άμεσα τις πληροφορίες για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, ενώ κάθε απαιτούμενη ενέργεια θα λαμβάνεται ταχύτερα και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Τράπεζες: Στο σφυρί η πρώτη φουρνιά από επαγγελματικά ακίνητα


Ρυθμό αρχίζουν να αποκτούν οι – πλειοδοτικοί- διαγωνισμοί για την πώληση επαγγελματικών ακινήτων, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή των τραπεζών, μετά από καταγγελία ή από οριστική διευθέτηση δανείων.

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να βγουν στο σφυρί εργοστάσια, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, γραφεία και (πολύ)καταστήματα από τις οποίες τράπεζες και οι θυγατρικές τους εταιρείες leasing προσδοκούν ότι θα εισπράξουν τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία πώλησης ή εκποίησης επαγγελματικών ακινήτων ξεκινά, πριν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, και υπακούει, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, σε δύο βασικές ανάγκες: από τη μια να απαλλαγούν οι τράπεζες από ακίνητα, που δεν είναι ιδιοχρησιμοποιούμενα και έχουν κόστος συντήρησης, βελτιώνοντας τη ρευστότητά τους, από την άλλη να στείλουν μήνυμα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και αρκετές επιχειρήσεις.

Η Τράπεζα Κύπρου ξεκίνησε τη διαδικασία για την πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων 1 δισ. Στο παραπάνω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και ακίνητα στην Ελλάδα αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για περίπου 40 ακίνητα (βιομηχανοστάσια, αποθήκες, γραφεία και καταστήματα), τα

Ηλεκτρονική Υποβολή Σχεδίων από Μηχανικούς

Ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών που συντάσσουν οι μηχανικοί για ακίνητα σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4409/2016, άρθρο 40.

Η ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων αποτελεί την πρώτη από τις νέες ηλεκτρονικές συναλλαγές του Κτηματολογίου, που θα αξιοποιηθεί τόσο κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου, όσο και κατά τη φάση της σύνταξής του για τον εντοπισμό των δηλούμενων ακινήτων. Με την υπηρεσία αυτή ανοίγει ο δρόμος για την πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία του Κτηματολογίου, η οποία σε συνδυασμό με τη επικείμενη ηλεκτρονική υποβολή των συμβολαιογραφικών και των λοιπών εγγραπτέων πράξεων, θα επιτρέπει την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων επαγγελματιών (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές) και των πολιτών, χωρίς να απαιτείται πλέον η μετάβαση στα Κτηματολογικά Γραφεία. Στη δε φάση της κτηματογράφησης, ο πολίτης δηλώνοντας το ακίνητό του θα αρκεί να αναφέρει τον μοναδικό κωδικό που έλαβε το τοπογραφικό διάγραμμα κατά την ηλεκτρονική υποβολή του από τον μηχανικό που το συνέταξε, χωρίς να απαιτείται να προσκομίσει αντίγραφό του. Είναι σκόπιμο επίσης να τονιστεί ότι η τρέχουσα δράση θα αξιολογηθεί ως πρόδρομη ενέργεια για τον καθορισμό του ειδικότερου πλαισίου λειτουργίας του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού που προβλέπεται ήδη στο νόμο 2664/1998.

Με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των μηχανικών, η διαδικτυακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία εντός του Ιουνίου και έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη ισχύος της σχετικής υποχρέωσης και των προβλεπόμενων έννομων συνεπειών. 

Οι χρήστες μηχανικοί είναι απαραίτητο να προμηθευτούν εγκαίρως ψηφιακή υπογραφή για την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων που έχουν συνταχθεί με βάση τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων.

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφιακής υπογραφής.

Πηγή : https://www.taxheaven.gr

Έμφαση στο e-government επιθυμεί η Ε.Ε.


Μεγαλύτερη έμφαση στις ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες που αφορούν τις σχέσεις του κράτους με τον πολίτη, θα δώσει επιπλέον ώθηση στην ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας, υποστήριξε ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, Άντρους Άνσιπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με αφορμή την επίσκεψη του στην Αθήνα. 

Σχολιάζοντας την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Άνσιπ σημείωσε ότι η Ελλάδα δείχνει να είναι στο τέλος ενός “μαραθωνίου”, αλλά για να τον τελειώσει θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα της ψηφιακής πολιτικής. Σημειωτέον πως ο κ. Άνσιπ ήταν πρωθυπουργός της Εσθονίας και όπως επεσήμανε, υπεραμύνθηκε της επιλογής η χώρα του να είναι από αυτές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας, εκτιμώντας ότι αν η Εσθονία αντιμετώπιζε αντίστοιχα ζητήματα, οι Έλληνες θα βοηθούσαν. 

Όσον αφορά την πορεία της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα, ο κ. Άνσιπ υποστήριξε ότι “τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει πολλές κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα”. 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο, η Ελλάδα παρουσίασε μία άνοδο της τάξεως του 8,5% όσον αφορά το δείκτη DESI (Digital Economy & Society Index) και ήταν η χώρα με τον 4ο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η Ελλάδα παραμένει στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών - μελών, κάτι που σημαίνει ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά της. 

Ο κ. Άνσιπ αναφέρθηκε και σε επιτυχημένα παραδείγματα ψηφιακών υπηρεσιών από την πλευρά του ελληνικού Δημοσίου, όπως είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το Taxisnet,

Έρχεται καταιγίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών


Επί οκτώ ώρες την ημέρα, από Τετάρτη μέχρι και Παρασκευή, θα διεξάγονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, προκειμένου σταδιακά να πουληθούν και τα περίπου 25.000 ακίνητα που έχουν κατασχεθεί από τις τράπεζες, αναζητώντας αγοραστές όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη Real, η πλατφόρμα είναι έτοιμη, έχουν ήδη γίνει δοκιμές και η πιλοτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουνίου. 

Η καθολική εφαρμογή θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο και, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, έως το τέλος του έτους θα βγουν σε πλειστηριασμό 3.000-5.000 ακίνητα μεγάλης αξίας τα οποία ανήκουν σε στρατηγικά κακοπληρωτές, δηλαδή σε δανειολήπτες που διαθέτουν περιουσία, κινητή και ακίνητη, ωστόσο κατ’ επιλογή δεν πληρώνουν το δάνειό τους.

Πηγή : http://www.dikaiologitika.gr


Νέα παράταση στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων


Νέα παράταση στην ένταξη των δημοσίων έργων στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), δίνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Μπορεί από την 1η Οκτωβρίου του 2015 οι διαγωνισμοί αξίας άνω των 60.000 ευρώ που αφορούν την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών να διενεργούνται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), τα δημόσια έργα είχαν εξαιρεθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2017.

Πλέον με βάση το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή η εξαίρεση αυτή παρατείνεται. Αφενός για να δοκιμαστεί το σύστημα και αφετέρου, για να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων στην εφαρμογή αυτού επαρκώς, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση.

Με βάση το νομοσχέδιο, η υποχρέωση για χρήση του ΕΣΗΔΗΣ αρχίζει την 15η Ιουνίου του 2017 για: τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών και τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που διενεργούνται από τις αρχές.

Αποτέλεσμα εικόνας για διαγωνισμοι δημοσιων εργων

Για τους υπόλοιπους διαγωνισμούς η υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ αρχίζει την 20η Οκτωβρίου του 2017. Ειδικότερα η χρονική μετάθεση αφορά:

- το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αρχές,

- για το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του ν. 4412/2016,

- για το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.

Οι ανωτέρω ημερομηνίες ισχύουν αναδρομικά από 18-04-2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επίσης μετατίθεται χρονικά η διαλειτουργικότητα του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ με το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, διότι όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση η διασύνδεση αυτή δεν είναι τεχνικά εφικτή στην παρούσα στιγμή. Τα στοιχεία των διαγωνισμών θα συνεχίσουν να καταχωρούνται πρωτογενώς και στα δύο συστήματα.

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί το εξής : με βάση τον ιδρυτικό νόμο 4155/2013 του ΕΣΗΔΗΣ, τα δημόσια έργα θα εντάσσονταν στο σύστημα των φορέων της Κυβέρνησης για τις συμβάσεις δημοσίων έργων την 1η Ιουλίου του 2014. Κάτι που δεν έγινε. Αντιθέτως με απόφαση του υπουργού Οικονομίας Γ. Σταθάκη μετατέθηκε η ένταξη στο ΕΣΗΔΗΣ για την 1η Ιουλίου του 2015 για τις μελέτες και για την 1η Δεκεμβρίου του 2015 για τα δημόσια έργα, ενώ υπουργική απόφαση του Δεκεμβρίου του 2015 μετέθεσε για τις 30 Απριλίου του 2017 την ένταξη στο ΕΣΗΔΗΣ τω μελετών και των συμβάσεων δημοσίων έργων.

Πηγή : http://www.capital.gr

Βόμβα στα θεμέλια των δήμων - Στον αέρα η ανάπλαση της Δικαιοσύνης !


Τα πάνω κάτω φέρνει στους δήμους της Κρήτης η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης να ακυρώσει μια σειρά από διαγωνισμούς έργων του δήμου Αρχανών Αστερουσίων, για εκείνα τα έργα που έχει οριστεί η δημοπράτηση τους μετά τις 18 Απριλίου!

Κι αυτό γατί σύμφωνα με το νέο νομο για τα δημόσια έργα και για ποσό άνω των 60.000 ευρώ απαιτείται οι φορείς που δημοπρατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συστήματος διαγωνισμών, κάτι που δεν απαιτείτο αρχικά με αποτέλεσμα μια σειρά από έργα που τρέχουν προς δημοπρασία να ακυρωθούν καθώς δεν υπήρχε τέτοια προϋπόθεση !

Το μέγα ζήτημα που προέκυψε αποκάλυψε στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης... το πρώτο θύμα της ακύρωσης ο δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανολης Κοκοσάλης που ζήτησε τη συνδρομή και των άλλων δημάρχων στην αλλαγή της απόφασης γιατί μπλοκάρει κατ' ουσίαν όλο το σύστημα δημοπρασιών !

Ήδη για το συγκεκριμένο δήμο τίθενται υπό αμφισβήτηση 9 έργα αιχμής όπως η αναβάθμιση του νηπιαγωγείου Πύργου, η στατική μελέτη του Γυμνασίου Μελεσών, το ρέμα Αστριτσίου, το καλτσέτο Μελιδοχωριου κ.α ενώ ουκ έστιν αριθμός το τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους δήμους! 

Μάλιστα σε αυτήν την κατηφόρα της ακύρωσης δηλαδή των δημοσίων έργων ειναι και η ανάπλαση της Λ. Δικαιοσύνης που βάζει φουρνέλο στον προγραμματισμό του δήμου Ηρακλείου !

Άμεσα να αποσταλεί διευκρινιστική εγκύκλιος ζητά από την κυβέρνηση τόσο ο δήμαρχος Αρχανών όσο και η ΠΕΔ Κρήτης που θα παίρνει πίσω τα προβλήματα που προκάλεσε το σχετικό έγγραφο ή παράταση του προηγούμενου καθεστώτος μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός τρόπος δημοπράτησης και η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.

Διαφορετικά ουσιαστικά νεκρώνει κάθε προγραμματισμένο δημόσιο έργο και αν αναλογιστεί κανεις τι ζημιά προκάλεσε η περισυνή καθυστέρηση καταλαβαίνει κανεις πως ουσιαστικά νεκρώνουν τα πάντα στους δήμους ! 

Μάλιστα θα τεθεί το θέμα αυτό και στην απογευματινή συνάντηση των δημάρχων του Ηρακλείου με τον ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών Κώστα Πουλάκη που θα βρίσκεται στα Πεζά, στην ημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα αρχιτεκτονική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση !

Πηγή : http://www.cretalive.gr